winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

Podstawa programowa 18.06.2014
JĘZYK ANGIELSKI
I etap edukacyjny – klasy I-III

 

„Język obcy nowożytny. Uczeń kończący klasę III:
1) wie, że ludzie posługują się różnymi językami i że chcąc się z nimi porozumie, trzeba
nauczyć się ich języka (motywacja do nauki języka obcego);
2) reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela;
3) rozumie wypowiedzi ze słuchu:
a)rozróżnia znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu,
b) rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać,
c) rozumie ogólny sens krótkich opowiadań i baśni przedstawianych także za pomocą obrazów, gestów,
d) rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także w nagraniach audio
i video);
4) czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania;
5) zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, recytuje wiersze, rymowanki
i śpiewa piosenki, nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, bierze udział w mini przedstawieniach teatralnych;
6) przepisuje wyrazy i zdania;
7) w nauce języka obcego nowożytnego potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, książeczek, środków multimedialnych;
8) współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki.”

Kryteria oceniania klasa III SP 15 w Tarnowie

6 znakomicie

 • Uczeń wykazuje się wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi poza realizowany program.
 • Sprawnie i bezbłędnie wykonuje zadania z zakresu 4 podstawowych sprawności: pisania, czytania, mówienia i słuchania ze zrozumieniem.
 • Zna więcej nazw i wyrażeń oraz form gramatycznych z danego zakresu, niż te wprowadzone na lekcji, poprawnie je stosuje w mowie i piśmie.
 • Samodzielnie potrafi odpowiedzieć na pytania wprowadzone w czasie lekcji oraz je zadać, swobodnie podejmuje dialog z nauczycielem.
 • Poznane słownictwo zapisuje bez błędów.
 • Jego wymowa jest bardzo zbliżona lub identyczna z wzorcem prezentowanym na płytach CD.
 • Samodzielnie śpiewa poznane piosenki, recytuje wiersze. Zna cały tekst na pamięć, podczas prezentacji stosuje umiejętności aktorskie.
 • Płynnie czyta poznane teksty, zwraca uwagę na poprawną wymowę i intonację.
 • Potrafi przygotować staranną, estetyczną pracę plastyczną. Praca jest twórcza, bogata treściowo, zawiera elementy pisania oraz szczegóły, o których uczeń potrafi opowiedzieć. Uczeń rozumie i odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące swojej pracy.
 • Rozumie poznawane historyjki obrazkowe, po przygotowaniu potrafi je samodzielnie opowiedzieć.
 • Samodzielnie przygotowuje notatkę na podany temat, korzystając z wzoru, ale także dodając swoje elementy.
 • Uczeń jest zawsze przygotowany do lekcji.
 • Samodzielnie, starannie i poprawnie wykonuje zadania domowe.
 • Prowadzi estetyczny zeszyt zawierający wszystkie wymagane notatki.
 • Jest aktywny na lekcjach, chętnie wykonuje wszystkie prace lekcyjne, wkładając w nie dużo pracy
  i zaangażowania.
 • Prawidłowo reaguje na polecenia nauczyciela i dokładnie je wykonuje.
 • Podejmuje się wykonania prac dodatkowych i wykonuje je bardzo dobrze
 • Stara się przenosić zdobytą wiedzę na inne dziedziny i stosować ją w innych kontekstach, a także eksperymentować z już poznanymi wyrażeniami leksykalnymi i strukturami gramatycznymi.
 • Nie wymaga zachęt i wzmocnień ze strony nauczyciela.
 • Stosuje strategie i techniki pomocne w uczeniu się – wypracowane samodzielnie lub podpowiedziane przez nauczyciela.
 • W razie potrzeby korzysta z dostępnych źródeł informacji (podręcznik, słowniczek).
 • Uzyskuje 100% punktów z pisemnych sprawdzianów wiadomości i umiejętności oraz poprawnie wykonuje zadania dodatkowe.

 

5 - bardzo dobrze

 • Wiadomości i umiejętności ucznia pokrywają się w całości z wymaganiami programowymi.
 • Bardzo dobrze i w dobrym tempie wykonuje zadania z zakresu 4 podstawowych sprawności: pisania, czytania, mówienia i słuchania ze zrozumieniem.
 • Uczeń zna i poprawnie stosuje wszystkie słówka, wyrażenia i formy gramatyczne wprowadzone na lekcji.
 • Skutecznie komunikuje się za pomocą pytań i odpowiedzi – używa wszystkich struktur wprowadzonych na lekcji.
 • Potrafi bezbłędnie zapisać poznane słownictwo.
 • Prawidłowo reaguje na polecenia nauczyciela i stara się je wykonać jak najdokładniej.
 • Uczy się większości nowych rymowanek i piosenek na pamięć. Bardzo dobrze je prezentuje.
 • Rozumie poznawane historyjki obrazkowe, po przygotowaniu potrafi je samodzielnie opowiedzieć.
 • Jego wymowa jest zbliżona do wzorca z nagrań.
 • Bez pomocy nauczyciela czyta teksty lekcyjne, zwracając uwagę na wymowę i intonację.
 • Może popełniać drobne błędy, lecz potrafi sam je poprawić, korzystając z dostępnych źródeł informacji (podręcznik, słowniczek).
 • Pracuje systematycznie, w dobrym tempie. Zawsze kończy rozpoczętą pracę.
 • Pracuje zgodnie z instrukcjami nauczyciela, stara się je dobrze wykonać.
 • Potrafi przygotować estetyczną pracę plastyczną. Praca jest twórcza, staranna, zawiera wiele szczegółów, o których uczeń potrafi opowiedzieć.
 • Tworzy i zapisuje krótką notatkę według podanego wzoru.
 • Stara się na bieżąco wykorzystywać wcześniej zdobytą wiedzę, również w innych kontekstach oraz eksperymentować z już poznanymi wyrażeniami leksykalnymi i strukturami gramatycznymi, popełniając przy tym niewielkie błędy.
 • Jest aktywny na lekcjach.
 • Stosuje techniki zapamiętywania i nauki języków obcych proponowane przez nauczyciela.
 • Uzyskuje 91% - 100% punktów z pisemnych sprawdzianów wiadomości i umiejętności.

 

4 – dobrze

 • Uczeń zna większość z wprowadzonych na lekcji nazw, wyrażeń  i form gramatycznych. W  większości sytuacji poprawnie je stosuje w mowie i piśmie.
 • Zadania o średnim stopniu trudności z zakresu 4 podstawowych sprawności: mówienia, czytania, pisania
  i słuchania ze zrozumieniem wykonuje w wiekszości poprawnie.
 • Wykazuje stosunkowo niewielkie braki słownictwa i problemy gramatyczne.
 • Jego wymowa jest zbliżona do wzorca prezentowanego na nagraniach, uczeń stara się ją doskonalić
  z pomocą nauczyciela.
 • Z drobnymi błędami przepisuje słowa i zdania.
 • Tworzy i zapisuje własną,  dwu- trzyzdaniową notatkę według wzoru.
 • Prawidłowo reaguje na większość poleceń nauczyciela i stara się je wykonywać.
 • Potrafi odpowiedzieć na pytania wprowadzone i wyćwiczone w czasie lekcji pytania oraz - z pomocą nauczyciela - zadać je.
 • Z drobnymi podpowiedziami opowiada sens wysłuchanej historyjki obrazkowej. Po kilkukrotnym jej wysłuchaniu i przygotowaniu się, z pomocą nauczyciela potrafi ją opowiedzieć.
 • Potrafi przygotować estetyczną, twórczą pracę plastyczną i z drobną pomocą nauczyciela opowiedzieć
  o niej.
 • Prawidłowo reaguje na większość poleceń nauczyciela i stara się je wykonywać jak najdokładniej,
  w dobrym tempie.
 • Po przygotowaniu się dobrze czyta tekst, niewielkie błędy eliminuje z pomocą nauczyciela.
 • Systematycznie pracuje nad doskonaleniem swoich umiejętności i poszerzaniem wiadomości.
 • Zna na pamięć większosć poznanych piosenek i rymowanek. Przygotowuje ich prezentację.
 • Zapamiętuje wyrazy wprowadzane na lekcjach w zakresie danego rozdziału, ale te omówione wcześniej wymagają dodatkowego przypomnienia.
 • Uczeń potrafi, korzystając z drobnych wskazówek nauczyciela, odszukać potrzebne słowo w materiałach pomocniczych i odpowiednio je zastosować.
 • Prowadzi zeszyt przedmiotowy, zawierający wszystkie wymagane notatki. Dobrze wypełnia ćwiczenia.
 • Uczniowi zdarza się sporadyczne nieprzygotowanie do zajęć i brak zadania domowego.
 • Uzyskuje 70% - 89% punktów z pisemnych sprawdzianów wiadomości i umiejętności. 

3 – zadowalająco

 • Zna około połowę z wprowadzonych słówek,  wyrażeń, form gramatycznych i stosuje je.
 • Poznane słownictwo zapisuje z błędami, które nie zawsze potrafi samodzielnie dostrzec i poprawić.
 • Częściowo poprawnie, z pomocą nauczyciela wykonuje ćwiczenia utrwalające i sprawdzające
  4 podstawowe sprawności: czytanie, pisanie, mówienie, rozumienie tekstu słuchanego.
 • Popełnia częste błędy w opisach ilustracji, próbach opowiadania historyjek oraz odpowiedziach na pytania. Wypowiedzi są 2-3 wyrazowe, bazują jedynie  na podstawowym słownictwie.
 • Popełnia błędy gramatyczne i wykazuje duże braki słownictwa. Często myli formy gramatyczne lub nie zna ich w ogóle. Ma poważne problemy z opisaniem obrazka i tego, co się na nim dzieje.
 • Prawidłowo reaguje na część poleceń  nauczyciela i stara się je wykonywać w miarę możliwości dokładnie.
 • Uczy się fragmentów nowych rymowanek i piosenek na pamięć. Wykonuje je razem z grupą, rzadko samodzielnie.
 • Jego wymowa dość  znacznie odbiega od wzorca prezentowanego na płytach CD.
 • Stara się sporadycznie wykorzystywać uprzednio zdobyta wiedzę, również w innych kontekstach, popełnia jednak przy tej okazji dość poważne i stosunkowo częste błędy.
 • Z podpowiedziami nauczyciela tłumaczy sens wysłuchanej historyjki obrazkowej. Po kilkukrotnym wysłuchaniu z pomocą próbuje ją samodzielnie opowiedzieć.
 • Nie w pełni rozumie treść zadań, czytanek, historyjek.
 • Potrafi przygotować pracę plastyczną według podanego wzoru i jednym - dwoma słowami odpowiedzieć na związane z nią pytania nauczyciela.
 • Czyta niezbyt chętnie, powoli, popełniając poważne błędy w wymowie.
 • Z pomocą potrafi odpowiedzieć na wprowadzone na lekcji pytania.
 • Rzadko wykorzystuje uprzednio zdobytą wiedzę w innych niż na lekcji kontekstach.
 • Niezbyt starannie i skrupulatnie prowadzi zeszyt przedmiotowy. Zdarza się, że brakuje w nim niektórych notatek.
 • Pracuje pod kierunkiem nauczyciela, korzystając z jego pomocy. Niekiedy wymaga dodatkowej zachęty, mobilizacji, szczególnie przy poznawaniu nowych, trudniejszych zagadnień.
 • Wcześniej poznane nazwy wymagają dodatkowego przypomnienia.
 • Aktywność ucznia na lekcji, jego zaangażowanie w wykonywanie ćwiczeń, jest na średnim poziomie.
 • Uczniowi zdarza się być nieprzygotowanym do lekcji.
 • Nie zawsze odrabia zadania domowe.
 • Pracuje powoli, lecz przeważnie kończy podjętą pracę.
 • Zmobilizowany przez nauczyciela kończy dłuższe i trudniejsze zadania.
 • Uzyskuje 45% - 69% punktów z pisemnych sprawdzianów wiadomości i umiejętności.

2- wystarczająco

 • Pamięta jedynie niektóre wprowadzone słowa, wyrażenia i formy gramatyczne.
 • Bardzo rzadko wykorzystuje uprzednio zdobytą wiedzę, poznane struktury stosuje zwykle w utrwalonych
  i dobrze mu znanych kontekstach, mimo to nadal stosunkowo często popełnia błędy.
 • Nie potrafi wykorzystać nabytej wiedzy w nowych kontekstach.
 • Rzadko uczy się niewielkich fragmentów nowych rapów i piosenek na pamięć, niechętnie prezentuje je
  z grupą.
 • Jego wymowa bardzo poważnie odbiega od wzorca prezentowanego na płytach CD.
 • Popełnia wiele błędów w ćwiczeniach utrwalających i sprawdzających 4 podstawowe sprawności: czytanie, pisanie, mówienie, rozumienie tekstu słuchanego, wykonuje je mało starannie.
 • Z podpowiedziami nauczyciela tłumaczy sens wysłuchanej historyjki wspieranej obrazkami. Po kilkukrotnym wysłuchaniu z dużą pomocą nazywa pojedyncze elementy w j. angielskim.
 • Przygotowuje prace plastyczne, jednak są one niestaranne, ubogie w szczegóły, zawierają mało elementów. Uczeń nie potrafi samodzielnie ich opisać nawet pojedynczymi słowami ani odpowiedzieć na pytania nauczyciela.
 • Popełnia liczne błędy w tworzonych przez siebie wypowiedziach (bardzo wyraźne braki struktur gramatycznych i słownictwa).
 • Rozumie jedynie pojedyncze słowa w poznawanych tekstach.
 • Dużą trudność sprawia mu samodzielne utworzenie wypowiedzi pisemnej lub ustnej.
 • Myli się, przepisując wyrazy.
 • Tylko czasami reaguje prawidłowo na pojedyncze polecenia nauczyciela, wykonuje je nie zawsze dokładnie i starannie.
 • Uczeń niechętnie włącza się do pracy na lekcji.
 • Bez pomocy nauczyciela nie potrafi  skorzystać z dostępnych źródeł informacji (np. słowniczka).
 • Dość często bywa nieprzygotowany do zajęć.
 • Tempo pracy ucznia jest powolne, jest on  niesystematyczny, często nie kończy rozpoczętych prac.
 • Mimo zachęty nauczyciela uczeń niezbyt chętnie nadrabia zaległości i nie zawsze wyraża chęć uzupełnienia brakujących zadań.
 • Posiada zeszyt, lecz jest on niestaranny i brakuje w nim wielu zadań.
 • Nie wykonuje większośći zadań w zeszycie ćwiczeń. Te, które wykonuje, są niestaranne, z błędami, często niedokończone.
 • Z dużą pomocą nauczyciela odpowiada, przeważnie jednym słowem lub po polsku, na postawione pytania.
 • Uzyskuje 30% - 44% punktów z pisemnych sprawdzianów wiadomości i umiejętności.

1 – niewystarczająco

 • Uczeń z trudnościami rozpoznaje i wskazuje pojedyncze nazwy angielskie. Nie zna większości wprowadzonych słów i wyrażeń.
 • Nie potrafi samdzielnie wymówić odpowiednich wyrazów wprowadzanych na lekcji, zachęcany przez nauczyciela sporadycznie poprawnie powtarza za wzorem pojedyncze słowa.
 • Nie wykonuje poleceń nauczyciela.
 • Nie potrafi napisać za wzorem wyrazów lub wykonuje to ćwiczenie sporadycznie
  i bardzo niestarannie.
 • Nie potrafi  korzystać z materiałów pomocniczych.
 • Uczeń wcale lub bardzo niechętnie włącza się do pracy na lekcji, nie powtarza, nie śpiewa.
 • Nie zna nawet fragmentów poznawanych na lekcjach piosenek ani wierszy.
 • Uczeń nie potrafi wykonać ćwiczeń według instrukcji w nagraniu lub instrukcji nauczyciela.
 • Bardzo niechętnie i sporadycznie angażuje się w wykonywanie prac plastycznych. Są one mało estetyczne, często niedokończone.
 • Często bywa nieprzygotowany do zajęć, nie odrabia zadań domowych lub oddaje do poprawy prace niesamodzielne.
 • Tempo pracy ucznia jest bardzo powolne.
 • Mimo zachęt i pomocy ze strony nauczyciela uczeń nie nadrabia zaległości.
 • Nie prowadzi zeszytu, nie uzupełnia ćwiczeń.
 • Uzyskuje poniżej 30% punktów z pisemnych sprawdzianów wiadomości i umiejętności.