winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI W KLASIE V
Uczeń otrzymuje jedną z poniższych ocen:
celujący
Ocenę „celujący” otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę „bardzo dobry”               i ponadto:
Wiadomości

 • -jego wiedza znacznie wykracza poza program nauczania,
 • -wykazuje się opanowaniem zagadnień programowych w sposób wyczerpujący,
 • -precyzyjnie i wyczerpująco formułuje wypowiedzi,
 • -bezbłędnie stosuje terminologię techniczną,
 • -wykazuje samodzielność i zaangażowanie w zdobywaniu wiadomości z różnych źródeł oraz umie je zastosować i wykorzystać we własnej działalności praktycznej,
 • -samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
 • -osiąga sukcesy w olimpiadach technicznych i wystawach twórczości technicznej.

Umiejętności

 • -twórczo wykorzystuje posiadane wiadomości do rozwiązywania problemów technicznych,
 • -proponuje rozwiązania wykraczające poza program nauczania,
 • -bezbłędnie wykonuje zadania praktyczne, proponując własne rozwiązania racjonalizatorskie,
 • -bezbłędnie stosuje narzędzia i przyrządy w czasie wykonywania zadań wytwórczych.

 Organizacja i bezpieczeństwo

 • -ściśle przestrzega zasad założonej organizacji pracy,
 • -stosuje rozwiązania nietypowe, racjonalizatorskie,
 • -ściśle stosuje się do regulaminu pracowni i zasad bhp w niej obowiązujących,
 • -zna i stosuje zasady bezpiecznego korzystania z dróg publicznych jako pieszy i rowerzysta,
 • -potrafi zabezpieczyć miejsce wypadku i udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym.

 Dokumentacja

 • -potrafi wykonać bezbłędną dokumentację wykonywanych prac,
 • -wykonuje dokumentację ciekawych rozwiązań technicznych,
 • -prowadzi wzorowy zeszyt przedmiotowy.

 Wytwory praktycznej działalności

 • -proponuje własne rozwiązania projektowe,
 • -zna zastosowanie nowych materiałów,
 • -przedstawia pomysłowe rozwiązania,
 • -czynności technologiczne wykonuje szybko, sprawnie i bezbłędnie,
 • -proponuje rozwiązania mające na celu oszczędność materiałów,
 • -wykonane prace cechuje perfekcja wykonania i wzorowa estetyka.

bardzo dobry
Ocenę „bardzo dobry” otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę „dobry”
i ponadto:

Wiadomości

 • -opanował pełny zakres wiedzy określonej rozkładem nauczania,
 • -swobodnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, wyciąga słuszne wnioski,
 • -rozwiązuje samodzielnie problemy techniczne w zakresie teorii,
 • -stosuje prawidłową terminologię techniczną,
 • -rozumie większość relacji między elementami wiedzy z danego przedmiotu.

Umiejętności

 • -sprawnie i poprawnie rozpoznaje właściwe materiały,
 • -zna zgodnie z wymaganiami programowymi konstrukcję i zasady działania narzędzi pracy, urządzeń, przyrządów i maszyn,
 • -sprawnie posługuje się narzędziami, przyborami i urządzeniami technicznymi, -prawidłowo wykonuje operacje technologiczne

Organizacja i bezpieczeństwo

 • -bardzo dobrze organizuje miejsce pracy,
 • -sprawnie i samodzielnie wykonuje realizowane zadania, -przejawia dużo inicjatywy w wykonywaniu danej czynności,
 • -stosuje się do regulaminu pracowni i zasad bhp, -zna i stosuje zasady bezpiecznego poruszania się po drogach jako pieszy i rowerzysta,
 • -potrafi zabezpieczyć miejsce wypadku.

 Dokumentacja

 • -potrafi wykonać prawidłową dokumentację techniczną,
 • -bez zastrzeżeń czyta i umie stosować w praktyce dokumentację urządzeń technicznych,
 • -systematycznie prowadzi estetyczny zeszyt przedmiotowy

Wytwory praktycznej działalności

 • -przejawia dużą inicjatywę w wykonywaniu danej czynności,
 • -prace wykonuje w przewidzianym czasie,
 • -jakość wykonanych prac nie budzi zastrzeżeń pod względem zgodności z projektem, estetyki wykonania oraz oryginalności rozwiązań,
 • -przestrzega zasad ekonomii w procesie wytwórczym.

 

dobry
Ocenę „dobry” otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę „dostateczny”
i ponadto:

Wiadomości

 • -nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania,
 • -rozwiązuje samodzielnie zadania teoretyczne,
 • -rozumie większość relacji pomiędzy elementami wiedzy technicznej,
 • -ogólnie orientuje się w zagadnieniach wiedzy technicznej i potrafi uzasadnić je na podstawie literatury,
 • -potrafi poprawnie operować wiadomościami i stosować je w nowych sytuacjach technicznych, -samodzielnie rozwiązuje średnio trudne zadania praktyczne,
 • -popełnia nieznaczne błędy w wypowiedziach oraz w terminologii technicznej.

Umiejętności

 • -poprawnie posługuje się urządzeniami technicznymi i narzędziami, popełniając błędy w granicach tolerancji,
 • -poprawnie opanował umiejętności technologiczne,
 • -potrafi poprawnie według instrukcji zmontować urządzenia oraz modele z zestawów badawczo
 • -montażowych.

Organizacja i bezpieczeństwo

 • -stosuje zasady organizacji i bezpieczeństwa pracy,
 • -wykorzystuje czas pracy zaplanowany przez nauczyciela,
 • -nie zawsze przestrzega zasad eksploatacji narzędzi i urządzeń,
 • -realizuje zadania zgodnie z założonym harmonogramem,
 • -zna i stosuje zasady bezpiecznego korzystania z dróg publicznych jako pieszy i rowerzysta.

       Dokumentacja

 • -potrafi wykonać poprawną dokumentację techniczną,
 • -poprawnie interpretuje proste dokumentacje techniczne,
 • -zeszyt przedmiotowy prowadzi w granicach normy.

Wytwory praktycznej działalności

 • -wykonuje zgodnie z projektem,
 • -sprawia, że wytwory są funkcjonalne,
 • -wykonuje prace tak, że dokładność wykonania mieści się w granicach tolerancji,
 • -nie w pełni ekonomicznie wykorzystuje materiały,
 • -jego prace posiadają drobne uchybienia w estetyce wykonania.

dostateczny
Ocenę „dostateczny” otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę „dopuszczający” i ponadto:

Wiadomości

 • -nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania,
 • -nie potrafi uchwycić spraw najistotniejszych w danym zagadnieniu,
 • -ma trudności w logicznym operowaniu wiadomościami,
 • -ma trudności w interpretacji zagadnień technicznych na podstawie wskazanej literatury,
 • -zna zagadnienia jedynie w niezbędnym zakresie umożliwiającym wykonanie zadań praktycznych, -ma trudności w posługiwaniu się terminologią techniczną,
 • -rozwiązuje z pomocą nauczyciela zadania o średnim stopniu trudności,
 • -nie przejawia inicjatywy w zdobywaniu wiadomości.

Umiejętności

 • -ma trudności w poprawnym posługiwaniu się narzędziami, urządzeniami i przyrządami,
 • -opanował umiejętności technologiczne o średnim stopniu trudności,
 • -popełnia błędy podczas montażu według ścisłej instrukcji prostych modeli układów i urządzeń.

Organizacja i bezpieczeństwo

 • -stosuje zasady bezpieczeństwa pracy,
 • -organizacja jego pracy indywidualnej i zespołowej ma charakter nieskoordynowany,
 • -mało efektywnie wykorzystuje czas pracy,
 • -zna i stosuje zasady bezpiecznego korzystania z dróg publicznych jako pieszy i rowerzysta.

Dokumentacja

 • -wykonuje podstawową dokumentację lecz jesz ona niestaranna i prowadzona mało systematycznie, -opanował czytanie dokumentacji urządzeń w zakresie minimum wymagań,
 • -zeszyt przedmiotowy jest prowadzony niesystematycznie i budzi zastrzeżenia pod względem estetycznym.

Wytwory praktycznej działalności

 • -jego prace odbiegają w znacznym stopniu od projektu,
 • -wykonuje prace niedbale i mało estetycznie, -nie poświęca właściwej uwagi ekonomicznemu wykorzystaniu materiałów,
 • -nie przejawia inicjatywy w celu lepszego wykonania czynności

dopuszczający
Wiadomości

 • -opanował w bardzo ograniczonym zakresie podstawowe wiadomości,
 • -zna typowe zagadnienia w minimalnym zakresie,
 • -nie potrafi logicznie operować posiadanymi wiadomościami,
 • -z ograniczeniami rozumie zapamiętane wiadomości,
 • -nie opanował terminologii technicznej,
 • -rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności jedynie według ścisłej instrukcji i pod bezpośrednim nadzorem nauczyciela,
 • -nie podejmuje żadnych wysiłków w celu uzupełnienia braków w wiadomościach.

Umiejętności

 • -posługuje się prostymi przyrządami, narzędziami i przyborami często myląc ich przeznaczenie,
 • -ma trudności w poprawnym wykonywaniu operacji technologicznych ( myli kolejność wykonywania czynności),
 • -w minimalnym zakresie opanował zasady działania i obsługi typowych narzędzi, urządzeń i przyrządów,
 • -do wykonywania zadań praktycznych jest mu niezbędna pomoc nauczyciela.

Organizacja i bezpieczeństwo

 • -bezpieczeństwo i higiena jego pracy wymagają stałego nadzoru,
 • -nie potrafi zorganizować swojego stanowiska pracy (panuje na nim nieład),
 • -nie potrafi pracować w zespole,
 • -w bardzo ograniczonym zakresie zna i stosuje zasady bezpiecznego korzystania z dróg publicznych jako pieszy i rowerzysta.

Dokumentacja

 • -nie potrafi samodzielnie wykonać jakiejkolwiek dokumentacji technicznej,
 • -dokumentacja wykonana pod nadzorem nauczyciela jesz mało czytelna i zawiera poważne błędy,
 • -zeszyt przedmiotowy prowadzi niesystematycznie, niedbale i nieestetycznie

 Wytwory praktycznej działalności

 • -wykonuje prace są niezgodne z projektem,
 • -bardzo często nie kończy rozpoczętych zadań,
 • -cechuje go brak troski o oszczędne wykorzystanie materiałów,
 • -prace charakteryzują się brakiem staranności i estetyki wykonania.

niedostateczny
Wiadomości

 • -nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości, mimo dużej pomocy nauczyciela i innych uczniów,
 • -braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu,
 • -nie rozumie wiadomości, myli je i zniekształca,
 • -nie zna i nie rozumie terminologii technicznej,
 • -nie jest w stanie nawet przy pomocy nauczyciela rozwiązać zadania o elementarnym stopniu trudności,
 • -cechuje go zdecydowanie lekceważący stosunek do przedmiotu.

 Umiejętności

 • -nie przejawia chęci w zdobywaniu jakichkolwiek umiejętności technicznych,
 • -nie potrafi posługiwać się narzędziami i urządzeniami technicznymi,
 • -nie umie wykonać prostych operacji technologicznych pomimo pomocy innych uczniów i nauczyciela,
 • -unika podejmowania jakiejkolwiek aktywności w celu nabycia określonych umiejętności.

Organizacja i bezpieczeństwo

 • -nie zna i nie stosuje żadnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • -jego działania w trakcie zajęć wymagają stałego nadzoru,
 • -nie potrafi sobie zorganizować stanowiska pracy,
 • -nie potrafi pracować w zespole, a jego działania dezorganizują pracę innych uczniów,
 • -nie zna zasad bezpiecznego korzystania z dróg publicznych nawet jako pieszy.

 Dokumentacja

 • -nie potrafi wykonać i nie prowadzi (nie posiada) jakiejkolwiek dokumentacji,
 • -nie prowadzi zeszytu przedmiotowego.

 Wytwory praktycznej działalności

 • -przejawia brak zainteresowania w wykonywaniu jakiejkolwiek pracy,
 • -nie wykonał żadnego zadania wytwórczego.

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA