winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

Kryteria i zakres oceniania na lekcjach muzyki:

Przy wystawianiu oceny z muzyki będzie brany pod uwagę przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. Dlatego też ocena z muzyki będzie zindywidualizowana na podstawie dokładnego rozpoznania możliwości każdego z uczniów oraz obserwacji jego jednostkowego rozwoju. Ocena będzie również relatywna, uzależniona od potencjału uczniów i prezentowanej przez nich postawy.
Przy ocenianiu będzie uwzględniane:

 • w śpiewie - poprawność muzyczna, znajomość tekstu piosenki, ogólny wyraz artystyczny,
 • w grze na instrumentach melodycznych oraz instrumentach perkusyjnych niemelodycznych - poprawność muzyczna, płynność i technika gry, ogólny wyraz artystyczny,
 • w wypowiedziach na temat utworów muzycznych połączone ze znajomością terminów i wiedzą muzyczną - zaangażowanie i postawa podczas słuchania, rozpoznawanie brzmienia poznanych instrumentów i głosów, rozpoznawanie w słuchanych utworach polskich tańców narodowych, podstawową wiedzę na temat poznanych kompozytorów, wyrażanie muzyki środkami pozamuzycznymi (np. na rysunku, w opowiadaniu, dramie),
 • w działaniach twórczych - rytmizacja tekstów, improwizacja: rytmiczna, melodyczna oraz ruchowa, umiejętność korzystania ze zdobytych wiadomości i umiejętności przy wykonywaniu zadań twórczych, np. wymagających korelacji działań muz. - plastycznych, umiejętność przygotowywania ilustracji dźwiękowej, umiejętność tworzenia prostych akompaniamentów perkusyjnych,
 • w prowadzeniu zeszytu przedmiotowego - ogólna estetyka, systematyczność, prace wykonywane przez ucznia samodzielnie,
 • w aktywności na lekcjach - za aktywną postawę na lekcji uczeń może otrzymać ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli dodatkowo 4 razy w półroczu wykaże się wiedzą lub umiejętnościami wykraczającymi poza ustalone wymagania (wymagania ponadpodstawowe) otrzymuje ocenę celującą.

Za systematyczną i bardzo dobrą pracę w chórze szkolnym oraz za udział w występach, ocena z muzyki zostaje podwyższona o jeden stopień.
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 • prawidłowo i całkowicie samodzielnie śpiewa piosenki
 • prawidłowo gra na różnych instrumentach melodycznych,
 • samodzielnie odczytuje i wykonuje dowolny utwór,
 • potrafi rozpoznać budowę utworu muzycznego,
 • posiada wiedzę i umiejętności przekraczające poziom wymagań na ocenę bardzo dobrą,
 • bierze czynny udział w chórze szkolnym
 • jest bardzo aktywny muzycznie,
 • wykonuje różne zadania twórcze, np. układa melodię do wiersza, akompaniament perkusyjny do piosenki.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • prawidłowo i samodzielnie śpiewa większość piosenek przewidzianych w programie nauczania,
 • prawidłowo i samodzielnie gra na instrumentach perkusyjnych
 • umie bezbłędnie wykonywać rytmy – gestodźwiękami i na instrumentach perkusyjnych,
 • potrafi rytmizować teksty,
 • rozumie zapis nutowy i potrafi się nim posługiwać,
 • zna podstawowe terminy muzyczne z programu danej klasy,
 • podaje nazwiska wybitnych kompozytorów z programu danej klasy.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • poprawnie i z niewielką pomocą nauczyciela śpiewa pieśni i piosenki jednogłosowe,
 • poprawnie i z niewielką pomocą nauczyciela gra akompaniament do piosenek na instrumencie perkusyjnym
 • wykonuje proste rytmy – gestodźwiękami i na instrumentach perkusyjnych niemelodycznych,
 • rytmizuje łatwe teksty,
 • zna podstawowe terminy muzyczne z programu danej klasy i wie, co one oznaczają,
 • prowadzi systematycznie i starannie zeszyt przedmiotowy

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • niezbyt poprawnie i z dużą pomocą nauczyciela śpiewa niektóre piosenki przewidziane w programie nauczania,
 • niezbyt poprawnie i z dużą pomocą nauczyciela gra akompaniament do piosenek na instrumencie perkusyjnym
 • wykonuje najprostsze ćwiczenia rytmiczne – gestodźwiękami i na instrumentach perkusyjnych niemelodycznych,
 • zna tylko niektóre terminy i pojęcia muzyczne,
 • prowadzi zeszyt niesystematycznie i niestarannie.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • niedbale, nie starając się poprawić błędów, śpiewa kilka najprostszych piosenek przewidzianych w programie nauczania,
 • niedbale, nie starając się poprawić błędów, gra akompaniament do piosenek na instrumencie perkusyjnym
 • niechętnie podejmuje działania muzyczne,
 • myli terminy i pojęcia muzyczne,
 • dysponuje tylko fragmentaryczną wiedzą,
 • najprostsze polecenia – ćwiczenia rytmiczne – wykonuje z pomocą nauczyciela

Ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje tylko w sytuacjach wyjątkowych:

 • mimo usilnych starań nauczyciela, wykazuje negatywny stosunek do przedmiotu
 • ma bardzo duże braki w zakresie podstawowych wymagań edukacyjnych dotyczących wiadomości i umiejętności przewidzianych dla danej klasy
 • mimo pomocy nauczyciela nie potrafi i nie chce wykonać najprostszych poleceń wynikających z programu danej klasy
 • nie prowadzi zeszytu przedmiotowego