winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności  ucznia) zostały opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w „Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiegow Polsce” oraz realizowany przez nauczyciela „Program nauczania”. W klasach IV-VI: program
AZ-2-01/10 – „Poznaję Boga i w Niego wierzę”: - kl. V – podręcznik: Wierzę w Boga”.

Oceny wyrażone są w stopniach od 1 do 6, dzielą się na cząstkowe oraz okresowe i roczne.
Ocenie podlegają:

- wiadomości i umiejętności ucznia związane z realizowanym programem i tematyką katechez zawartych w podręczniku do klasy V: „Wierzę w Boga”,
- wiadomości i umiejętności związane z Rokiem Liturgicznym,
- znajomość modlitw,
- przygotowanie do lekcji i praca na lekcji,
- zadania domowe,
- zeszyt ćwiczeń lub zeszyt przedmiotowy,
- systematyczność i pilność,
- postawa wobec: miejsc świętych, czasu modlitwy, słuchania słowa Bożego, znaków religijnych,
- udział w konkursach.

FORMY I KRYTERIA OCENIANIA:

 1.  Odpowiedzi ustne dotyczące tematów zawartych w podręczniku.
 2. Praca na lekcji (korzystanie z Biblii, podręcznika i innych pomocy katechetycznych), praca w grupie.
 3. Zeszyt ucznia (systematyczność, estetyka).
 4. Zadania domowe.
 5. Prace dodatkowe (projekt, plakat, rysunek…).
 6. Udział w konkursach.
 7. Prace pisemne (dostosowane do wieku i poziomu edukacyjnego w poszczególnych klasach).
 8. Modlitwy (Mały Katechizm): Znak Krzyża, Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Pod Twoją Obronę, Aniele Boży, Dekalog, Akty (wiary, nadziei, miłości, żalu), Credo, Przykazania kościelne, 7 sakramentów, 7 grzechów głównych, 6 prawd wiary, 8 błogosławieństw, 5 warunków dobrej spowiedzi, formuła spowiedzi, tajemnice różańca, stacje Drogi Krzyżowej, uczynki miłosierne co do duszy i co do ciała.
 9. Prace pisemne (kartkówki, sprawdziany, zadania, projekty).

WYMAGANIA EDYKACYJNE
w kl. IV-VI na poszczególne oceny:

 1. Ocena celujący – uczeń  spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz posiada wiedzę wykraczającą poza program religii własnego poziomu edukacyjnego; zna obowiązujące modlitwy Małego Katechizmu; wyróżnia się aktywnością na katechezie; twórczo rozwija swoje uzdolnienia; systematycznie i pilnie odrabia zadania domowe obowiązkowe i nadobowiązkowe; wzorowo prowadzi zeszyt ćwiczeń lub zeszyt przedmiotowy; biegle posługuje się zdobytą wiedzą
  i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych; bierze udział
  w uroczystościach religijnych w szkole i parafii; uczestniczy w konkursach szkolnych i poza szkołą; przejawia postawę apostolską (jest przykładem dla innych).  
 2. Ocena bardzo dobry – uczeń bardzo dobrze opanował zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania; zna obowiązujące modlitwy Małego Katechizmu; jest zdyscyplinowany
  na lekcji, pracuje systematycznie; wzorowo prowadzi zeszyt ćwiczeń lub zeszyt przedmiotowy; czynnie uczestniczy w różnych formach pracy na katechezie; szanuje przedmioty, miejsca i znaki religijne.
 3. Ocena dobry – uczeń opanował wiadomości i umiejętności, które pozwalają mu na rozumienie większości przekazanej wiedzy religijnej; zna ważniejsze modlitwy z Małego Katechizmu; stara się pracować systematycznie i aktywnie uczestniczyć w pracy na lekcji; prowadzi zeszyt ćwiczeń lub zeszyt przedmiotowy; zazwyczaj jest przygotowany do lekcji i odrabia zadania domowe; z pomocą nauczyciela stara się zdobywać wiedzę i doskonalić umiejętności; wobec miejsc, znaków i gestów religijnych cechuje go postawa szacunku.
 4. Ocena dostateczny – uczeń posiada braki w zakresie obowiązujących wiadomości i umiejętności; nie zawsze pracuje systematycznie i nie stara się, aby z pomocą nauczyciela te braki uzupełniać; zna tylko niektóre modlitwy z Małego Katechizmu; prowadzi zeszyt ćwiczeń lub zeszyt przedmiotowy, ale widoczne są w nim braki; sporadycznie odrabia zadania domowe; zdarza się, że jest nieprzygotowany do lekcji.
 5. Ocena dopuszczający – uczeń posiada minimalne wiadomości z zakresu programu; zna tylko podstawowe modlitwy; nie pracuje systematycznie; przeszkadza innym w zdobywaniu wiedzy
  i umiejętności; często nie prowadzi zeszytu; odrabia nieliczne zadania domowe; rzadko uczy się nowych wiadomości; odmawia nauczycielowi współpracy i nie chce pomocy; często bywa nieprzygotowany do zajęć; niechętnie włącza się w pracę na lekcji.
 6. Ocena niedostateczny – uczeń nie posiadł wiedzy i umiejętności określonych w programie nauczania; sporadycznie jest przygotowany do lekcji; nie pracuje na lekcji; nie zna modlitw z Małego Katechizmu; nie prowadzi zeszytu ćwiczeń lub zeszytu przedmiotowego; nie odrabia zadań domowych; nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą; odmawia wszelkiej pracy i współpracy
  z nauczycielem; ma lekceważący stosunek do przedmiotu; nie szanuje miejsc, przedmiotów i gestów religijnych.

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA