winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności  ucznia) zostały opracowane w oparciu
o wymagania edukacyjne zawarte w „Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego
w Polsce” oraz realizowany przez nauczyciela „Program nauczania”. W klasach IV-VI: program
AZ-2-01/10 – „Poznaję Boga i w Niego wierzę”:
- kl. IV – „Jestem chrześcijaninem”,
- kl. V – „Wierzę w Boga”,
- kl. VI – „Wierzę w Kościół”.

PODSTAWA PROGRAMOWA KATECHEZY WPROWADZAJĄCEJ W HISTORIĘ ZBAWIENIA
W KLASACH IV – VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Zadania katechezy

Treści - wymagania

Wiadomości – Uczeń  

Rozwijanie poznania wiary

Wiara, jako dar
i zadania; motywacja do poznawania różnych tekstów biblijnych i jej przesłania oraz do poznawania Nauczania Kościoła

Wskazuje, dlaczego chrześcijanin powinien poznawać Objawienie Boże i Nauczanie Kościoła

Podstawowe wiadomości z Pisma Świętego (wybrane nazwy ksiąg i ich autorzy, najprostsze zasady interpretacji).
Słowo Boże jako odpowiedź na ludzkie pytania i pomoc
w kształtowaniu ludzkiego życia.

- odnajduje i interpretuje poszczególne fragmenty Pisma Świętego,
- interpretuje wydarzenia biblijne z liturgią
i rokiem liturgicznym i zwyczajami, aktualnymi wyzwaniami życiowymi.

Symbole wiary. Przesłanie wybranych fragmentów biblijnych dotyczących stworzenia, miłosierdzia opatrzności i miłości Boga ojca (na przykładzie narodu wybranego) życia
i dzieła Jezusa Chrystusa. Duch Święty w życiu Kościoła
i chrześcijanina.

- referuje wydarzenia i teksty biblijne odnoszące się do podstawowych prawd wiary Kościoła,
- opisuje działania Ducha Świętego w Kościele
i świecie,
- wskazuje na związki Biblii, wiary i Kościoła
z życiem narodu,

Wydarzenia liturgiczne

Symbolika liturgiczna, zwłaszcza Eucharystii. Sakramenty i ich podział i istota, biblijne postawy. Czynności wykonywane podczas sakramentów. Eucharystia sakramentem miłości.

- Posługuje się symbolami, odczytuje je
i interpretuje,
- wskazuje biblijne podstawy sakramentów,
- wskazuje proste teksty liturgiczne odnoszące się do poszczególnych sakramentów,
-wyjaśnia znaczenie sakramentów w życiu chrześcijańskim,
- wskazuje konsekwencje wynikające
z sakramentów; zwłaszcza chrztu, Eucharystii oraz pokuty i pojednania.

Istota okresów liturgicznych.
Aktualizacja zbawczych wydarzeń w liturgii roku kościelnego.

- wskazuje proste teksty biblijne odnoszące się do roku liturgicznego,
- wskazuje związek okresów liturgicznych
z życiem chrześcijańskim,
- wskazuje, jak można czynnie, świadomie włączyć się w liturgię roku Kościoła.

Formacja moralna

Dekalog i Błogosławieństwa wyrazem troski Boga o szczęście człowieka. Świętowanie
i spędzanie wolnego czasu po chrześcijańsku. Hierarchia wartości oparta na wierze, wierności Bogu.

- wskazuje różnice miedzy dobrem i złem
w podstawowych sytuacjach moralnych,
- dostrzega konsekwencje dobra i zła,
- wskazuje, jak zastosować wskazania Prawa Bożego w konkretnych sytuacjach życiowych,
- rozumie, co znaczy być odpowiedzialnym,
- wskazuje, jak pracować nad rozwojem sumienia chrześcijańskiego,
- uzasadnia wartości sakramentu pokuty
i pojednania.

Wartość życia
i zdrowia oraz ich zagrożenia.
Trudne sytuacje życiowe: choroba, śmierć.

- wskazuje chrześcijańskie motywy wyborów w codziennym życiu,
- przejawia refleksyjną postawę wobec różnych sytuacji życiowych i zobowiązań moralnych.

Przemiany okresu preadolescencji.

-rozwija pozytywny stosunek do daru płciowości.

Wychowanie do modlitwy

Modlitwa podstawą życia chrześcijańskiego.

- przejawia postawę szacunku i zaufania Bogu,
-wyraża słowami modlitwę dziękczynienia, uwielbienia, przeproszenia i prośby.

Różne sposoby i rodzaje modlitwy w oparciu przykłady biblijne/
Modlitwa wspólnotowa, czynnikiem budowy wspólnoty wiary.

- formułuje modlitwy tekstami biblijnymi
i własnymi słowami,
- podaje przykłady ludzi modlitwy,
- wskazuje na wybranym przykładzie wpływ modlitwy na życie człowieka

Wychowanie do życia wspólnotowego

Pojęcie wspólnoty. Wartości stanowiące fundament relacji międzyludzkich. Podstawowe wspólnoty życia – postawy, prawa
i obowiązki członka tych wspólnot,
w wymiarze indywidualnym
i społecznym.

- rozwija poczucie przynależności do różnych wspólnot: Kościoła, narodu, rodziny, grupy szkolnej i koleżeńskiej,
- angażuje się we własny rozwój emocjonalny
i społeczny;

Postawa odpowiedzialności za innych. Zadania wobec rodziny, klasy, szkoły, grupy rówieśniczej, narodu, Kościoła. Wartość szacunku dla siebie innych ludzi.

- podejmuje wysiłek uczestnictwa w życiu kościoła, rodziny, szkoły
i społeczeństwa,
- reaguje na niewłaściwe zachowania
w określonej grupie,
- włącza się w akcje pomocy potrzebującym,
- rozwiązuje podstawowe sytuacje w duchu wiary chrześcijańskiej.

Wprowadzenie do misji

Pojęcie apostolstwa. Zadanie chrześcijanina w życiu społecznym. Możliwości własnego zaangażowania się
w misję Chrystusa.

- wskazuje własne miejsce w rodzinie, szkole, Kościele i innych społecznościach,
- odpowiedzialnie podejmuje własne zadania
w najbliższym otoczeniu,
- włącza się w różne formy apostolstwa oraz pomocy misją.

Misja chrześcijanina w Kościele i świecie. Święci świadkami wiary.

- wskazuje, w jaki sposób może naśladować postaci świętych,
- wskazuje, w jaki sposób może dawać świadectwo wiary w podstawowych sytuacjach życia codziennego.

 Oceny wyrażone są w stopniach od 1 do 6, dzielą się na cząstkowe oraz okresowe i roczne. Ocenie podlegają:
- wiadomości i umiejętności ucznia związane z realizowanym programem,
- wiadomości i umiejętności związane z Rokiem Liturgicznym,
- znajomość modlitw,
- przygotowanie do lekcji i praca na lekcji,
- zadania domowe,
- zeszyt ćwiczeń lub zeszyt przedmiotowy,
- systematyczność i pilność,
- postawa wobec: miejsc świętych, czasu modlitwy, słuchania słowa Bożego, znaków religijnych,
- udział w konkursach.

FORMY I KRYTERIA OCENIANIA:
1. Odpowiedzi ustne dotyczące tematów zawartych w podręczniku.
2. Praca na lekcji (korzystanie z Biblii, podręcznika i innych pomocy katechetycznych), praca w grupie.
3. Zeszyt ucznia (systematyczność, estetyka).
4. Zadania domowe.
5. Prace dodatkowe (projekt, plakat, rysunek…).
6. Udział w konkursach.
7. Prace pisemne (dostosowane do wieku i poziomu edukacyjnego w poszczególnych klasach).
8. Modlitwy (Mały Katechizm): Znak Krzyża, Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Pod Twoją Obronę, Aniele Boży, Dekalog, Akty (wiary, nadziei, miłości, żalu), Credo, Przykazania kościelne, 7 sakramentów,
7 grzechów głównych, 6 prawd wiary, 8 błogosławieństw, 5 warunków dobrej spowiedzi, formuła spowiedzi, tajemnice różańca, stacje Drogi Krzyżowej, uczynki miłosierne co do duszy i co do ciała.
9. Prace pisemne (kartkówki, sprawdziany, zadania, projekty).

WYMAGANIA EDYKACYJNE
w kl. IV-VI na poszczególne oceny:

1. Ocena celujący – uczeń  spełniawymagania na ocenę bardzo dobrą oraz posiada wiedzę wykraczającą poza program religii własnego poziomu edukacyjnego; zna obowiązujące modlitwy Małego Katechizmu; wyróżnia się aktywnością na katechezie; twórczo rozwija swoje uzdolnienia; systematycznie i pilnie odrabia zadania domowe obowiązkowe i nadobowiązkowe; wzorowo prowadzi zeszyt ćwiczeń lub zeszyt przedmiotowy; biegle posługuje się zdobytą wiedzą
i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych; bierze udział
w uroczystościach religijnych w szkole i parafii; uczestniczy w konkursach szkolnych i poza szkołą; przejawia postawę apostolską (jest przykładem dla innych).  
2. Ocena bardzo dobry – uczeń bardzo dobrze opanował zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania; zna obowiązujące modlitwy Małego Katechizmu; jest zdyscyplinowany
na lekcji, pracuje systematycznie; wzorowo prowadzi zeszyt ćwiczeń lub zeszyt przedmiotowy; czynnie uczestniczy w różnych formach pracy na katechezie; szanuje przedmioty, miejsca i znaki religijne.
3. Ocena dobry – uczeń opanował wiadomości i umiejętności, które pozwalają mu na rozumienie większości przekazanej wiedzy religijnej; zna ważniejsze modlitwy z Małego Katechizmu; stara się pracować systematycznie i aktywnie uczestniczyć w pracy na lekcji; prowadzi zeszyt ćwiczeń lub zeszyt przedmiotowy; zazwyczaj jest przygotowany do lekcji i odrabia zadania domowe; z pomocą nauczyciela stara się zdobywać wiedzę i doskonalić umiejętności; wobec miejsc, znaków i gestów religijnych cechuje go postawa szacunku.
4. Ocena dostateczny – uczeń posiada braki w zakresie obowiązujących wiadomości i umiejętności; nie zawsze pracuje systematycznie i nie stara się, aby z pomocą nauczyciela te braki uzupełniać; zna tylko niektóre modlitwy z Małego Katechizmu; prowadzi zeszyt ćwiczeń lub zeszyt przedmiotowy, ale widoczne są w nim braki; sporadycznie odrabia zadania domowe; zdarza się, że jest nieprzygotowany do lekcji.
5. Ocena dopuszczający – uczeń posiada minimalne wiadomości z zakresu programu; zna tylko podstawowe modlitwy; nie pracuje systematycznie; przeszkadza innym w zdobywaniu wiedzy
i umiejętności; często nie prowadzi zeszytu; odrabia nieliczne zadania domowe; rzadko uczy się nowych wiadomości; odmawia nauczycielowi współpracy i nie chce pomocy; często bywa nieprzygotowany do zajęć; niechętnie włącza się w pracę na lekcji.
6. Ocena niedostateczny – uczeń nie posiadł wiedzy i umiejętności określonych w programie nauczania; sporadycznie jest przygotowany do lekcji; nie pracuje na lekcji; nie zna modlitw z Małego Katechizmu; nie prowadzi zeszytu ćwiczeń lub zeszytu przedmiotowego; nie odrabia zadań domowych; nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą; odmawia wszelkiej pracy i współpracy
z nauczycielem; ma lekceważący stosunek do przedmiotu; nie szanuje miejsc, przedmiotów i gestów religijnych.

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA