winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności  ucznia) zostały opracowane w oparciu
o wymagania edukacyjne zawarte w „Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego
w Polsce” oraz realizowany przez nauczyciela „Program nauczania”. W klasach I-III: program
AZ-1-01/10 – „W drodze do Wieczernika”:
- kl. I – „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”,
- kl. II – „Kochamy Pana Jezusa”,
- kl. III – „Przyjmujemy Pana Jezusa”.

 

PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII
W KLASACH I – III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Zadania katechezy

Uczeń

Rozwijanie poznania wiary

- wskazuje owoce chrztu świętego i zobowiązania wynikające z jego przyjęcia
- wskazuje, że Bóg zaprasza do przyjaźni, jest zawsze blisko nas, obdarza łaską,
- odnajduje w codzienności ślady Bożych darów i umie dziękować za nie,
- wskazuje znaczenia Pisma Świętego w życiu człowieka,
- uważnie słucha słów Pisma Świętego,
- wskazuje najważniejsze przymioty Boga,
- omawia teksty potwierdzające wiarę w zmartwychwstanie Jezusa,
- opowiada o zesłaniu Ducha Świętego,
- wskazuje, w jaki sposób może wyrazić wdzięczność panu Jezusowi
za dar Jego ofiary,
- opowiada o wierze w powtórne przyjście Jezusa,
- opowiada o misji Kościoła,
- uzasadnia konieczność łaski Bożej dla zbawiania,
- wyjaśnia, że stworzenie jest przejawem miłości Bożej,
- omawia teksty mówiące o działaniu Boga,
- wyjaśnia pojęcia: anioł, szatan, zbawienie, grzech, prorok i apostoł,

Wychowanie liturgiczne

- wymienia sakramenty święte,
- wyjaśnia podstawowe gesty znaki i symbole liturgiczne,
- wskazuje na religijny wymiar świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy,
- kojarzy nabożeństwo drogi krzyżowej, różańcowe, majowe i czerwcowe z czcią do Jezusa ukrzyżowanego, Maryi i Najświętszego Serca Jezusowego,
-wskazuje elementy świętowania niedzieli,
- wskazuje elementy świętowania Wielkanocy,
- wyjaśnia pojęcie miłosierdzia Bożego,
- określa sposoby walki z grzechem,
- wskazuje, co dokonuje się w sakramencie pokuty i pojednania,
- wskazuje jak należy przygotować się do sakramentu pokuty
i pojednania,
- wyjaśnia, dlaczego należy systematycznie korzystać z sakramentu pokuty i pojednania,
- opowiada o ustanowieniu Eucharystii,
- wskazuje, że Eucharystia jest ofiarą Chrystusa i Kościoła,
- opowiada o tym, co dzieje się podczas poszczególnych części Mszy Świętej,
- wskazuje, jak należy przygotować się do uczestnictwa do Mszy Świętej
i przyjęcia Komunii Świętej,
- wyjaśnia pojęcia: post eucharystyczny, Komunia Święta i Najświętszy Sakrament,

Formacja moralna

- omawia wybrane przypowieści Jezusa,
- podaje przykłady niesienia pomocy innym,
- rozwija postawę zaufania do pana Boga i odpowiedzi na Jego wezwanie,
- opowiada o znaczeniu sumienia,
- wyjaśnia, jakie postawy sprzeciwiają się Bożym przykazaniom,
- wskazuje, jak w codziennym życiu, należy zachowywać przykazania Boże,
- wyjaśnia, na czym polega wiara w Boga, zaufanie i szacunek do Niego,
- uzasadnia, dlaczego niedziela, jest najważniejszym dniem chrześcijanina,
- charakteryzuje, na czym polega, postawa szacunku wobec rodziców
i innych dorosłych oraz właściwe odniesienie do drugich; wdzięczność, gotowość do dzielenia się z innymi, wzajemne obdarowanie się, przeproszenie,
- wyjaśnia zagrożenie zdrowia własnego i innych,
- prezentuje właściwe postawy w stosunku do otaczającego środowiska, przyrody i własnego ciała,
- uzasadnia postawę szacunku i troski o własność swoją, cudzą i wspólną,
- wyjaśnia, na czym polega postawa prawdomówności i uczciwości,
- uzasadnia szacunek do wartości doczesnych,
- wskazuje, jak należy troszczyć się o dobro wspólne; klasowe, rodzinne, parafialne,
- odróżnia dobro od zła,
- wskazuje wrażliwość na przejawy dobra i zła,
- przejawia postawę życzliwości i koleżeństwa wobec rówieśników,
- wskazuje, w czym może naśladować postaci biblijne i świętych,

Wychowanie do modlitwy

- wskazuje cechy modlitwy,
- odróżnia modlitwę od innych wypowiedzi i działań ludzkich,
- zna wybrane modlitwy, pieśni i piosenki,
- formułuje samodzielnie modlitwę, w której wielbi Boga, dziękuje Bogu, prosi i przeprasza Boga,
- omawia wybrane prośby modlitwy Ojcze nasz,
- wskazuje przykłady modlitwy w Biblii,
-odróżnia modlitwy prośby, dziękczynienia, przeproszenia i uwielbienia,
- wskazuje sytuację, w których się modli,

Wychowanie do życia wspólnotowego,

- wskazuje, jak tworzyć wspólnotę i jedność w klasie, rodzinie,
- dobiera właściwe formy komunikowania się z innymi,
- wskazuje jak trzeba pielęgnować przyjaźń,
- wskazuje, jak tworzyć wspólnotę, jedność w parafii,
- wyjaśnia poszczególne przykazania kościelne,
-wskazuje, co jako dziecko może uczynić dla Kościoła – wspólnoty
oraz wspólnoty świeckiej,

Wprowadzenie do misji

- wskazuje, na czym polega dobre wypełnianie czynów apostolskich
w codziennym życiu,
- wyjaśnia, po co dzielić się z innymi swoją wiedzą o Bogu.

Oceny wyrażone są w stopniach od 1 do 6, dzielą się na cząstkowe oraz okresowe i roczne. Ocenie podlegają:
- wiadomości i umiejętności ucznia związane z realizowanym programem,
- wiadomości i umiejętności związane z Rokiem Liturgicznym,
- znajomość modlitw,
- przygotowanie do lekcji i praca na lekcji,
- zadania domowe,
- zeszyt ćwiczeń,
- systematyczność i pilność,
- postawa wobec: miejsc świętych, czasu modlitwy, słuchania słowa Bożego, znaków religijnych,
- udział w konkursach.

FORMY I KRYTERIA OCENIANIA:
1. Wypowiedzi ustne, odpowiedzi na zadane pytania.
2. Praca na lekcji (korzystanie z Biblii, podręcznika i innych pomocy katechetycznych).
3. Zeszyt ćwiczeń lub zeszyt ucznia (systematyczność, estetyka).
4. Zadania domowe.
5. Prace dodatkowe.
6. Udział w konkursach.
7. Prace pisemne (dostosowane do wieku i poziomu ucznia).
8. Modlitwy (Mały Katechizm): Znak Krzyża, Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Pod Twoją Obronę, Aniele Boży, Dekalog, Akty (wiary, nadziei, miłości, żalu)…

KLASA I:
a) uczeń powinien znać (wiedza): podstawowe pozdrowienia chrześcijańskie; modlitwy (Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, Akty, Dekalog), gesty i słowa (Znak Krzyża); przymioty Boga
i wydarzenia z życia Jezusa (określone w programie nauczania); sakramentalne sposoby obecności Jezusa; znaki i symbole liturgiczne.
b) uczeń powinien umieć (umiejętności): wykonać godnie i ze zrozumieniem Znak Krzyża; godnie zachować się w czasie modlitwy, w miejscu świętym i podczas słuchania słowa Bożego; z szacunkiem odnoście się do księgi Pisma Świętego; z ufnością zwracać się do Boga w modlitwie.
KLASA II:
a) uczeń powinien znać (wiedza): modlitwy i gesty z klasy I; postaci biblijne; nauczanie i czyny Jezusa; sakramenty; warunki spotkania z Jezusem w sakramencie pokuty i Eucharystii; formuły liturgiczne (formuła spowiedzi, odpowiedzi na dialog z kapłanem podczas Eucharystii); pieśni liturgiczne (wybrane); modlitwy (główne prawdy wiary, dekalog, 7 sakramentów, 7 grzechów głównych,
5 przykazań kościelnych, Skład Apostolski, 5 warunków dobrej spowiedzi).
b) uczeń powinien umieć (umiejętności): współpracować w przygotowaniu się do spotkania
z Jezusem w sakramencie pokuty i Eucharystii; samodzielnie przystępować do sakramentu pokuty
i Eucharystii; wypełniać warunki dobrej spowiedzi; wyjaśnić znaczenie Eucharystii i godnie przystępować do Komunii Świętej; prowadzić życie zgodne z Ewangelią.

KLASA III:
a) uczeń powinien znać (wiedza): modlitwy z klasy I i II; dialogi używane podczas Eucharystii; elementy (strukturę) Mszy Świętej; wydarzenia z życia Jezusa (zwłaszcza związane z Jego męką, śmiercią i zmartwychwstaniem); religijne znaczenie darów chleba i wina; obrzędy Komunii Świętej; pieśni i piosenki religijne (wybrane); tajemnice różańca i wydarzenia z życia Jezusa i Maryi  wnich ukazane.
b) uczeń powinien umieć (umiejętności): z wiarą korzystać z sakramentów spowiedzi i Eucharystii; brać udział w I piątkach miesiąca; z czcią odnosić się do słowa Bożego zawartego w Biblii; wzrastać
w miłości Boga i bliźniego; brać udział w przeżywaniu tajemnic wiary zgodnie ze świętami roku liturgicznego; wziąć udział w Eucharystii z okazji I rocznicy Komunii Świętej; dawać świadectwo wiary w Jezusa przez życie zgodne z Dekalogiem.

WYMAGANIA EDYKACYJNE
w kl. I-III na poszczególne oceny:

1. Ocena celujący – uczeń  spełniawymagania na ocenę bardzo dobrą oraz posiada wiedzę wykraczającą poza program religii własnego poziomu edukacyjnego; zna obowiązujące modlitwy Małego Katechizmu; wyróżnia się aktywnością na katechezie; systematycznie i pilnie odrabia zadania domowe obowiązkowe i nadobowiązkowe; wzorowo prowadzi zeszyt ćwiczeń lub zeszyt przedmiotowy; biegle posługuje się zdobytą wiedzą i umiejętnościami; bierze udział
w uroczystościach religijnych w szkole i parafii; uczestniczy w konkursach szkolnych i poza szkołą; przejawia postawę apostolską (jest przykładem dla innych).  
2. Ocena bardzo dobry – uczeń bardzo dobrze opanował zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania; zna obowiązujące modlitwy Małego Katechizmu; jest zdyscyplinowany na lekcji, pracuje systematycznie; wzorowo prowadzi zeszyt ćwiczeń lub zeszyt przedmiotowy; czynnie uczestniczy w różnych formach pracy na katechezie; szanuje przedmioty, miejsca i znaki religijne.
3. Ocena dobry – uczeń opanował wiadomości i umiejętności, które pozwalają mu na rozumienie większości przekazanej wiedzy religijnej; zna ważniejsze modlitwy z Małego Katechizmu; stara się pracować systematycznie i aktywnie uczestniczyć w pracy na lekcji; prowadzi zeszyt ćwiczeń lub zeszyt przedmiotowy; zazwyczaj jest przygotowany do lekcji i odrabia zadania domowe; z pomocą nauczyciela stara się zdobywać wiedzę i doskonalić umiejętności; wobec miejsc, znaków i gestów religijnych cechuje go postawa szacunku.
4. Ocena dostateczny – uczeń posiada braki w zakresie obowiązujących wiadomości i umiejętności; nie zawsze pracuje systematycznie i nie stara się, aby z pomocą nauczyciela te braki uzupełniać; zna tylko niektóre modlitwy z Małego Katechizmu; prowadzi zeszyt ćwiczeń lub zeszyt przedmiotowy, ale widoczne są w nim braki; sporadycznie odrabia zadania domowe; zdarza się, że jest nieprzygotowany do lekcji.
5. Ocena dopuszczający – uczeń posiada minimalne wiadomości z zakresu programu; zna tylko podstawowe modlitwy; nie pracuje systematycznie; przeszkadza innym w zdobywaniu wiedzy
i umiejętności; często nie prowadzi zeszytu; odrabia nieliczne zadania domowe; rzadko uczy się nowych wiadomości; odmawia nauczycielowi współpracy i nie chce pomocy; często bywa nieprzygotowany do zajęć; niechętnie włącza się w pracę na lekcji.
6. Ocena niedostateczny – uczeń prawie nie posiadł wiedzy i umiejętności określonych w programie nauczania; sporadycznie jest przygotowany do lekcji; nie pracuje na lekcji; nie zna modlitw z Małego Katechizmu; nie prowadzi zeszytu ćwiczeń lub zeszytu przedmiotowego; nie odrabia zadań domowych; nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą; odmawia wszelkiej pracy i współpracy
z nauczycielem; ma lekceważący stosunek do przedmiotu; nie szanuje miejsc, przedmiotów i gestów religijnych.

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA