winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

Punktacja w konkursie  na Najlepszą Klasę w Szkole w r. szk. 2012/2013

Klasa
IX-X
XI
XII
EKO
I
II
III
IV
V
VI
Koniec roku
 IV a - 92 +247 +770 +1065 +266 +1450 +1000 4771
 IV b +430 +250 +1860 +1420 +200 +410 +280 +2010 +2010 8660
I miejsce
IV c
+120 +950 +640 +1280 +885 +315 +480 +2000 6725
II miejsce
V a
+137 +45 +788 +730 +30 -5 +125 +1290 +820 4025
V b
+22 -15 +720 +1120 -50 -50 +65 -10 +790 +920 3577
V c
+300 +202 +785 +890 +20 +86 +556 +680 +1157 4741
VI a
+216 -85 +471 +600 -10 -190 +42 +515 +1010 +812 3401
VI b
+480 +133 +906 +1840 +158 +324 +65 +1800 +1525 7296
III miejsce
VI c
+590 +307 +1112 +600 +25 +100 +330 +1330 +2022 6481
VI d
+55 +120 +910 +570 +25 +25 +515 +710 +1125 4110

 


Punkty dodatnie
Nagrody:
Pierwsze 3 miejsca z najlepszą punktacją otrzymują nagrody pieniężne.

 1. Punkty dodatnie za średnią w nauce oraz ocenę zachowania:
  - sposób obliczania -
  Uzyskana średnia ocen każdego ucznia na I semestr i na koniec roku
  Średnia:             

5.6 – 6.0

30 pkt

4.1 - 4.5

15 pkt

5.1 – 5.5

25 pkt  

3.6 – 4.0

10 pkt

4.6 – 5.0

20 pkt

3.1 – 3.5

5 pkt

 1. Suma uzyskanych punktów przez każdego ucznia klasy podzielona przez ilość uczniów daje średnią klasy.

  Za średnią klasy              

5,51 – 6,0

100 pkt

5,01 – 5,5

80 pkt

4,51 – 5,0

60 pkt

4,01 – 4,5

40 pkt

3,51 – 4,0

20 pkt

Za ocenę zachowania każdego ucznia na I semestr i na koniec roku

wzorowe

30 pkt

bardzo dobre

20 pkt

dobre

10 pkt

 1. Udział w konkursach/zawodach organizowanych na terenie szkoły i poza szkołą (indywidualnie lub zespołowo).

Konkursy szkolne
i zawody sportowe

Konkursy pozaszkolne
(kuratoryjne):

Inne konkursy
pozaszkolne:

1 miejsce – 30 pkt

1 miejsce – 50 pkt

1 miejsce – 40 pkt

2 miejsce – 20 pkt

2 miejsce – 40 pkt

2 miejsce – 40 pkt

3 miejsce – 10 pkt

3 miejsce – 30 pkt

3 miejsce – 30 pkt

Udział w konkursach szkolnych
- 5 pkt

Udział w konkursach poza szkołą - 10 pkt

Udział w konkursach
- 10 pkt


Warunkiem uzyskania punktów za udział ucznia w szkolnym konkursie jest otrzymanie co najmniej 25% możliwej punktacji.

W konkursach pozaszkolnych (kuratoryjnych) oraz innych konkursach pozaszkolnych uczeń musi reprezentować szkołę (nie wliczają się konkursy organizowane przez inne ośrodki bądź będące zajęciami pozalekcyjnymi, dodatkowymi dzieci).

 1. 5 pkt za udział każdego ucznia w akademii, apelu (np. chór szkolny).
 2. 0 do 20 pkt za wystrój klasy - aktualne gazetki, ogólny wygląd klasy (raz w miesiącu).
 3. 30 pkt za zorganizowanie na terenie szkoły apelu, akademii.
 4. 20 pkt za 100% obecności dla każdego ucznia w semestrze/roku.
 5. Za pomoc koleżeńską jednorazowo (1 godz.) - 5 pkt
 6. Za przyniesienie i zrobienie gazetki klasowej - 5 pkt.
 7. Za przyniesienie wyposażenia do klasy (np. ręcznik mydło, gąbka, środki higieniczne, papier ksero, kwiatka itp.) - 2 pkt
 8. Praca w ogródku szkolnym - 2 pkt / ucznia
 9. Udział w akcjach organizowanych na terenie szkoły np:
 10. loteria (organizacja i przeprowadzenie) - 30 pkt
 11. przyniesienie fantów (1-5 sztuk) - 5 pkt
 12. Praca w bibliotece - 2 pkt
 13. Czytelnictwo co miesiąc
  I miejsce - 30 pkt
  II miejsce - 25 pkt
  III miejsce - 20 pkt
  IV miejsce - 15 pkt
  V miejsce - 10 pkt
 14. Punktacja za EKO-konkurs doliczana jest raz w semestrze przez opiekuna EKO

 Punkty ujemne

 1. -5 pkt za nieobecność przedstawiciela klasy na zebraniu Samorządu Uczniowskiego.
 2. -30 pkt za zniszczenie wystroju sali lekcyjnej swojej lub innej, zniszczenie sprzętu szkolnego (drzwi, ławka, krzesło, pisanie po ścianach, ławkach, rozbicie szyby itd.).
 3. -10 pkt za uwagę dotyczącą wulgarnego słownictwa.
 4. - 5 pkt za każdą uwagę negatywną w zeszycie uwag.
 5. -20 pkt za uwagę dotyczącą przemocy fizycznej i bójki.
 6. -30 pkt za naganę udzieloną przez wychowawcę, pedagoga szkolnego lub innego nauczyciela.
 7. -50 pkt za naganę udzieloną przez Dyrektora Szkoły.
 8. -100 pkt za ucieczkę ze szkoły grupy uczniów (minimum 3 osoby) lub całej klasy.
 9. -1 pkt za każde spóźnienie śródlekcyjne

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA