winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

Ocena  celująca

Uczeń:

 • zna wymagane pojęcia i terminologię komputerową;
 • posiada wymaganą na tym etapie nauczania przedmiotu wiedzę teoretyczną;
 • perfekcyjnie i z dużą swobodą posługuje się oprogramowaniem komputerowym, wykorzystując opcje o wysokim stopniu trudności;
 • perfekcyjnie i z dużą swobodą posługuje się usługami internetowymi
 • samodzielnie rozwiązuje przedstawione na zajęciach problemy informatyczne;
 • wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z dużym stopniem samodzielności i własnej inwencji, złożonością oraz bogactwem użytych efektów i opcji, pomysłowością, oryginalnością, a także wysokimi walorami estetycznymi;
 • do swoich prac pozyskuje materiał z bardzo różnych źródeł wiedzy;
 • wyróżnia się starannością i solidnością podczas wykonywania powierzonych zadań oraz aktywnością na lekcjach;
 • przestrzega norm obowiązujących w pracowni komputerowej, internetowej netykiety, a także zasad związanych z przestrzeganiem praw autorskich;
 • wykazuje ponadprzeciętne zainteresowanie przedmiotem,
 • zdobywa co najmniej wyróżnienia w międzyszkolnych i wyższych konkursach informatycznych.

Ocena bardzo dobra
Uczeń:

 • zna wymagane pojęcia i terminologię komputerową;
 • posiada wymaganą na tym etapie nauczania przedmiotu wiedzę teoretyczną;
 • posługuje się oprogramowaniem komputerowym, również większością opcji o wysokim stopniu trudności;
 • posługuje się usługami internetowymi;
 • samodzielnie rozwiązuje prostsze problemy informatyczne;
 • wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z dużą starannością i dokładnością w odtworzeniu zaprezentowanego przez nauczyciela wzoru, przykładu;
 • uczestniczy w konkursach informatycznych.

Ocena dobra
Uczeń:

 • zna w dużym zakresie wymagane pojęcia i terminologię komputerową;
 • posiada niewielkie braki w wiedzy teoretycznej przedmiotu;
 • z niewielkimi potknięciami posługuje się oprogramowaniem komputerowym, zna dużą ilość opcji w nich zawartych, również częściowo tych o dużym stopniu trudności;
 • z niewielkimi potknięciami posługuje się usługami internetowymi;
 • wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z niewielkimi brakami w stosunku do przedstawionego przez nauczyciela wzoru czy przykładu.

Ocena dostateczna
Uczeń:

 • nie wykazuje zbytniego zainteresowania przedmiotem, niemniej zadane ćwiczenia i prace stara się, mimo trudności, wykonać jak najlepiej;
 • w posiadanej wiedzy teoretycznej prezentuje duże braki, niemniej większość materiału ma opanowaną;
 • z niewielką pomocą nauczyciela posługuje się oprogramowaniem komputerowym;
 • z niewielką pomocą nauczyciela posługuje się usługami internetowymi;
 • wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z niedbałością, prostotą, brakiem zastosowania wielu opcji i efektów.

Ocena dopuszczająca
Uczeń:

 • nie wykazuje zainteresowania przedmiotem;
 • posiada minimalny wymagany zasób wiedzy teoretycznej;
 • z pomocą nauczyciela, często niezbyt chętnie, posługuje się oprogramowaniem komputerowym, wykorzystując tylko najbardziej podstawowe, wybrane opcje i efekty;
 • z dużą pomocą nauczyciela posługuje się usługami internetowymi;
 • ćwiczenia, prace i projekty wykonuje niestarannie, z dużymi brakami w stosunku do zaprezentowanego przez nauczyciela wzoru lub przykładu, z wykorzystaniem najprostszych opcji i narzędzi.

Ocena niedostateczna
Uczeń:
nie opanował umiejętności i wiedzy z zakresu materiału programowego, nie zna terminologii informatycznej, nie stosuje zasad bezpiecznej obsługi komputera, nie potrafi poprawnie uruchomić komputera i zamykać systemu, wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu

 

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA