ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

 1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie i pracownicy Szkoły Podstawowej Nr 15 w Tarnowie.
 2. Koszt jednego obiadu dla uczniów i dla pracowników ustala Urząd Miasta Tarnowa.
 3. Odpłatność za obiady pobierana jest za cały miesiąc z góry do dnia 15-go każdego miesiąca. W indywidualnych przypadkach możliwe jest przesunięcie terminu wpłaty po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem świetlicy .
 4. Nieobecność grupy dzieci na obiedzie spowodowaną wyjazdem na wycieczkę należy zgłaszać 3 dni przed planowanym terminem wyjazdu.
 5. Nieobecność na obiedzie spowodowaną np. chorobą należy zgłaszać na bieżąco u kierownika świetlicy lub intendentki. Można to uczynić telefonicznie (14 655-91-91, 655-73-73). Odliczenia dokonuje się od następnego dnia po zgłoszeniu. Obowiązek zgłaszania nieobecności na obiedzie dotyczy także dzieci korzystających z dotacji MOPS.
 6. Jadłospis sporządzany w rytmie dekadowym jest wywieszony na tablicy ogłoszeń.
 7. Obiad jest wydawany: - od godz.1100 dla uczniów klas 1, 2, 3; - od godz.1210 dla uczniów klas 4, 5, 6.
 8. Rezygnacja z obiadów jest możliwa po uprzednim zgłoszeniu u kierownika świetlicy i uregulowaniu odpłatności do dnia rezygnacji.
 9. Za szkody materialne spowodowane umyślnie przez dzieci odpowiadają finansowo rodzice.
 10. Niewłaściwe zachowanie podczas posiłków, niszczenie mienia i żywności może spowodować skreślenie z listy żywionych.
 11. Każdy uczeń zobowiązany jest do kulturalnego zachowywania się i spożywania posiłków oraz do utrzymania porządku i odnoszenia po sobie naczyń.
 12. Wszystkie osoby korzystające z obiadów oraz rodzice mogą zgłaszać swoje uwagi bezpośrednio do kierownika świetlicy w godzinach jego pracy lub wpisywać je do „Książki uwag dotyczących gramatury i jakości posiłków”.