winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

Plastyka. Lubię tworzyć – Wojciech Sygut, Marzena Kwiecień

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI W KLASIE IV

Po zakończeniu edukacji plastycznej w klasie IV uczeń wykazuje się wiedzą i umiejętnościami w zakresie:

RYSUNEK. KRESKA:

 • potrafi pokazać i wykonać różne rodzaje kreski, które można uzyskać dzięki narzędziom rysunkowym: ołówki o różnej grubości grafitu, kredka, kreda, patyk, długopis, mazak, piórko, pędzel, węgiel,
 • rozróżnia techniki rysunkowe,
 • określa funkcje kreski w rysunku,
 • potrafi rysować, wykorzystując sposoby operowania kreską, konieczne do tworzenia różnych faktur,
 • wyjaśnia funkcję konturu i wykonuje kontur wskazanego obiektu,
 • potrafi określić i wykonać szkic rysunkowy,
 • kwalifikuje rysunek jako samodzielne dzieło sztuki,
 • rozróżnia rysunek linearny i światłocieniowy,
 • interpretuje pojęcie rysunku jako dziedziny sztuki, gdzie istotą przekazu są linie i kreski – zna i wykorzystuje świadomie techniki i narzędzia rysunkowe: ołówek, węgiel, piórko i tusz, – wykonuje szkic jako projekt rysunkowy
 • wykorzystuje komputer jako narzędzie tworzenia prac plastycznych za pomocą programu graficznego wyposażonego w narzędzia rysunkowe. 

MALARSTWO. BARWA:

 • definiuje pojęcie barwa,
 • wymienia barwy podstawowe,
 • tworzy barwy pochodne, łącząc ze sobą odpowiednie pary barw podstawowych,
 • zna barwy neutralne: czarna i biała,
 • wskazuje barwy ciepłe, barwy zimne,
 • rozróżnia gamy barwne w dziełach plastycznych i potrafi je adekwatnie zastosować we własnej pracy,
 • zna pary barw kontrastowych,
 • wykonuje własne prace plastyczne, świadomie stosując wiedzę o barwach
 • wyjaśnia pojęcie malarstwa jako dziedziny sztuki, gdzie istotą przekazu jest głównie barwa, – rozpoznaje dzieła malarskie wykonane w technikach: akwarela, gwasz, malarstwo olejne, akryl
 • potrafi rozpoznać i stosować we własnym warsztacie pracy narzędzia malarza: sztalugę, paletę, pędzle, farby, papier, płótno, deskę, – wykonuje prace plastyczne w różnorodnych technikach malarskich.
 • wykorzystuje komputer jako narzędzie tworzenia prac plastycznych za pomocą programu graficznego wyposażonego w narzędzia malarskie i filtry.

RZEŹBA. BRYŁA:

 • definiuje pojęcie bryły jako formy posiadającej trzy wymiary – wysokość, szerokość i głębię.
 • określa pojęcie rzeźby jako dzieła sztuki oglądanego w trzech wymiarach,
 • potrafi wyjaśnić funkcje rzeźby m.in. religijne, dekoracyjne, historyczne,
 • rozróżnia rodzaje rzeźb: posąg, pomnik, forma przestrzenna,
 • wymienia materiały i narzędzia rzeźbiarskie: glina, kamień, drewno, blacha, dłuto,
 • wykonuje kompozycje w przestrzeni: rzeźbę, formę przestrzenną.
 • definiuje pojęcie płaskorzeźby jako dzieła rzeźbiarskiego na płaszczyźnie, – rozpoznaje rodzaje płaskorzeźb: wypukłe i wgłębne, – zna funkcje płaskorzeźby: dekoracyjna, jako element związany z architekturą, – projektuje i wykonuje płaskorzeźbę.  

KONTRAST. GRAFIKA:

 • potrafi wymienić pary barw kontrastowych,
 • wyszukuje w otoczeniu i potrafi zdefiniować kontrast kształtów,
 • wykonuje prace plastyczne, świadomie stosując kontrasty barw lub form,
 • definiuje grafikę artystyczną jako dziedzinę sztuki i wie, na czym polega jej istota: wykonanie matrycy, drukowanie i powielanie,
 • rozróżnia techniki graficzne
 • wyjaśnia praktyczny charakter grafiki użytkowej i wymienia jej wytwory: wizytówki, zaproszenia, plakaty, znaczki pocztowe, opakowania, reklamy, ilustracje itp.,
 • wykonuje pracę graficzną,
 • używa komputera jako narzędzia tworzenia druków użytkowych.

KOMPOZYCJA. ARCHITEKTURA:

 • definiuje pojęcie kompozycji jako sposobu rozmieszczenia elementów na płaszczyźnie: linie, plamy barwne, w przestrzeni: bryły, obiekty,
 • rozpoznaje w dziełach sztuki i świadomie stosuje we własnych pracach plastycznych kompozycje rytmiczną i symetryczną.
 • określa architekturę jako dziedzinę sztuki uwzględniającą projektowanie, a następnie wznoszenie budowli,
 • potrafi rozpoznać typy architektury ze względu na funkcje: mieszkalna, sakralna, użyteczności publicznej, obronna, przemysłowa,
 • wymienia materiały budowlane: kamień, cegła, metal, beton, szkło,
 • zna zasady tworzenia dzieł architektury: estetyka, funkcjonalność, planowanie przestrzeni, – potrafi wskazać układy kompozycyjne stosowane w architekturze,
 • wie, jakie techniki stosuje architekt i próbuje z nich korzystać, tworząc własne projekty: rysunek, program komputerowy.

ZNAK PLASTYCZNY:

 • definiuje znak plastyczny jako informację, obraz pojęcia,
 • rozróżnia rodzaje znaków plastycznych: znaki informacyjne, ostrzegawcze, drogowe,
 • rozpoznaje znaki jednoelementowe i wieloelementowe,
 • wykonuje własny projekt znaku plastycznego.

PLAKAT:

 • określa plakat jako kompozycję obrazu i słowa,
 • wyjaśnia różne funkcje plakatu: informujący, reklamowy, społeczny,
 • wykonuje projekt plakatu.

ILUSTRACJA:

 • opisuje ilustrację jako obrazową opowieść tekstu: bajki, opowiadania, wiersza, encyklopedii, podręcznika,
 • zna narzędzia ilustratora i korzysta z nich, tworząc własną ilustrację interpretującą wskazany tekst.

 
SZTUKA LUDOWA:

 • potrafi wyjaśnić znaczenie pojęć: sztuka ludowa i artysta ludowy,
 • zna wybrane dzieła, formy i motywy sztuki ludowej: wzory dekoracyjne wysypywane piaskiem, malarstwo na szkle, wycinankę, haft.


SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA Z PLASTYKI

Na plastyce nauczyciel nie ocenia zdolności ucznia, lecz jego zaangażowanie i wkład w pracę na lekcji.
Ponadto ocena z plastyki uwzględnia:
– stosunek ucznia do przedmiotu, – aktywność ucznia podczas pracy na lekcjach, – zaangażowanie w realizację ćwiczeń plastycznych, – biegłość w posługiwaniu się technikami plastycznymi, – znajomość terminologii plastycznej, – wykorzystanie posiadanej wiedzy w praktycznym działaniu, – znajomość zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej do poszerzania wiedzy i umiejętności z plastyki, – podstawową umiejętność analizy dzieła sztuki, – uczestnictwo w życiu kulturalnym szkoły, regionu, np. udział w imprezach artystycznych, wystawach.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA Z PLASTYKI są określone w kontrakcie, który nauczyciel zawiera z uczniami na pierwszych zajęciach plastycznych. Zostaje on potwierdzony podpisem przez ucznia, nauczyciela i rodzica dziecka.

KONTRAKT NAUCZYCIELA PLASTYKI Z UCZNIAMI

 1. Na zajęciach z plastyki nauczyciel ocenia wkład pracy ucznia, jego zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań oraz systematyczność i przygotowanie do zajęć.
 2. Aby otrzymać wysoką ocenę z prac plastycznych należy wykonać je starannie, samodzielnie, pomysłowo, na zadany temat oraz w proponowanej przez nauczyciela technice.
 • Uczeń ma obowiązek przychodzić na zajęcia przygotowany, jeżeli nie pamięta jakie materiały miał przygotować na lekcję przynosi materiały zastępcze w postaci bloku A-4, farb, kredek lub pasteli.
 • Uczeń ma prawo dwa razy w semestrze zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie do zajęć (brak zadania, materiałów) bez ponoszenia konsekwencji. Po wykorzystaniu swoich szans otrzymuje ocenę niedostateczną.
 • Uczeń ma obowiązek systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy.
 • Uczeń ma obowiązek w terminie oddać prace plastyczne, czyli w ciągu tygodnia od wykonania pracy na lekcji. Uczeń, który nie oddał w terminie pracy plastycznej otrzymuje ocenę niedostateczną. W przypadku, gdy jej nie poprawi na następnej lekcji, traci szanse na uzyskanie oceny poprawionej wyższej niż dobra. Termin poprawy: 1 miesiąc.
 • Za różne formy aktywności na lekcji plastyki uczeń może otrzymać znak (+). Uzyskanie pięciu znaków (+) jest równoznaczne z uzyskaniem oceny bardzo dobrej z aktywności.
 • Jeżeli uczeń był nieobecny w szkole nie musi oddawać pracy z opuszczonej lekcji.
 • Ocena celująca z przedmiotu jest przewidziana dla uczniów pracujących ponad program nauczania: biorących udział w konkursach plastycznych (4x w półroczu) lub uczęszczających na dodatkowe zajęcia plastyczne w szkole lub poza nią.
 • Podczas lekcji uczeń musi przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i kultury, być koleżeńskim wobec innych osób w klasie, nie krytykować wykonanych przez nich prac plastycznych.

KRYTERIA OCENIANIA Z PLASTYKI

Ocena celująca – 6
Wykazywanie zainteresowania sztuką. Aktywny udział w lekcjach. Staranne wykonywanie ćwiczeń plastycznych i zaangażowanie w ich realizację. Oryginalne rozwiązania tematów ćwiczeń. Wykazywanie się ponadprogramową wiedzą z zakresu terminologii plastycznej, a także z historii sztuki.
Udział w dodatkowych zajęciach plastycznych w szkole lub poza nią. Biegłe posługiwanie się w swoich działaniach plastycznych technikami plastycznymi. Umiejętność analizy dzieła sztuki wraz z elementami własnej interpretacji. Wykonywanie zadań i ćwiczeń ponadprogramowych. Uczestnictwo w konkursach plastycznych o różnym zasięgu: szkolne, regionalne, ogólnopolskie, międzynarodowe (minimum 4 prace na I semestr). Umiejętność posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną w wyszukiwaniu wskazanych informacji oraz w twórczych działaniach plastycznych. Prezentowanie swojej twórczości w klasie, szkole, np. w formie wystaw, prezentacji.

Ocena bardzo dobra – 5
Staranne wykonywanie ćwiczeń plastycznych. Przyswojenie wiadomości objętych programem.Zaangażowany udział w lekcji.Umiejętność posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną w wyszukiwaniu wskazanych informacji oraz w twórczych działaniach plastycznych. Umiejętność analizy dzieła sztuki. Wykonywanie zadań dodatkowych po zachęceniu przez nauczyciela.

Ocena dobra – 4
Poprawne wykonywanie ćwiczeń plastycznych. Przyswojenie wiadomości objętych programem. Skupiony udział w lekcjach. Sprawne posługiwanie się technikami plastycznymi. Umiejętność posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną w wyszukiwaniu wskazanych informacji oraz w twórczych działaniach plastycznych. Podstawowa umiejętność analizy dzieła sztuki.

Ocena dostateczna – 3
Zgodne z tematem, ale mało staranne wykonywanie ćwiczeń plastycznych. Podstawowe opanowanie materiału objętego programem. Posługiwanie się technikami plastycznymi w zakresie podstawowym. Bierny udział w lekcji. Podstawowe działania w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Ocena dopuszczająca – 2
Zgodne z tematem, ale niestaranne wykonywanie ćwiczeń plastycznych. Posługiwanie się podstawowymi technikami plastycznymi.Częściowe opanowanie wiadomości objętych programem. Bierny udział w lekcji.

Ocena niedostateczna – 1
Niewykonywanie ćwiczeń plastycznych. Nieopanowanie wiadomości objętych programem.
Brak zaangażowania i woli poprawy ocen.
Ocena ta nie wynika z możliwości czy braku uzdolnień ucznia, lecz z całkowitej niechęci do przedmiotu oraz pracy na lekcjach.

SPOSOBY DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z PLASTYKI DLA UCZNIÓW Z DYSFUNKCJAMI:
– uwzględnianie trudności ucznia,
– cierpliwe udzielanie i kilkukrotne powtarzanie instrukcji wykonania,
– podpowiadanie różnych możliwości wykonania tematu pracy plastycznej,
– wspieranie, naprowadzanie, pokazywanie na przykładach,
– częste podchodzenie do ucznia i ukierunkowywanie jego działań,
– dzielenie ćwiczenia/zadania na etapy i zachęcanie do wykonywania ich krok po kroku,
– poświęcanie więcej czasu na opanowanie danej umiejętności,
– nieocenianie negatywnie wobec klasy,
– w ocenianiu zwracanie większej uwagi na wysiłek włożony w wykonanie ćwiczenia, aniżeli estetykę wykonania pracy plastycznej,
– ocenianie przede wszystkim stosunku ucznia do przedmiotu, jego chęci, przygotowania do zajęć.
- wspieranie i motywowanie do podejmowania dodatkowej pracy, tak aby uczeń miał świadomość, że może poprawić swoje osiągnięcia.

 
Nauczyciel plastyki: Jolanta Szarkowicz-Baca

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA