winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

Podstawa programowa 24 lutego 2017 r.
JĘZYK ANGIELSKI
I etap edukacyjny – klasy I-III szkoły podstawowej

„1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych dotyczących jego samego
i jego najbliższego otoczenia, umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:

 • ja i moi bliscy (rodzina, przyjaciele);
 • moje miejsce zamieszkania (mój dom, moja miejscowość);
 • moja szkoła;
 • popularne zawody;
 • mój dzień, moje zabawy;
 • jedzenie;
 • sklep;
 • mój czas wolny i wakacje;
 • święta i tradycje, mój kraj;
 • sport;
 • moje samopoczucie;
 • przyroda wokół mnie;
 • świat baśni i wyobraźni.

2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka:

 • reaguje na polecenia;
 • rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami;
 • znajduje w wypowiedzi określone informacje.

3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

 • rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem;
 • znajduje w wypowiedzi określone informacje.

4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 • powtarza wyrazy i proste zdania;
 • tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności;
 • recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie np.
  w realizacji małych form teatralnych;
 • używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy.

5. W zakresie wypowiedzi pisemnych uczeń:

 • przepisuje wyrazy i proste zdania;
 • pisze pojedyncze wyrazy i zwroty;
 • pisze bardzo proste i krótkie zdania według wzoru i samodzielnie.

6. W zakresie reagowania uczeń:

 • reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia;
 • przedstawia siebie i inne osoby – mówi np. jak się nazywa, ile ma lat, skąd pochodzi, co potrafi robić;
 • zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów;
 • stosuje podstawowe zwroty grzecznościowe (np. wita się i żegna, dziękuje, prosi, przeprasza);
 • wyraża swoje upodobania.

7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych
i audiowizualnych.
8. Uczeń:

 • wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, warto nauczyć się ich języka;
 • posiada podstawowe informacje o krajach, w których ludzie posługują się danym językiem obcym.

9. Uczeń potrafi określić, czego się nauczył i wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem (np. przez oglądanie bajek w języku obcym nowożytnym, korzystanie ze słowników obrazkowych i gier edukacyjnych).
10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki.
11. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. ze słowników obrazkowych, książeczek), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.”

 

Wymagania edukacyjne, klasa I  SP 15 w Tarnowie
6 - znakomicie

 • Uczeń wykazuje się wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi poza realizowany program.
 • Sprawnie i bezbłędnie wykonuje zadania z zakresu sprawności: czytania, mówienia i słuchania ze zrozumieniem.
 • Zna więcej nazw i wyrażeń  oraz form gramatycznych z danego zakresu niż te wprowadzone na lekcji, poprawnie je stosuje.
 • Samodzielnie potrafi odpowiedzieć na pytania wprowadzone w czasie lekcji oraz je zadać.
 • Poznane słownictwo zapisuje bez błędów, początkowo pisząc po śladzie. Próbuje pisać samodzielnie.
 • Jego wymowa jest bardzo zbliżona lub identyczna z wzorcem prezentowanym na płytach CD.
 • Samodzielnie śpiewa poznane piosenki, recytuje wiersze. Zna cały tekst na pamięć, podczas prezentacji stosuje umiejętności aktorskie.
 • Próbuje czytać poznane słowa i wyrażenia.
 • Potrafi przygotować staranną, estetyczną pracę plastyczną. Praca jest twórcza, bogata treściowo, zawiera elementy pisania oraz szczegóły, o których uczeń potrafi opowiedzieć. Uczeń rozumie i odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące swojej pracy.
 • Rozumie poznawane historyjki obrazkowe, po przygotowaniu potrafi je samodzielnie opowiedzieć.
 • Uczeń jest zawsze przygotowany do lekcji.
 • Samodzielnie, starannie i poprawnie wykonuje zadania domowe.
 • Prowadzi estetyczny zeszyt zawierający wszystkie wymagane notatki.
 • Jest aktywny na lekcjach, chętnie wykonuje wszystkie prace lekcyjne, wkładając w  nie dużo pracy
  i zaangażowania.
 • Prawidłowo reaguje na polecenia nauczyciela i dokładnie je wykonuje.
 • Podejmuje się wykonania prac dodatkowych i wykonuje je bardzo dobrze
 • Stara się przenosić zdobytą wiedzę na inne dziedziny i stosować ją w innych kontekstach, a także eksperymentować z już poznanymi wyrażeniami leksykalnymi i strukturami gramatycznymi.
 • Nie wymaga zachęt i wzmocnień ze strony nauczyciela.
 • Stosuje strategie i techniki pomocne w zapamiętywaniu i uczeniu się języków obcych – wypracowane samodzielnie lub podpowiedziane przez nauczyciela.
 • W razie potrzeby korzysta z dostępnych źródeł informacji (podręcznik, słowniczek).

 

5 - bardzo dobrze

 • Wiadomości i umiejętności ucznia pokrywają się w całości z wymaganiami programowymi.
 • Bardzo dobrze i w dobrym tempie  wykonuje zadania z zakresu sprawności: mówienia i słuchania ze zrozumieniem, w późniejszym okresie również czytania.
 • Uczeń zna i poprawnie stosuje wszystkie słówka, wyrażenia i formy gramatyczne wprowadzone na lekcji.
 • Skutecznie komunikuje się za pomocą pytań i odpowiedzi – używa wszystkich struktur wprowadzonych na lekcji.
 • Potrafi bezbłędnie zapisać poznane słownictwo: najpierw pisząc po śladzie, później odwzorowując.
 • Prawidłowo reaguje na polecenia nauczyciela i stara się je wykonać jak najdokładniej.
 • Uczy się większości nowych rymowanek i piosenek na pamięć. Bardzo dobrze je prezentuje.
 • Rozumie poznawane historyjki obrazkowe, po przygotowaniu potrafi je samodzielnie opowiedzieć.
 • Jego wymowa jest zbliżona do wzorca z nagrań.
 • Próbuje czytać teksty lekcyjne, zwracając uwagę na wymowę i intonację.
 • Może popełniać drobne błędy, lecz potrafi sam je poprawić, korzystając z dostępnych źródeł informacji (podręcznik, słowniczek).
 • Pracuje systematycznie, w dobrym tempie. Zawsze kończy rozpoczętą pracę.
 • Pracuje zgodnie z instrukcjami nauczyciela, stara się je dobrze wykonać, wkładając pracę i wysiłek.
 • Potrafi przygotować estetyczną pracę plastyczną. Praca jest twórcza, staranna, zawiera wiele szczegółów, o których uczeń potrafi opowiedzieć.
 • Stara się na bieżąco wykorzystywać wcześniej zdobytą wiedzę, również w innych niż na lekcji kontekstach, oraz eksperymentować z już poznanymi wyrażeniami leksykalnymi i strukturami gramatycznymi, popełniając przy tym niewielkie błędy.
 • Jest aktywny na lekcjach.
  Stosuje techniki zapamiętywania i nauki języków obcych proponowane przez nauczyciela.

4 - dobrze

 • Uczeń zna większość z wprowadzonych na lekcji nazw, wyrażeń  i form gramatycznych. W  większości sytuacji poprawnie je stosuj w mowie i piśmie.
 • Zadania o średnim stopniu trudności z zakresu sprawności mówienia i słuchania ze zrozumieniem wykonuje w wiekszości poprawnie.
 • W późniejszym okresie klasy I próbuje czytać z pomocą nauczyciela.
 • Wykazuje stosunkowo niewielkie braki słownictwa i problemy gramatyczne.
 • Jego wymowa jest zbliżona do wzorca prezentowanego na nagraniach, uczeń stara się jądoskonalić z pomocą nauczyciela
 • Dość starannie pisze słowa po śladzie.
 • Prawidłowo reaguje na większość poleceń nauczyciela i stara się je wykonywać dokładnie i w dobrym tempie.
 • Potrafi odpowiedzieć na pytania wprowadzone i wyćwiczone w czasie lekcji pytania oraz - z pomocą nauczyciela - zadać je.
 • Z drobnymi podpowiedziami opowiada sens wysłuchanej historyjki obrazkowej. Po kilkukrotnym jej wysłuchaniu i przygotowaniu się, z pomocą nauczyciela potrafi ją opowiedzieć.
 • Potrafi przygotować estetyczną, twórczą pracę plastyczną i z drobną pomocą nauczyciela opowiedzieć
  o niej.
 • Systematycznie pracuje nad doskonaleniem swoich umiejętności i poszerzaniem wiadomości.
 • Zna na pamięć większosć poznanych piosenek i rymowanek. Przygotowuje ich prezentację.
 • Zapamiętuje wyrazy wprowadzane na lekcjach w zakresie danego rozdziału, ale te omówione wcześniej wymagają dodatkowego przypomnienia.
 • Prowadzi zeszyt przedmiotowy, zawierający wszystkie wymagane notatki. Dobrze wypełnia ćwiczenia.
 • Uczniowi zdarza się sporadyczne nieprzygotowanie do zajęć.

3 - zadowalająco

 • Zna około połowę z wprowadzonych słówek,  wyrażeń, form gramatycznych i stosuje je.
 • Częściowo poprawnie, z pomocą nauczyciela wykonuje ćwiczenia utrwalające i sprawdzające sprawności mówienia i rozumienia tekstu słuchanego.
 • Prawidłowo reaguje na część poleceń  nauczyciela i stara się je wykonywać w miarę możliwości dokładnie.
 • Uczy się fragmentów nowych rymowanek i piosenek na pamięć. Wykonuje je razem z grupą, rzadko samodzielnie.
 • Jego wymowa dość  znacznie odbiega od wzorca prezentowanego na płytach CD.
 • Stara się sporadycznie wykorzystywać uprzednio zdobyta wiedzę, popełnia jednak przy tej okazji dość poważne i stosunkowo częste błędy. Rzadko wykorzystuje uprzednio zdobytą wiedzę w innych niż na lekcji kontekstach.
 • Z podpowiedziami nauczyciela tłumaczy sens wysłuchanej historyjki obrazkowej. Po kilkukrotnym wysłuchaniu z pomocą próbuje ją samodzielnie opowiedzieć.
 • Nie w pełni rozumie treść zadań, czytanek, historyjek.
 • Potrafi przygotować pracę plastyczną według podanego wzoru i jednym - dwoma słowami odpowiedzieć na związane z nią pytania nauczyciela.
 • W późniejszym okresie klasy I próbuje czytać poznane wyrażenia, popełniając jednak przy tym poważne błędy w wymowie.
 • Z pomocą potrafi odpowiedzieć na wprowadzone na lekcji pytania.
 • Niezbyt starannie i skrupulatnie prowadzi zeszyt przedmiotowy. Zdarza się, że brakuje w nim niektórych notatek.
 • Pracuje jedynie pod kierunkiem nauczyciela, korzystając z jego pomocy. Wymaga dodatkowej zachęty, mobilizacji, szczególnie przy poznawaniu nowych, trudniejszych zagadnień.
 • Wcześniej poznane nazwy wymagają dodatkowego przypomnienia.
 • Aktywność ucznia na lekcji, jego zaangażowanie w wykonywanie ćwiczeń jest na średnim poziomie.
 • Uczniowi zdarza się być nieprzygotowanym do lekcji.
 • Pracuje powoli, lecz przeważnie kończy podjętą pracę.
 • Zmobilizowany przez nauczyciela kończy dłuższe i trudniejsze zadania.

2- wystarczająco

 • Pamięta jedynie niektóre wprowadzone słowa i wyrażenia.
 • Poznane struktury stosuje jedynie w utrwalonych i dobrze mu znanych kontekstach, często popełniając błędy.
 • Nie potrafi wykorzystać nabytej wiedzy w nowych kontekstach.
 • Rzadko uczy się niewielkich fragmentów nowych rymowanek i piosenek na pamięć, niechętnie prezentuje je z grupą.
 • Jego wymowa bardzo poważnie odbiega od wzorca prezentowanego na płytach CD.
 • Popełnia wiele błędów w ćwiczeniach utrwalających i sprawdzających sprawności mówienia i rozumienie tekstu słuchanego, wykonuje je mało starannie.
 • Z podpowiedziami nauczyciela tłumaczy sens wysłuchanej historyjki wspieranej obrazkami. Po kilkukrotnym wysłuchaniu z dużą pomocą nazywa pojedyncze elementy w j. angielskim.
 • Przygotowuje prace plastyczne, jednak są one niestaranne, ubogie w szczegóły, zawierają mało elementów. Uczeń nie potrafi samodzielnie ich opisać nawet pojedynczymi słowami ani odpowiedzieć na pytania nauczyciela.
 • Rozumie jedynie pojedyncze słowa w poznawanych tekstach.
 • Pisze po śladzie niechętnie, niestarannie. Nie próbuje pisać samodzielnie.
 • Tylko czasami reaguje prawidłowo na pojedyncze polecenia nauczyciela, wykonuje je nie zawsze dokładnie i starannie.
 • Uczeń niechętnie włącza się do pracy na lekcji.
 • Posiada zeszyt, jednak jest on niestaranny, nie zawiera wszystkich zadań.
 • Bez pomocy nauczyciela nie potrafi  skorzystać z dostępnych źródeł informacji (np. słowniczka).
 • Dość często bywa nieprzygotowany do zajęć.
 • Tempo pracy ucznia jest powolne, jest on  niesystematyczny, często nie kończy rozpoczętych prac.
 • Mimo zachęty nauczyciela uczeń niezbyt chętnie nadrabia zaległości i nie zawsze wyraża chęć uzupełnienia brakujących zadań.
 • Nie wykonuje większośći zadań w zeszycie ćwiczeń, te, które wykonuje, są niestaranne, z błędami, często niedokończone.
 • Z dużą pomocą nauczyciela odpowiada, przeważnie jednym słowem lub po polsku, na postawione pytania.

1 - niewystarczająco

 • Uczeń z trudnościami rozpoznaje i wskazuje pojedyncze nazwy angielskie. Nie zna większości wprowadzonych słów i wyrażeń.
 • Nie potrafi samdzielnie wymówić odpowiednich wyrazów wprowadzanych na lekcji, zachęcany przez nauczyciela sporadycznie poprawnie powtarza za wzorem pojedyncze słowa.
 • Nie wykonuje poleceń nauczyciela.
 • Nie potrafi napisać po śladzie wyrazów lub wykonuje to ćwiczenie rzadko i bardzo niestarannie.
 • Nie potrafi  korzystać z materiałów pomocniczych.
 • Uczeń wcale, lub bardzo niechętnie włącza się do pracy na lekcji, nie powtarza, nie śpiewa.
 • Nie zna nawet fragmentów poznawanych na lekcjach piosenek ani wierszy.
 • Uczeń nie potrafi wykonać ćwiczeń według instrukcji w nagraniu lub instrukcji nauczyciela.
 • Bardzo niechętnie i rzadko angażuje się w wykonywanie prac plastycznych. Są one mało estetyczne, często niedokończone.
 • Często bywa nieprzygotowany do zajęć.
 • Oddaje do poprawy prace niesamodzielne.
 • Tempo pracy ucznia jest bardzo powolne.
 • Mimo zachęt i pomocy ze strony nauczyciela uczeń nie nadrabia zaległości.
 • Nie prowadzi zeszytu, nie uzupełnia ćwiczeń.