winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

PLASTYKA --- KLASA V
Plastyka. Lubię tworzyć – Wojciech Sygut, Marzena Kwiecień

 • WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI W KLASIE V
 • SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA Z PLASTYKI
 • KRYTERIA OCENIANIA Z PLASTYKI
 • SPOSOBY DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z PLASTYKI DLA UCZNIÓW Z DYSFUNKCJAMI:

 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI W KLASIE V

Po zakończeniu edukacji plastycznej w klasie V uczeń wykazuje się wiedzą i umiejętnościami w zakresie:

KRESKA:

 • zna funkcje i sposoby operowania kreską w rysunku,
 • określa rysunek jako szkic geometryczny uwzględniający trzy wymiary,
 • wykonuje rysunek światłocieniowy,

Faktura:

 • opisuje pojęcie faktury,
 • pokazuje faktury występujące w naturze i w sztuce,
 • rozpoznaje faktury w rysunku i faktury w malarstwie,
 • wie, jakie jest znaczenie faktury w dziele,

BARWA:

 • wskazuje w pracach plastycznych i wyjaśnia pojęcie akcent kolorystyczny,
 • potrafi zdefiniować pojęcie dominanta barwna,
 • wymienia barwy czyste,
 • wyjaśnia pojęcie barwy dopełniające,
 • rozróżnia rodzaje plam barwnych w malarstwie,
 • potrafi korzystać z komputerowych programów graficznych z narzędziami do tworzenia prac o charakterze komputerowo tworzonych kolaży,
 • wykonuje własne prace plastyczne, świadomie stosując wiadomości o barwie.

KOMPOZYCJA:

 • rozpoznaje w dziełach sztuki, pracach plastycznych i opisuje: kompozycję otwartą i zamkniętą, kompozycję statyczną i dynamiczną, kompozycję asymetryczną,
 • potrafi korzystać z komputerowych programów graficznych z narzędziami do tworzenia projektów grafiki użytkowej,
 • wykonuje własne prace plastyczne, adekwatnie stosując wybrane układy kompozycyjne.

PRZESTRZEŃ:

 • definiuje pojęcie perspektywy,– rozpoznaje i opisuje perspektywę pasową, kulisową, zbieżną, barwną, malarską, powietrzną,
 • używa komputerowych programów graficznych jako narzędzi tworzenia prac plastycznych za pomocą programów graficznych: narzędzia do tworzenia przestrzeni w świecie wirtualnym (3D),
 • wykonuje własne prace plastyczne, adekwatnie stosując wybrane rodzaje perspektyw.

Dziedziny sztuki – film, teatr, fotografia: – znaterminologię związaną z filmem: kadry, reżyser, scenografia, aktor, – zna terminologię związana z teatrem: akt, scenografia,

 • definiuje fotografię artystyczną jako dziedzinę sztuki, – wyjaśnia użytkowe funkcje fotografii: reklama, dokumentacja wydarzeń, fotografia naukowa,
 • wykonuje fotografię na określony temat za pomocą aparatu fotograficznego

Współczesne formy wyrazu wizualnego:

 • rozumie i wyjaśnia pojęcia: happening, instalacja, video art.

 ŚWIATŁO:

 • określa pojęcie walor,
 • wskazuje plamy walorowe w obrębie danej barwy,
 • potrafi wyjaśnić związki pomiędzy światłem a barwami,
 • opisuje rolę światła w dziele sztuki,
 • wymienia naturalne i sztuczne źródła światła,
 • rozpoznaje i opisuje witraż i mozaikę
 • wykonuje własne prace plastyczne, stosując wiadomości dotyczące wpływu światła na barwę. 

Przedmiot, SZTUKA UŻYTKOWA:

 • potrafi określić praktyczne i estetyczne funkcje sztuki użytkowej, – wie, że projekty przedmiotów sztuki użytkowej można tworzyć za pomocą komputerowych programów graficznych, – wykonuje projekt przedmiotu użytkowego,
 • wymienia i opisuje dziedziny sztuki w życiu codziennym – projektowanie wnętrz i przedmiotów, moda.

TEMATYKA DZIEŁ SZTUKI:

 • kwalifikuje i opisuje portret i autoportret, scenę rodzajową, martwą naturę, pejzaż, sceny historyczne i religijne jako tematy dzieła sztuki.

SZTUKA LUDOWA:

 • zna wybrane regiony sztuki ludowej i charakterystyczne dla nich dzieła, formy i motywy


SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA Z PLASTYKI

Na plastyce nauczyciel nie ocenia zdolności ucznia, lecz jego zaangażowanie i wkład w pracę na lekcji.
Ponadto ocena z plastyki uwzględnia:
– stosunek ucznia do przedmiotu, – aktywność ucznia podczas pracy na lekcjach, – zaangażowanie w realizację ćwiczeń plastycznych, – biegłość w posługiwaniu się technikami plastycznymi, – znajomość terminologii plastycznej, – wykorzystanie posiadanej wiedzy w praktycznym działaniu, – znajomość zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej do poszerzania wiedzy i umiejętności z plastyki, – podstawową umiejętność analizy dzieła sztuki, – uczestnictwo w życiu kulturalnym szkoły, regionu, np. udział w imprezach artystycznych, wystawach.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA Z PLASTYKI są określone w kontrakcie, który nauczyciel zawiera z uczniami na pierwszych zajęciach plastycznych. Zostaje on potwierdzony podpisem przez ucznia, nauczyciela i rodzica dziecka.

KONTRAKT NAUCZYCIELA PLASTYKI Z UCZNIAMI

 1. Na zajęciach z plastyki nauczyciel ocenia wkład pracy ucznia, jego zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań oraz systematyczność i przygotowanie do zajęć.
 2. Aby otrzymać wysoką ocenę z prac plastycznych należy wykonać je starannie, samodzielnie, pomysłowo, na zadany temat oraz w proponowanej przez nauczyciela technice.
 3. Uczeń ma obowiązek przychodzić na zajęcia przygotowany, jeżeli nie pamięta jakie materiały miał przygotować na lekcję przynosi materiały zastępcze w postaci bloku A-4, farb, kredek lub pasteli.
 4. Uczeń ma prawo dwa razy w semestrze zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie do zajęć (brak zadania, materiałów) bez ponoszenia konsekwencji. Po wykorzystaniu swoich szans otrzymuje ocenę niedostateczną.
 5. Uczeń ma obowiązek systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy.
 6. Uczeń ma obowiązek w terminie oddać prace plastyczne, czyli w ciągu tygodnia od wykonania pracy na lekcji. Uczeń, który nie oddał w terminie pracy plastycznej otrzymuje ocenę niedostateczną. W przypadku, gdy jej nie poprawi na następnej lekcji, traci szanse na uzyskanie oceny poprawionej wyższej niż dobra. Termin poprawy: 1 miesiąc.
 7. Za różne formy aktywności na lekcji plastyki uczeń może otrzymać znak (+). Uzyskanie pięciu znaków (+) jest równoznaczne z uzyskaniem oceny bardzo dobrej z aktywności.
 8. Jeżeli uczeń był nieobecny w szkole nie musi oddawać pracy z opuszczonej lekcji.
 9. Ocena celująca z przedmiotu jest przewidziana dla uczniów pracujących ponad program nauczania: biorących udział w konkursach plastycznych (4x w półroczu) lub uczęszczających na dodatkowe zajęcia plastyczne w szkole lub poza nią.
 10. Podczas lekcji uczeń musi przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i kultury, być koleżeńskim wobec innych osób w klasie, nie krytykować wykonanych przez nich prac plastycznych.

 

KRYTERIA OCENIANIA Z PLASTYKI

Ocena celująca – 6
Wykazywanie zainteresowania sztuką. Aktywny udział w lekcjach. Staranne wykonywanie ćwiczeń plastycznych i zaangażowanie w ich realizację. Oryginalne rozwiązania tematów ćwiczeń. Wykazywanie się ponadprogramową wiedzą z zakresu terminologii plastycznej, a także z historii sztuki.
Udział w dodatkowych zajęciach plastycznych w szkole lub poza nią. Biegłe posługiwanie się w swoich działaniach plastycznych technikami plastycznymi. Umiejętność analizy dzieła sztuki wraz z elementami własnej interpretacji. Wykonywanie zadań i ćwiczeń ponadprogramowych. Uczestnictwo w konkursach plastycznych o różnym zasięgu: szkolne, regionalne, ogólnopolskie, międzynarodowe (minimum 4 prace na I semestr). Umiejętność posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną w wyszukiwaniu wskazanych informacji oraz w twórczych działaniach plastycznych. Prezentowanie swojej twórczości w klasie, szkole, np. w formie wystaw, prezentacji.

Ocena bardzo dobra – 5
Staranne wykonywanie ćwiczeń plastycznych. Przyswojenie wiadomości objętych programem.Zaangażowany udział w lekcji.Umiejętność posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną w wyszukiwaniu wskazanych informacji oraz w twórczych działaniach plastycznych. Umiejętność analizy dzieła sztuki. Wykonywanie zadań dodatkowych po zachęceniu przez nauczyciela.

Ocena dobra – 4
Poprawne wykonywanie ćwiczeń plastycznych. Przyswojenie wiadomości objętych programem. Skupiony udział w lekcjach. Sprawne posługiwanie się technikami plastycznymi. Umiejętność posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną w wyszukiwaniu wskazanych informacji oraz w twórczych działaniach plastycznych. Podstawowa umiejętność analizy dzieła sztuki.

Ocena dostateczna – 3
Zgodne z tematem, ale mało staranne wykonywanie ćwiczeń plastycznych. Podstawowe opanowanie materiału objętego programem. Posługiwanie się technikami plastycznymi w zakresie podstawowym. Bierny udział w lekcji. Podstawowe działania w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Ocena dopuszczająca – 2
Zgodne z tematem, ale niestaranne wykonywanie ćwiczeń plastycznych. Posługiwanie się podstawowymi technikami plastycznymi.Częściowe opanowanie wiadomości objętych programem. Bierny udział w lekcji.

Ocena niedostateczna – 1
Niewykonywanie ćwiczeń plastycznych. Nieopanowanie wiadomości objętych programem.
Brak zaangażowania i woli poprawy ocen.
Ocena ta nie wynika z możliwości czy braku uzdolnień ucznia, lecz z całkowitej niechęci do przedmiotu oraz pracy na lekcjach.

SPOSOBY DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z PLASTYKI DLA UCZNIÓW Z DYSFUNKCJAMI:

 • uwzględnianie trudności ucznia,
 • cierpliwe udzielanie i kilkukrotne powtarzanie instrukcji wykonania,
 • podpowiadanie różnych możliwości wykonania tematu pracy plastycznej,
 • wspieranie, naprowadzanie, pokazywanie na przykładach,
 • częste podchodzenie do ucznia i ukierunkowywanie jego działań,
 • dzielenie ćwiczenia/zadania na etapy i zachęcanie do wykonywania ich krok po kroku,
 • poświęcanie więcej czasu na opanowanie danej umiejętności,
 • nieocenianie negatywnie wobec klasy,
 • w ocenianiu zwracanie większej uwagi na wysiłek włożony w wykonanie ćwiczenia, aniżeli estetykę wykonania pracy plastycznej,
 • ocenianie przede wszystkim stosunku ucznia do przedmiotu, jego chęci, przygotowania do zajęć.
 • wspieranie i motywowanie do podejmowania dodatkowej pracy, tak aby uczeń miał świadomość, że może poprawić swoje osiągnięcia.

 
Nauczyciel plastyki: Jolanta Szarkowicz-Baca

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA