winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

OPIS REALIZACJI PROJEKTU 
"MOJA OJCZYZNA , MOJE MIASTO, MOJA SZKOŁA I JEJ PATRON",

realizowanego w klasach pierwszych naszej szkoły w roku szkolnym 2008/2009

Część 1: - Prezentacja zadania

Temat: Moja Ojczyzna , moje Miasto, moja Szkoła i Jej Patron

Nauczyciele:
Nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego Szkoły Podstawowej nr 15 im. Generała Józefa Bema w Tarnowie: 
Grażyna Kamirska
Tamara Szczeklik
Mariola Szczepańska- Flądro

Uczestnicy:
23 uczniów klasy pierwszej "a"
21 uczniów klasy pierwszej "b"
23 uczniów klasy pierwszej "c"

Cele:

Cele ogólne

zapoznanie:

 • ze znaczeniem słów : ojczyzna, symbole narodowe, region, zabytek, patron
 • z historią szkoły
 • z postacią patrona szkoły

wdrażanie do:

 • zdobywania wiadomości historycznych
 • podtrzymywania tradycji narodowych oraz zwyczajów regionalnych i lokalnych
 • poszukiwania ciekawych rozwiązań plastycznych
 • poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł
 • stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce
 • twórczego rozwiązywania problemów
 • wyrażania siebie w ekspresji ruchowej
 • dzielenia się zadaniami
 • brania odpowiedzialności za pracę własną i kolegów
 • podejmowania wspólnych decyzji
 • argumentowania swych wypowiedzi
 • wspólnej zabawy
 • planowania pracy w grupie
 • aktywnego uczestnictwa w czasie zajęć
 • efektywnego współdziałania w grupie

rozwijanie:

 • wrażliwości muzycznej
 • wrażliwości plastycznej
 • wrażliwości estetycznej
 • samodzielności
 • aktywności
 • umiejętności nawiązywania kontaktów koleżeńskich
 • inicjatywy w działaniu i współorganizowaniu imprez

Po zakończeniu projektu uczeń powinien umieć:

 • odpowiadać zdaniami na stawiane pytania
 • poszukiwać, porządkować i wykorzystywać informacje z różnych źródeł wiedzy
 • słuchać ze zrozumieniem tekstów pochodzących z różnych źródeł przekazywanych przez innych
 • wypowiedzieć nazwę własnego państwa
 • rozpoznawać i opisywać symbole państwowe
 • opowiedzieć w kilku zdaniach o patronie szkoły
 • przy pomocy nauczyciela i rodziców przygotować się do odegrania swojej roli
 • recytować z pamięci wiersz Władysława Bełzy ,,Katechizm dziecka polskiego"
 • zaśpiewać pierwszą zwrotkę Hymnu Państwowego
 • zaśpiewać poznaną piosenkę
 • planować wraz z innymi uroczystość
 • współpracować w zespole
 • ocenić swą pracę
 • uzasadniać swoje zdanie
 • wyrażać swe uczucia

Rozumieć:

 • pojęcia: ojczyzna, miasto, godło, flaga, hymn, patron
 • znaczenie swej pracy dla całości i jej wpływ na efekt końcowy

Wykazywać:

 • szacunek dla symboli narodowych
 • poczucie więzi z ojczyzną ,miastem, szkołą
 • chęć współpracy z innymi
 • zaangażowanie w pracę nad swą rolą

Krótki opis projektu:

Projekt ten jest integralną częścią realizacji treści programowych, szczególnie edukacji regionalnej w klasach I-III. Jest też częścią szkolnej działalności pod hasłem,,Święto szkoły". Dzięki realizacji projektu uczniowie poznali bliżej swoją Ojczyznę i Jej symbole, swoje miasto i niektóre jego osobliwości, swoją szkołę i jej patrona, poszerzyli swój słownik o zwroty i wyrazy związane z tematem. Praca nad projektem trwała od stycznia 2009r. ( powstał wówczas wstępny plan obchodów Święta szkoły) i trwała do końca czerwca 2009r. , kiedy zostały ogłoszone wyniki konkursów plastycznych, w których brali udział uczniowie. Zwieńczeniem pracy nad projektem była wspólna, uroczysta prezentacja artystyczna, poświęcona Ojczyźnie, miastu i patronowi szkoły, podczas której odbyła się częściowa prezentacja prac plastycznych dzieci poszczególnych zespołów.

 1. Wprowadzenie do projektu - zapowiedź szkolnego przedsięwzięcia pod hasłem: ,,Święto szkoły".
 2. Gromadzenie materiałów związanych z ojczyzną, miastem, szkołą i jej patronem.
 3. Wykonywanie prac plastycznych: do dekoracji sal lekcyjnych, do dekoracji sali, w której miała odbyć się uroczystość, na konkursy plastyczne.
 4. Oglądanie albumów, zdjęć, reprodukcji, książek, kronik i stron internetowych związanych z tematem.
 5. Podział na zespoły i przydział zadań.
 6. Planowanie udziału poszczególnych zespołów w uroczystości i przydział ról.
 7. Dekoracja sal lekcyjnych elementami związanymi z tematem.
 8. Złożenie wiązanki kwiatów przed pomnikiem Gen. J. Bema.
 9. Udział w uroczystości.

Część 2: - Organizacja pracy zespołów uczniowskich

1. Temat projektu

Inspiracją do wyboru i realizacji projektu była zapowiedź obchodów Święta szkoły, ogłoszenie przez władze miasta roku 2009 Rokiem Bema, 215 rocznica urodzin J. Bema oraz 80 rocznica sprowadzenia prochów J. Bema do Tarnowa. Nauczyciele przekazali uczniom krótkie informacje dotyczące obchodów Święta Szkoły oraz planowanych miejskich uroczystości związanych z rocznicami. W poszczególnych klasach odbyły się dyskusje na temat włączenia się w uroczystość Święta Szkoły. Po klasowych konsultacjach, opiekunowie zespołów ustalili plan działań i przydział czynności dla zespołów klasowych.

2. Podział na zespoły

Podziału na zespoły do realizacji projektu dokonali wychowawcy klas pierwszych - wynikł on z bezpośredniego podziału na oddziały klasowe klas pierwszych. W swoich klasach, wychowawcy zasygnalizowali, że aby przygotować się do obchodów, zespoły klasowe muszą zapoznać się ze swoją Ojczyzną, miastem, szkołą, jej patronem i dowiedzieć się jak najwięcej na ten temat. Wspólnie zastanawialiśmy się nad tym, gdzie można znaleźć informacje dotyczące tematu. Każdy z wychowawców zaznaczył, że materiałów będzie dość dużo i dobrze będzie, jeśli będziemy gromadzić je w określonym miejscu i systematycznie analizować. Zasygnalizowali swoim uczniom, że każdy zespół klasowy dostanie do realizacji niektóre zadania, a pozostałe będą realizować wspólnie. Odbyła się także dyskusja dotycząca sposobu zorganizowania przez klasy pierwsze wspólnej uroczystości - uczniowie zgłaszali swoje pomysły dotyczące wystroju sali, wykonania elementów dekoracji i występu. Ustaliliśmy, że przez okres dwóch miesięcy będziemy gromadzić materiały, z których po selekcji wykonamy dekoracje tablic klasowych. Uczniowie opowiadali o Polsce, Tarnowie, szkole, patronie szkoły i różnych uroczystościach związanych z tematem, w których uczestniczyli.

3. Podział zadań wewnątrz zespołów

Podział na zespoły wewnątrz klas został dokonany przy pomocy nauczyciela - częściowo według umiejętności ( tutaj ważne było, aby w każdym zespole byli uczniowie potrafiący dobrze czytać), zainteresowań, możliwości działań ( uczniowie określali możliwość korzystania z internetu oraz zasobów biblioteki nie tylko szkolnej) oraz według własnych sympatii. Przed wykonywaniem poszczególnych zadań, po naradzie wyodrębnialiśmy małe zespoły, po czym ,,na roboczo" uczniowie w zespołach naradzali się, w jaki sposób będą pracować i gromadzić informacje. Później prezentowali własne pomysły innym zespołom. Po tej wstępnej prezentacji, dokonaliśmy ustnego przydziału zadań dla zespołów. Wychowawcy informowali uczniów, że każdy zespół otrzyma każdorazowo ustną instrukcję działań.

4. Harmonogram projektu

Po wstępnej analizie zadań dla poszczególnych zespołów, wychowawcy ustalili, że każdy zespół klasowy podczas trwania projektu będzie gromadził i segregował materiały we własnej sali lekcyjnej. Nadmienili także, że zespoły będą się mogły wymieniać materiałami i wzajemnie konsultować. Uczniowie z poszczególnych klas bardzo trafnie dokonali podziału między sobą odnośnie wykonania poszczególnych zadań. Prawie każdego dnia dzieci wymieniały się materiałami, prosząc nauczycieli o pomoc. Po jakimś czasie zgromadziliśmy dość dużą ilość materiałów. 
Na realizację projektu przeznaczono wstępnie trzy miesiące - ustaliliśmy, że nadchodzące dni będą dniami przeznaczonymi na konsultacje, wymianę materiałów i informacji. Zespoły klasowe miały czas około półtora miesiąca na zaprojektowanie i wykonanie prac konkursowych, wyćwiczenie swoich ról do prezentacji podczas uroczystości, wykonanie elementów do dekoracji sal lekcyjnych oraz sali, w której miała odbyć się uroczystość. Mieli także przygotować odświętne ubiory, w których mieli wystąpić podczas uroczystości. Podczas zajęć lekcyjnych także okazjonalnie poszerzaliśmy systematycznie swą wiedzę związaną z realizacją tematu projektu. Omawialiśmy i analizowaliśmy wiersze o tematyce patriotycznej, omawialiśmy albumy o Tarnowie, analizowaliśmy zgromadzone materiały związane ze szkołą i jej patronem. Uczyliśmy się "Piosenki o Tarnowie" .

Wspólne zadania realizowane przez zespoły klasowe

 • Projektowanie i tworzenie gazetek klasowych
 • Dekorowanie sal lekcyjnych elementami związanymi z tematyką
 • Przygotowanie elementów dekoracji sali, w której miała odbyć się uroczystość
 • Przygotowanie własnej części artystycznej na występ podczas uroczystości
 • Wzięcie udziału w konkursach plastycznych
 • Nauka pierwszej zwrotki Hymnu Państwowego
 • Nauka piosenki ,,Piosenka o Tarnowie"
 • Złożenie wiązanki kwiatów przed pomnikiem Ge.J.Bema
 • Udział w uroczystości poświęconej patronowi szkoły, zorganizowanej przez starszych uczniów
 • Udział w prezentacji artystycznej uczniów klas pierwszych
 • Wykonanie zakładek do książek dla gości - uczniów klas zerowych przedszkola

Poszczególne zespoły dodatkowo zaplanowały działania:

Zespół I - uczniowie klasy I a

 • Analiza materiałów związanych z Ojczyzną, miastem Tarnów, Szkołą Podstawową nr 15 im. Generała Józefa Bema i jej patronem, Gen. J. Bemem - książki, albumy, foldery, zdjęcia, reprodukcje, kronika szkoły, strony internetowe
 • Analiza treści części dotyczącej patrona szkoły gazetki szkolnej ,,Bemówka"
 • Odwiedzenie pomników miasta Tarnowa
 • Udział w konkursach plastycznych:
  • "Bema pamięci - portret życiem malowany" - zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną -filia nr 3 w Tarnowie
  • "Pomniki Tarnowa" i "Generał Józef Bem" - zorganizowanym przez Tarnowskie Towarzystwo Przyjaciół Węgier oraz Państwowe Przedszkole Publiczne nr 17
  • "Śladami Generała Józefa Bema" - zorganizowanym przez bibliotekę szkolną
 • Opracowanie i wyćwiczenie własnej części artystycznej na uroczystość - montażu poetycko-muzycznego: "Moja ojczyzna, moje miasto, moja szkoła i jej patron"
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie wewnątrzklasowego konkursu recytatorskiego - na najpiękniejszą recytację wiersza Władysława Bełzy pt.: "Katechizm dziecka polskiego"
 • Zaprojektowanie i przygotowanie ubiorów i elementów stroju na występ

Zespół II - uczniowie klasy I b

 • Przygotowanie pozycji książkowych o Tarnowie i Gen. J.Bemie - przedstawienie i omówienie podczas zajęć
 • Zapoznanie z legendą o powstaniu Tarnowa - praca na zajęciach z kartą pracy
 • Omówienie bieżącego numeru gazetki szkolnej "Bemówka", dotyczącej patrona szkoły
 • Odszukiwanie w Internecie wiadomości i zdjęć związanych z patronem szkoły
 • Zapoznanie z utworami poetyckimi o Tarnowie i J.Bemie, napisanymi przez tarnowską poetkę, Marię Kwater
 • Opracowanie części artystycznej montażu poetycko-muzycznego "Moja ojczyzna, moje miasto, moja szkoła i jej patron"
 • Udział w konkursie plastycznym "Bema pamięci - portret życiem malowany", zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną - filia nr 3 w Tarnowie
 • Prezentacja własnej części artystycznej podczas otwarcia wystawy prac plastycznych uczniów Szkoły Podstawowej nr 15 "Bema pamięci - portret życiem malowany" w filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie

Zespół III - uczniowie klasy I c

 • Gromadzenie i opracowywanie materiałów pochodzących z różnych źródeł
 • Analiza i wspólny wybór materiałów na gazetkę klasową "Generał Józef Bem -patron naszej szkoły"
 • Wykonanie prac plastycznych na konkurs "Generał Józef Bem", zorganizowany przez Tarnowskie Towarzystwo Przyjaciół Węgier oraz Państwowe Przedszkole Publiczne nr 17
 • Przeprowadzenie wewnątrzklasowego quizu "Portret Bema"
 • Opracowanie i wyćwiczenie własnej części artystycznej na uroczystość - wiersza W. Bełzy "Katechizm dziecka polskiego" oraz piosenki "Płynie Wisła, płynie"
 • Wspólne redagowanie "Wywiadu z Generałem Józefem Bemem i przedstawienie go uczniom klas zerowych przedszkola
 • Zorganizowanie i udział w wycieczce "Śladami Generała Józefa Bema po Tarnowie"

5. Kryteria oceny

Wspólnie podjęliśmy następujące kryteria oceny projektu:

 • Czy projekt przyczyni się do lepszej znajomości Ojczyzny, swojej miejscowości, szkoły i jej patrona?
 • Czy rozbudzi zainteresowanie uczniów omawianą w nim tematyką?
 • Czy przygotowane przez uczniów prezentacje będą dobrze przyjęte przez innych uczniów, nauczycieli i rodziców?
 • Czy uczniowie będą zadowoleni z udziału w uroczystości i konkursach, w których uczestniczyli?
 • Czy wykonane przez nich prace i występ zaciekawią oglądających i czy mogą kiedyś się przydać innym?

Część 3: - Realizacja projektu

1. Spotkania zespołów

Spotkania zespołów wewnątrzklasowych odbywały się w poszczególnych salach lekcyjnych w zależności od potrzeby podczas zajęć i przerw między nimi. Niektóre zespoły spotykały się częściej - niekiedy te spotkania miały miejsce dzień po dniu w zależności od potrzeby. Podczas spotkań uczniowie oglądali materiały, segregowali je, a także wymieniali się nimi z innymi zespołami. Zespoły, które miały przygotować prezentację artystyczną najpierw ćwiczyły swe role poza audytorium klasowym, później przeprowadzały próby przy całej klasie. Wówczas wraz z innymi uczniami wychowawcy dokonywali korekty wymawiania przez poszczególnych członków zespołu tekstów. Dzięki temu inni uczniowie mogli włączyć się w realizację przedstawienia, proponując przyniesienie odpowiednich rekwizytów.
Spotkania zespołów poszczególnych klas miały na celu wymianę doświadczeń związanych z gromadzeniem materiałów dotyczących projektu, przeprowadzenie próby przed prezentacją artystyczną, nauczenie piosenki pt.: "Piosenka o Tarnowie" i odbywały się w różnych miejscach - często w sali lekcyjnej jednej z klas.

2. Konsultacje z nauczycielem

Ponieważ praca nad projektem dotyczyła uczniów klas pierwszych, nieodzowne było uczestnictwo nauczycieli przez cały czas realizacji projektu na każdym jego etapie. Nauczyciele-wychowawcy: udzielali informacji, doradzali, pobudzali do działania, współpracowali oraz koordynowali pracą zespołów. Konsultacje były bardzo częste, a dotyczyły prawie wszystkiego - odczytywania i omawiania materiałów przyniesionych przez nauczycieli i uczniów, pomocy w wyszukiwaniu na stronach internetowych wiadomości związanych z projektem, pomocy w segregowaniu materiałów, podawaniu pomysłów, zaangażowaniu rodziców, konsultacji z wychowawcami innych zespołów klasowych, organizowaniu i przygotowaniu prezentacji.

3. Punkty kontrolne

Przy każdej okazji, uczniowie i zespoły konsultowali i omawiali poszczególne etapy realizacji projektu - wspólnie gromadzili i zagospodarowywali przyniesione materiały, przygotowywali, segregowali i opisywali prace konkursowe oraz elementy dekoracyjne, odbywali próby na prezentację artystyczną. Sprawdzali, ile jeszcze czasu i pracy pozostało do zakończenia realizacji projektu.

4. Trudności, na jakie natrafili uczniowie

Podstawową trudnością, jaką napotykali uczniowie był brak umiejętności szybkiego czytania ze zrozumieniem - dlatego też w każdej grupie staraliśmy się znaleźć osobę posiadająca tę umiejętność. Nie wszyscy uczniowie posiedli umiejętność posługiwania się komputerem i korzystania z internetu. W razie potrzeby, nauczyciele odczytywali ważne teksty niejednokrotnie je tłumacząc.

5. Źródła informacji i eksperci

Uczniowie i nauczyciele korzystali z różnorodnych źródeł informacji: albumów, internetu, słowników, encyklopedii, książek, artykułów z prasy, gazetki szkolnej pt.: "Bemówka" nr 3, zdjęć i reprodukcji. Ekspertami podczas realizacji projektu byli: rodzice uczniów, nauczyciele- wychowawcy, organizatorzy konkursów.

6. Efekty pracy

 • Sale lekcyjne, w których uczą się poszczególne klasy, zostały udekorowane elementami dotyczącymi tematyki projektu
 • Powstały gazetki klasowe poświęcone Ojczyźnie, miastu oraz patronowi szkoły
 • Pracami uczniów została udekorowana sala, w której odbywała się prezentacja artystyczna
 • Zostały dostarczone do organizatorów konkursów prace plastyczne uczniów
 • Niektórzy uczniowie uczestniczący w konkursach otrzymali dyplomy i nagrody
 • Odbyła się prezentacja artystyczna pod hasłem "Moja Ojczyzna , moje Miasto, moja Szkoła i Jej Patron"

Część 4: - Publiczna prezentacja projektu

1. Przygotowania

Zaplanowaliśmy, że częściowa prezentacja prac i działań związanych z projektem odbędą się podczas trwania projektu oraz podczas wspólnej prezentacji artystycznej zespołów. Wszystkie prace związane z prezentacją wykonali uczniowie i ich rodzice oraz nauczyciele-wychowawcy.

2. Przebieg prezentacji

Prezentacja wykonanych prac uczniów przygotowywanych na konkursy plastyczne odbywała się początkowo na terenie zespołów klasowych, później u organizatorów konkursów. Elementy do dekoracji poszczególnych sal lekcyjnych po wykonaniu trafiały bezpośrednio na tablice ścienne - oglądały je okazjonalnie osoby odwiedzające poszczególne klasy. Podczas wspólnej uroczystości odbyła się prezentacja pozostałych zadań i prac wykonanych przez uczniów. Nad ławą przystrojoną kwiatami, umieściliśmy tablice z elementami uwidoczniającymi tematykę prezentacji. Po przeciwnej stronie, zostały zawieszone prace plastyczne uczniów odzwierciedlające osobliwości Tarnowa oraz postać patrona szkoły.
Uroczysta prezentacja, w której oprócz wychowawców i rodziców uczestniczyły Panie dyrektor i wicedyrektor szkoły, rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania pierwszej zwrotki Hymnu Państwowego, następnie poszczególne zespoły przedstawiły przygotowane przez siebie części prezentacji. Zespół uczniów klasy I c przedstawił wiersz W. Bełzy pt.: "Katechizm dziecka polskiego". W trakcie trwania recytacji, pozostali uczniowie znający tekst, włączali się czynnie i udzielali odpowiedzi na pytania głównego recytatora. Następnie uczniowie tego zespołu zaśpiewali piosenkę pt.: "Płynie Wisła, płynie". Do śpiewu także włączali się uczniowie, znający piosenkę. Później swą część artystyczną przedstawili uczniowie klasy I a. Zaprezentowali montaż poetycki o tematyce patriotycznej pt.: "Mój kraj". Następnie zaśpiewali ludową piosenkę pt.: "Marzanna", a w śpiewie towarzyszyła im kukła Marzanny, wykonana przez jednego z rodziców. W kolejnej części prezentacji uczestniczyli uczniowie klasy I b, którzy przedstawili wiersze o Józefie Bemie, autorstwa Pani Marii Kwater. Na zakończenie prezentacji, wszyscy uczniowie klas pierwszych zaśpiewali "Piosenkę o Tarnowie".

3. Ocena prezentacji i całego projektu

Sam projekt oraz prezentacje bardzo się podobały uczestniczącym i oglądającym. Uczniowie, niektórzy rodzice oraz nauczyciele-wychowawcy, byli bardzo zaangażowani w prace nad projektem. Cele jakie sobie założyliśmy zostały osiągnięte i pomimo dużej ilości zadań, dzieci w trakcie trwania prac, zgłaszały wciąż nowe pomysły. Dzięki ich zaangażowaniu możemy być spokojne, jeśli chodzi o organizację innych imprez w naszych klasach - wiemy, że damy radę.

Część 5: - Projekty uczniowskie

Scenariusz, zdjęcia dekoracji sal lekcyjnych, prac dzieci

 • scenariusz prezentacji artystycznej - zał.1
 • treść legendy o założeniu Tarnowa- zał.2
 • zdjęcia z realizacji projektu - zał.3

Część 6: - Refleksje nauczycieli

Praca nad projektem wymaga dużo pracy ze strony nauczycieli, szczególnie zaś, gdy chcą zrealizować projekt z uczniami klasy pierwszej. Bariery, które wydawały się początkowo nie do pokonania, dzięki rodzicom dzieci i samym uczniom ustępowały w trakcie realizacji. Choć zespoły miały dość dużo prac do przygotowania, domagały się, żeby każdy zespół przygotował dłuższą prezentację artystyczną - konieczne było wytłumaczenie, że jesteśmy ograniczeni czasem trwania prezentacji. Zadziwiająca była także chęć brania udziału w konkursach plastycznych. Zaskoczone zostałyśmy wielością i różnorodnością materiałów, jakie zgromadziły nasze maluchy - miejsca gromadzenia materiałów stawały się coraz bardziej wykorzystane. Wiele z nich się powtarzało w różnej formie i należało bardzo uważać, aby żadne dziecko nie poczuło się urażone poprzez fakt, że materiały, które przyniosło zostały nie użyte podczas zajęć. Dlatego wolne chwile poświęcałyśmy na ich szerszą analizę z całą klasą - w ten sposób na bieżąco poszerzaliśmy swoją wiedzę dotyczącą tematyki projektu. Należy dodać, że w trakcie pracy nad realizacją projektu uwzględniono zainteresowania, potrzeby, aspiracje i zdolności poszczególnych uczniów. W klasie I ,,b" niezwykle udane było spotkanie z Panią Marią Kwater, która napisała wiersze specjalnie na uroczystość Święta Szkoły. Mimo dość trudnej tematyki, wiersze podobały się uczniom i chętnie się ich uczyli.

Część 7: - Refleksje uczniów

Dzieciakom bardzo podobały się prezentacje. Bardzo ciężko było uzyskać odpowiedzi na pytania przykładowe dotyczące tego punktu. Dla maluchów to co zazwyczaj robimy podczas zajęć lub poza nimi jest całkiem normalne. Raczej nie zdają sobie sprawy z tego, że mogłyby napotkać jakieś trudności podczas realizacji zadań. Te obawy, które ewentualnie mogłyby się pojawić, dotyczą raczej nauczyciela. Dzieci pracują nie zdając sobie sprawy z tego, że mogłoby coś nie "wyjść". Bardzo ważna była tutaj motywacja i pochwała na każdym etapie działań - może dlatego nie uwydatniły się żadne trudności.

 • "Było nam miło, gdy nas różne osoby chwaliły za piękny występ"
 • "Podobały nam się prace kolegów i koleżanek"
 • "Porównywaliśmy prace konkursowe kolegów z naszymi pracami"
 • "Mi się podobała legenda o założeniu Tarnowa"
 • "Ja uwielbiam ,,Piosenkę o Tarnowie"
 • "Dzieci dostały dużo nagród i dyplomów za udział w konkursach plastycznych"
 • "Bardzo mi się podobała nagroda - odbierałam ją razem z tatusiem"
 • "Dobrze mi się pracowało z koleżanką, gdy przygotowałyśmy dekoracje na tablice"
 • "Mi się podobała dekoracja Sali"
 • "Dzieci były odświętnie ubrane podczas występu"

Załączniki

Zał. 1
Scenariusz prezentacji artystycznej

1. Odśpiewanie pierwszej zwrotki Hymnu Państwowego "Mazurek Dąbrowskiego" przez uczniów wszystkich klas pierwszych

2. Recytacja wiersza Władysława Bełzy pt: "Katechizm dziecka polskiego" przez uczniów klasy I "c" 

- Kto ty jesteś?
- Polak mały.
- Jaki znak twój?
- Orzeł biały.
- Gdzie ty mieszkasz?
- Między swymi.
- W jakim kraju?
- W polskiej ziemi.
- Czym ta ziemia?
- Mą ojczyzną.
- Czym zdobyta?
- Krwią i blizną.
- Czy ją kochasz?
- Kocham szczerze.
- A w co wierzysz?
- W Polskę wierzę.

3. Zaśpiewanie piosenki pt.: "Płynie Wisła, płynie"przez uczniów klasy I "c" 

Płynie Wisła, płynie 
Po polskiej krainie 
Po polskiej krainie

Zobaczyła Kraków 
Pewnie go nie minie.
Zobaczyła Kraków 
Pewnie go nie minie.

Zobaczyła Kraków 
Wnet go pokochała
Wnet go pokochała

I w dowód miłości 
wstęgą opasała
I w dowód miłości 
wstęgą opasała.

4. Zaśpiewanie piosenki pt.: "Marzanna" przez uczniów klasy I "a" 

Wiosna już nadchodzi,
zima odejść nie chce,
nocą jeszcze mrozi,
śniegiem prószy jeszcze.

Marzanno, Marzanno,
ty zimowa panno,
dziś cię utopimy,
bo nie chcemy zimy.

Odpłyń wraz z lodami,
daleko do morza,
niechaj wreszcie przyjdzie
do nas wiosna hoża.

5. Recytacja "wiązanki" wierszy o Ojczyźnie "Mieszkam w Polsce" przez uczniów klasy I "a" 

Każdy z nas rodzi się w jakiejś ojczyźnie,
wśród ludzi, którzy mówią tym samym językiem,
mają podobną tradycję, troszczą się o swoją ojczyznę i w razie potrzeby jej bronią.

A jak ciebie kto zapyta:
Kto ty taki, skąd ty rodem?
Mów, żeś z tego łanu żyta,
żeś z tych łąk, co pachną miodem.

Mów, że jesteś z takiej chaty,
co piastowską chatą była.
Żeś z tej ziemi, której kwiaty
gorzka rosa wykarmiła.

Wiem, co to jest Polska.
A czy ty wiesz?

Tak! To piasek, sosna… 
Bocian i topola 
Prababci krosna 
Wisły zakola… I mój dom też! 

Piękna jest nasza kraina ojczysta,
Piękne są góry, piękna jest Wisła.
Piękne są lasy i cudne jeziora,
Zwłaszcza, gdy wiosny nadchodzi pora.

Są ciche wioski wśród pól zielonych
I gwarne miasta w świetle neonów.
Nad nasze piękne, Bałtyckie Morze
Spieszy w wakacje kto tylko może.
Co tam Hawaje, czy wyspa Jamajka
Tu jest ma rzeczywistość, a tamto to bajka.
Co tam Ameryka, co tam inne kraje...

Tu jest ma Ojczyzna…
Więc tutaj zostaję!

6. Recytacja wierszy o Józefie Bemie: "Pamięć o Generale", "Pomniki pamięci - generał Józef Bem", "Generał Józef Bem - o rodaku" autorstwa Pani Marii Kwater, przez uczniów klasy I "b"

7. Wspólne zaśpiewanie piosenki pt.: "Piosenka o Tarnowie" 

Chodzę sobie wieczorami,
miasto płonie w blasku gwiazd.
Biegam czasem ulicami,
w mieście najpiękniejszym z miast.

Nucę sobie tę piosenkę
o Tarnowie, mieście mym,
gdzie przeżywam me dzieciństwo
i te najpiękniejsze dni.

Miasto moje najpiękniejsze,
Znam tu prawie każdy kąt.
Tu spotkałem moje szczęście,
tu znalazłem drogę swą.

I codziennie coś nowego
Widzę wokół w mieście mym.
I już teraz wiem, dlaczego
chcę na zawsze zostać w nim.

Przejść po parku alejami,
Mauzoleum Bema lśni,
a na górze pozostały
mury zamku z dawnych dni.

Zał. 2 
Legenda o założeniu Tarnowa

Dawno, dawno temu, na terenie, gdzie dziś leży Tarnów, puszcza rozciągała się niezmierzona. Pewnego razu przybył w te strony ze swą drużyną na polowanie Spytek, syn możnego rycerza polskiego. Tropił ogromnego łosia, gdy nagle drogę zagrodził mu Dunajec.
Nie zważając na niebezpieczeństwo przepłynął konno rzekę nadal ścigał ranne zwierzę. Towarzyszył mu tylko wierny Derzław, ponieważ reszta drużyny pozostała na drugim brzegu. Kilka godzin trwała pogoń. Niestety, zachód słońca i bagniste tereny rozciągające się wokół, zmusiły myśliwych do powrotu. Zawrócili i wspinali się teraz po łagodnej pochyłości. Noc już była późna, gdy dojechali na szczyt wzgórza i zeskoczyli ze zmęczonych koni. Rozpalili ogień i ujrzeli, że znajdują się pod ogromnym, starym dębem. W zagłębieniu pnia dębu bielił się wyciosany z kamienia posąg starego bożka słowiańskiego. Zmęczeni myśliwi postanowili tu zanocować. Obudziło ich słońce, szczekanie psów i odgłosy rogów myśliwskich. To drużyna młodego pana ruszyła jego śladem i niedługo potem zjawiła się na wzgórzu. Spytek stał oczarowany. Podziwiał krajobraz, który roztaczał się przed nim. Widok był niezwykle piękny. Wzgórze całe było pokryte krzewami kwitnącej tarniny, a wśród nich nad zieloną murawą pokrytą kolorowymi kwiatami, unosiły się motyle. W oddali wzgórze otaczał ciemny las i półkolem wił się Dunajec. Gdy tak stali i podziwiali okolice, ktoś zauważył, że po gładkiej tafli Dunajca coś płynie. Po pewnym czasie okazało się, że był to sczerniały kościółek. Dopłynął on do stóp wzgórza i zatrzymał się w małej zatoczce. Spytek uznał, że to znak boży i postanowił, że w miejscu , gdzie dawniej pogańskie bożki czczono, zbuduje kościół, który stać będzie po wieki wieków. Obok kościoła swe gniazdo rodowe założy, a strzec go będzie Opatrzność Boża tak, jak dziś strzegła kościółka. Dotrzymał przysięgi młody rycerz. Na wzgórzu zamek warowny zbudowano. U stóp jego tuliła się osada ludna i gwarna, a pośród konarów odwiecznego dębu strzelała ku niebu wieżyczka kościoła. Od kwiecia tarniny warownię "Tarnowem" nazwano, a ród Spytka "Tarnowskich" nazwę otrzymał, jako, że na wzgórzu swe gniazdo rodowe mieli.

Zał. 3 
Zdjęcia z realizacji projektu:

1. Gazetki klasowe tworzone i wykorzystywane okazjonalnie do omawiania tematu projektu
2. Wykonywanie zakładek - prezentów dla Przedszkolaków, którzy odwiedzili naszą szkołę w ramach "dni otwartych"
3. W klasie I c odbył się Quiz o generale Józefie Bemie.

Cztery grupy wybrane losowo konkurowały między sobą wykorzystując poznane wiadomości nt. postaci patrona szkoły - Generała Józefa Bema. Każda z grup wykazała się dużą wiedzą w prezentowanym temacie. Jedną z konkurencji było ułożenie wizerunku Generała Józefa Bema z ...puzzli !

4. W klasie I "a" został przeprowadzony konkurs na piękną recytację wiersza W. Bełzy "Katechizm polskiego dziecka" - w konkursie wzięło udział wielu uczniów, a pozostali byli jurorami.
 
5. Uczniowie klasy I "c" odbyli wycieczkę "Śladami Generała Józefa Bema po Tarnowie". 
Odwiedzili pomnik Gen. J. Bema przy ulicy Wałowej, obejrzeli Panoramę Siedmiogrodzką na Placu Rybnym oraz Mauzoleum Gen. Bema w Parku Strzeleckim.
6. Uczniowie kl. I "a" przed pomnikiem Gen. J. Bema w Tarnowie
7. Uczniowie klas pierwszych przygotowują prace konkursowe
8. Konkurs "Mali artyści" w Roku Bemowskim

W dniu 5 maja w siedzibie Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier odbyło się uroczyste podsumowanie IV edycji konkursu plastycznego dla dzieci młodszych "Mały Artysta". Organizatorami konkursu było Tarnowskie Towarzystwo Przyjaciół Węgier, Przedszkole Publiczne Nr 17 w Tarnowie oraz ZHP Hufiec Tarnów. Konkurs zorganizowano w ramach projektu dofinansowanego przez Urząd Miasta Tarnowa.
Na konkurs napłynęło 137 prac plastycznych z 17 placówek oświatowych. Dzieci w wieku 5-10 lat miały do wyboru dwa tematy: "Generał Józef Bem" /z okazji obchodzonego Roku Bemowskiego/ i "Tarnowskie pomniki". Uczennica kl. I ,,a" otrzymała nagrodę

9. Otwarcie wystawy prac plastycznych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 15 w Tarnowie "Bema pamięci - portret życiem malowany" - filia nr 3 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnowie
10. "Bema pamięci-portret życiem malowany" - rozdanie nagród - filia nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej
11. Prezentacja artystyczna

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA