winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

Wymagania edukacyjne i kryteria ocen

Rozdział I: Europa i świat w latach 1815–1863
Uczeń:
– omawia postanowienia polityczne i terytorialne kongresu wiedeńskiego;
– przedstawia i ocenia skutki nowego porządku europejskiego;
– wskazuje na mapie zmiany spowodowane decyzjami kongresu wiedeńskiego;
– omawia cechy charakterystyczne, przejawy i skutki gospodarcze oraz społeczne rewolucji przemysłowej;
– wyjaśnia rolę wynalazków w rozwoju cywilizacyjnym Europy i świata w dobie rewolucji przemysłowej,
– przedstawia genezę i założenia programowe nowych idei politycznych: liberalizmu, konserwatyzmu, socjalizmu i komunizmu;
– omawia narodziny ruchu robotniczego;
– wskazuje przyczyny wystąpień przeciwko porządkowi wiedeńskiemu;
– charakteryzuje powstania i rewolucje zmierzające do obalenia ładu wiedeńskiego oraz ocenia ich skutki;
– opisuje okoliczności upadku porządku ustanowionego na kongresie wiedeńskim;
– charakteryzuje przebieg Wiosny Ludów;
– przedstawia skutki wojny krymskiej.

Rozdział II: Ziemie polskie w latach 1815–1848
Uczeń:
– wskazuje mapie zmiany terytorialne ziem polskich po kongresie wiedeńskim oraz miejsca ważniejszych bitew powstania listopadowego;
– charakteryzuje położenie Polaków w zaborze pruskim i austriackim oraz w Rzeczypospolitej Krakowskiej;
– omawia ustrój Królestwa Polskiego określony w konstytucji z 1815 r.;
– opisuje rozwój gospodarczy Królestwa Polskiego oraz osiągnięcia w kulturze i edukacji;
– przedstawia przyczyny, przebieg i skutki polskich powstań narodowych w I połowie XIX w.;
– omawia główne nurty polityczne Wielkiej Emigracji;
– przedstawia najwybitniejszych działaczy i twórców Wielkiej Emigracji;
– wyjaśnia, jaką rolę odgrywała działalność polityczna i kulturalna Wielkiej Emigracji dla Polaków pod zaborami;
– wskazuje przyczyny i skutki wystąpień w latach 1846–1848;
– wyjaśnia okoliczności, w jakich doszło do uwłaszczenia chłopów w zaborze pruskim i austriackim;
– charakteryzuje dorobek literacki, muzyczny i malarski romantyzmu polskiego.

Rozdział III: Europa i świat w latach 1864–1914
Uczeń:
– charakteryzuje polityczno-społeczne i gospodarcze podłoże wojny secesyjnej;
– wyjaśnia wpływ zniesienia niewolnictwa na zwycięstwo Północy nad Południem w wojnie secesyjnej;
– charakteryzuje rozwój Stanów Zjednoczonych w XIX w.;
– omawia genezę, przebieg i skutki zjednoczenia Włoch i Niemiec;
– wskazuje na mapie zmiany terytorialne w Europie spowodowane zjednoczeniem Włoch i Niemiec oraz imperia kolonialne Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec;
– charakteryzuje przyczyny, omawia i ocenia następstwa ekspansji kolonialnej państw europejskich w XIX w.;
– przedstawia narodziny, założenia programowe i wybitnych przedstawicieli idei politycznych, które rozwinęły się w II połowie XIX w.;
– opisuje i ocenia proces demokratyzacji państw europejskich w XIX w.;
– przedstawia i ocenia wpływ postępu technicznego i odkryć naukowych na życie codzienne w II połowie XIX w.;
– omawia przemiany obyczajowe, jaki zaszły w II połowie XIX w.;
– charakteryzuje kulturę masową i przedstawia jej wpływ na życie codzienne;
– opisuje główne nurty w kulturze i sztuce II połowy XIX w.

Rozdział IV: Polska po powstaniu styczniowym
Uczeń:
– omawia sytuację polityczną w Królestwie Polskim przed wybuchem powstania styczniowego;
– wyjaśnia okoliczności, w jakich doszło do uwłaszczenia chłopów w zaborze rosyjskim;
– przedstawia przyczyny, przebieg i skutki polskich powstania styczniowego;
– przedstawia bezpośrednie następstwa powstania styczniowego;
– ocenia bilans polskich powstań narodowych;
– charakteryzuje politykę rusyfikacji i germanizacji;
– omawia i ocenia postawy Polaków wobec polityki zaborców;
– wyjaśnia, na czym polegała autonomia Galicji i dlaczego pełniła ona rolę „polskiego Piemontu”;
– przedstawia narodziny i działalność polskich organizacji politycznych reprezentujących ruch robotniczy, narodowy i ludowy;
– omawia przyczyny, przebieg i skutki rewolucji 1905–1907 w Królestwie Polskim;
– przedstawia orientacje niepodległościowe i ich działalność na ziemiach polskich w latach 1908–1914;
– identyfikuje działaczy i przywódców partii politycznych oraz organizacji niepodległościowych;
– charakteryzuje proces formowania się nowoczesnej świadomości narodowej Polaków w XIX w.;
– przedstawia program i wybitnych przedstawicieli polskiego pozytywizmu oraz Młodej Polski.

Rozdział V: Pierwsza wojna światowa
Uczeń:
– omawia konflikty między mocarstwami na przełomie XIX i XX w.;
– przedstawia rywalizację polityczną, gospodarczą i militarną między mocarstwami, która zapowiadała nadciągającą wojnę;
– wskazuje pośrednie i bezpośrednie przyczyny I wojny światowej;
– charakteryzuje przebieg działań wojennych na różnych frontach I wojny światowej;
– przedstawia specyfikę prowadzenia działań wojennych w czasie I wojny światowej;
– dostrzega wpływ postępu technicznego na sposób prowadzenia działań wojennych;
– charakteryzuje stosunek państw zaborczych do sprawy polskiej przed Wielką Wojną i w czasie jej trwania;
– opisuje i ocenia polski czyn zbrojny w czasie I wojny światowej;
– omawia i ocenia wysiłek dyplomatyczny Polaków na rzecz wskrzeszenia państwowości polskiej;
– przedstawia przyczyny, przebieg i skutki rewolucji w Rosji;
– omawia następstwa polityczne i międzynarodowe rewolucji bolszewickiej i wojny domowej;
– przedstawia i ocenia rolę wybitnych Polaków w walce i odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej.

Rozdział VI: Świat w okresie międzywojennym
Uczeń:
– charakteryzuje ład wersalski oraz przedstawia funkcjonowanie Ligi Narodów;
– ocenia porządek ustanowiony na konferencji paryskiej oraz działalność Ligi Narodów;
– przedstawia gospodarcze i społeczne skutki I wojny światowej;
– opisuje proces odbudowy powojennej Europy;
– przedstawia mechanizmy, przejawy i sposób wychodzenia z wielkiego kryzysu ekonomicznego;
– wyjaśnia, na czym polegał kryzys demokracji w dwudziestoleciu międzywojennym;
– opisuje narodziny totalitaryzmu w Europie: włoskiego faszyzmu, niemieckiego narodowego socjalizmu, systemu radzieckiego;
– charakteryzuje założenia ideologiczne europejskich totalitaryzmów i przedstawia przykłady ich realizacji;
– przedstawia cechy charakterystyczne kultury w dwudziestoleciu międzywojennym i ważniejsze osiągnięcia;
– omawia politykę Japonii na Dalekim Wschodzie;
– przedstawia przyczyny i skutki wojny domowej w Hiszpanii;
– opisuje ekspansję państw faszystowskich i jej konsekwencje polityczne;
– ocenia postawę państw zachodnich wobec polityki Hitlera.

Rozdział VII: Polska w okresie międzywojennym
Uczeń:
– opisuje proces przejmowania władzy przez lokalne ośrodki polityczne;
– charakteryzuje sytuację polityczną, gospodarczą i społeczną ziem polskich po I wojnie światowej;
– przedstawia i ocenia rolę J. Piłsudskiego w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości;
– charakteryzuje proces tworzenia struktur władzy w niepodległej Polsce;
– przedstawia założenia ustrojowe zapisane w konstytucjach II Rzeczypospolitej;
– omawia przebieg i skutki walk Polaków o kształt terytorialny państwa polskiego;
– charakteryzuje rządy parlamentarne w latach 1919–1926 i wyjaśnia mechanizmy narastania kryzysu politycznego;
– opisuje przebieg i następstwa polityczne zamachu majowego;
– przedstawia i ocenia rządy obozu sanacji;
– charakteryzuje politykę zagraniczną II Rzeczypospolitej i ocenia jej stosunki z sojusznikami i sąsiadami;
– omawia i ocenia politykę gospodarczą Polski międzywojennej;
– przedstawia strukturę społeczną i narodowościową II Rzeczypospolitej i ocenia politykę państwa wobec mniejszości;
– opisuje osiągnięcia II Rzeczypospolitej w zakresie kultury, gospodarki i nauki;
– charakteryzuje sytuację Polski w przededniu II wojny światowej.

Kryteria ocen

Stopień celujący (6)

Uczeń wykazuje się wiedzą i umiejętnościami na stopień bardzo dobry, ale ponadto dysponuje wiedzą wykraczającą poza treści obowiązkowe. Osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Bierze czynny udział w życiu szkoły, wykazuje się aktywną i prospołeczną postawą, np. pomagając słabszym koleżankom i kolegom w nauce.

Stopień bardzo dobry (5)

Uczeń samodzielnie wyjaśnia najważniejsze terminy i zagadnienia, a także prezentuje wątki poboczne omówionych tematów - opanował więc pełen zakres wiedzy i umiejętności przewidzianych w danej klasie. Logicznie kojarzy fakty. Formułuje własne opinie i wnioski oraz potrafi przekonująco uzasadnić swoje zdanie. Posługuje się bogatym i poprawnym językiem, słowa artykułuje w sposób wyraźny. Dba o styl wystąpienia. Aktywnie współpracuje z grupą, zachęca inne osoby do aktywności oraz troszczy się o dobrą jakość efektów pracy drużyny. Wykazuje inicjatywę, nie będąc zachęcany przez nauczyciela. Bierze aktywny udział w życiu klasy.

Stopień dobry (4)

Uczeń samodzielnie wyjaśnia najważniejsze terminy i zagadnienia oraz wykonuje zadania złożone. Potrafi kojarzyć fakty, formułować własne opinie i wnioski. Dba o styl wystąpienia.
Z zaangażowaniem pracuje w grupie i zachęca inne osoby do aktywności. Często sam zgłasza się do odpowiedzi.

Stopień dostateczny (3)

Uczeń potrafi z pomocą nauczyciela wyjaśnić najważniejsze terminy i zagadnienia oraz wykonać typowe zadania o średnim stopniu trudności. Potrafi kojarzyć niektóre fakty. Nie popełnia zbyt często błędów składniowych ani językowych. Aktywnie współpracuje z grupą, czasami sam zgłasza się do odpowiedzi.

Stopień dopuszczający (2)

Uczeń potrafi z pomocą nauczyciela wyjaśnić niektóre z terminów i zagadnień omówionych na lekcjach oraz wykonać najprostsze zadania. Nie potrafi kojarzyć faktów. Posługuje się ubogim słownictwem. Popełnia liczne błędy językowe i składniowe. Nie unika współpracy z grupą, ale nie wykazuje się własną inicjatywą. Uaktywnia się tylko na wyraźne polecenie nauczyciela.

Stopień niedostateczny (1)

Uczeń nie potrafi wyjaśnić najważniejszych terminów ani zagadnień omówionych na lekcjach, nie jest w stanie wykonać najprostszych zadań, nawet z pomocą nauczyciela. Nie interesuje się tematyką zajęć oraz nie współpracuje z grupą.