Zarządzenie Nr 22/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15
Im. Gen. Bema w Tarnowie
z dnia 03.12.2020 r.

W sprawie zmiany organizacji pracy szkoły i kalendarza roku szkolnego 2020/21

Na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U z 2020 r poz. 910 i 1378),
 2. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),
 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.08.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859 i 1870)
 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9.XI.2020 r zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 6. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24.XI.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 2087)
 7. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 2111)
 8. Statutu Szkoły Podstawowej nr 15 w Tarnowie

Oraz zebranych informacji o stopniu zagrożenia COVID-19 występującym w najbliższym środowisku i rekomendacjom MEN I GIS

Zarządzam, co następuje:

§1.

W związku ze zmianą rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego dokonuję zmian w szkolnym kalendarzu roku szkolnego, w tym:

 1. Ustalam podział roku szkolnego 2020/21 na dwa półrocza w terminie:
 2. I półrocze – 01.09.2020r – 29.01.2021r
 3. II półrocze – 1.02.2021r – 25.06.2021r
 4. Termin klasyfikacji uczniów za I półrocze ustalam na dzień 28.01.2021r (czwartek)
 5. Ogólnoszkolne zabranie rodziców odbędzie się zamiast 26.01.2021r w dniu 02.02.2021r
 6. Termin klasyfikacji wstępnej – 21.01.2021r.
 7. Termin ferii zimowych ulega zmianie. Zgodnie z Rozp. MEiN z dnia 21.11.2020r ferie trwać będą od 4.01.2021r(poniedziałek) – 15.01.2021r (piątek).

§ 2.

 1. Przedłużam czas trwania nauczania zdalnego w klasach I – VIII do 23 grudnia 2020r (22 grudnia włącznie)
 2. W dalszym ciągu ulegają zawieszeniu zajęcia dodatkowe z wyjątkiem tych związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną
 3. W okresie zdalnego nauczania mogą być realizowane eliminacje konkursów przedmiotowych.
 4. W nawiązaniu do § 2 ust. 6 Rozporządzenia MEiN z 9.11.2020 r w celu lepszego przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty i konkursów przedmiotowych utrzymane zostają konsultacje dla uczniów klas VIII i uczestniczących w konkursach przedmiotowych.
 5. Na terenie szkoły mogą w dalszym ciągu odbywać się zajęcia indywidualne z uczniami w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

§ 3

 1. W okresie nauczania zdalnego, szkoła prowadzić będzie działalność opiekuńczą (świetlica szkolna) dla uczniów z klas I – III, których rodzice zgłoszą uczniów na w/w zajęcia.
 2. Zajęciami tymi objęte będą dzieci rodziców pracujących, w tym zatrudnionych
  w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub niemających możliwości realizacji zdalnego nauczania w domu. Uczniowie zgłoszeni przez rodziców za pośrednictwem wychowawców będą mogły przebywać na zajęciach w godzinach 6.30 – 16.30.
 3. Zajęcia w ramach działań pedagogiczno – wychowawczych prowadzonych przez specjalistów mogą być realizowane w szkole po wcześniejszym ustaleniu godzin ich przeprowadzenia.

§ 4

 1. Organizując pracę zdalną należy uwzględniać zasady BHP i obowiązujące w SP15 procedury związane z COVID - 19.
 2. Szkoła administracyjnie funkcjonuje w godzinach od 8.00 – 15.00 dla interesantów, w tym rodziców, z zastrzeżeniem ograniczenia kontaktu do koniecznego minimum, głównie drogą telefoniczną i mailową.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Tarnów, dnia 03.12. 2020 r.
mgr Teresa Kot - Dyrektor szkoły

Zarządzenie Nr 20/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Gen. J. Bema w Tarnowie
z dnia 04.11.2020 r.
w sprawie czasowego zawieszenia zajęć dla uczniów klasy 1c

ze względu na sytuację epidemiologiczną
Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie
zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla uczniów klasy 1c Szkoły Podstawowej nr 15 w Tarnowie w okresie od 04.11.20 do dnia 12.11.20 ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów klasy 1c .
2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, nauczanie zdalne dla uczniów klasy 1c jest prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493).

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń SP15 w  Tarnowie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor szkoły
Teresa Kot

Zarządzenie  Nr 21/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15
im. Gen. Bema w Tarnowie
z dnia 5 listopada2020 r.

w sprawie zmiany wprowadzenia nauczania zdalnego

na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U z 2020 r poz. 910 i 1378),
 2. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),
 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859 i 1870)
 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9.11.2020 r zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 6. Statutu Szkoły Podstawowej nr 15 w Tarnowieoraz zebranych informacji o stopniu zagrożenia COVID-19 występującym w najbliższym środowisku i rekomendacjom MEN I GIS

zarządzam co następuje:

§ 1.

 1. Od 9.11.2020r do 29.11.2020r zdalnym nauczaniem objęci są wszyscy uczniowie szkoły z klas I – VIII
 2. Utrzymane zostają zasady zdalnego nauczania określone w Zarządzeniu nr 18/2020 Dyrektora SP15 z dnia 23.10.2020 r.
 3. Podstawą określenia zasad i form prowadzenia zajęć zdalnego nauczania jest analiza dostępu ucznia do sprzętu komputerowego. Narzędzia te określa nauczyciel zwracając uwagę na w/w możliwości uczniów.
 4. Czas trwania zdalnego nauczania może ulec zmianie po decyzjach podjętych przez MEiN oraz GIS

§ 2

 1. Zawieszam realizację zajęć dodatkowych .

§ 3

 1. W okresie zdalnego nauczania przywracam realizacje szkolnych eliminacji konkursów przedmiotowych.
 2. Ich harmonogram zostanie podany nauczycielom i uczniom w terminie określonym przez KO.
 3. Eliminacje szkole w/w konkursów odbywać się będą na terenie szkoły, przy zapewnieniu odpowiednich warunków sanitarnych.
 4. Osobami odpowiedzialnymi są nauczyciele przedmiotów konkursowych.
 5. W nawiązaniu do § 2 ust. 6 Rozporządzenia MEiN z 9.11.2020 r w celu lepszego przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty i konkursów przedmiotowych n-le uczący w klasach VIII oraz przygotowujący uczniów do konkursów będą od 9.11.2020 r organizować konsultacje.
 6. Konsultacje mogą się odbywać na terenie szkoły, po wcześniejszym ustaleniu terminu przez n-la

i uczniów (grupa do 5 osób) lub w sposób zdalny. Są to zajęcia nieobowiązkowe dla ucznia.

§ 4

 1. W okresie nauczania zdalnego, od 9.11.2020 r szkoła prowadzić będzie działalność opiekuńczą (świetlica szkolna) dla uczniów z klas I – III.
 2. Zajęciami opiekuńczymi objęte będą dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 3. Uczniowie zgłoszeni przez rodziców za pośrednictwem wychowawców będą mogły przebywać na zajęciach w godzinach 6.30. – 16.30.

§ 5

 1. Organizując pracę zdalną należy uwzględniać zasady BHP.
 2. Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej prowadzonej przez specjalistów mogą być realizowane w szkole po wcześniejszym ustaleniu godzin ich przeprowadzenia lub w sposób zdalny.
 3. Szkoła administracyjnie funkcjonuje w godzinach od 8.00 – 15.00 dla interesantów, w tym rodziców, z zastrzeżeniem ograniczenia kontaktu do koniecznego minimum, głównie drogą telefoniczną i mailową.
 4. Na terenie szkoły w dalszym ciągu obowiązują zasady bezpieczeństwa i procedury wprowadzone w związku z zapobieganiem COVID – 19.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Tarnów, dnia 5 listopada 2020 r.
mgr Teresa Kot
Dyrektor szkoły

Podkategorie

W tej części Biuletynu udostępniamy ogólne informacje o Naszej Instytucji: adresy, dane rejestrowe, status prawny, przedmiot i zakres działania Naszej Instytucji.

Więcej o: Podstawowe informacje

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Naszej Instytucji.

Więcej o: Podstawy prawne

W dziale Organizacja znajdą Państwo informacje o strukturze organizacyjnej Naszej Instytucji, władzach oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Naszej Instytucji.

Więcej o: Organizacja

W tym dziale udostępniamy informacje o strukturze organizacyjnej oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Naszej Instytucji.

Więcej o: Struktura organizacyjna

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy w Naszej Instytucji oraz podejmowanych przez nie uchwałach i zarządzeniach.

Więcej o: Władze i ich kompetencje

W tym dziale publikowane są uchwały, zarządzenia, stanowiska w sprawach publicznych podjęte przez władze Naszej Instytucji.

Więcej o: Uchwały i zarządzenia

W tym dziale znajdują się oświadczenia majątkowe kadry Naszej Instytucji zobowiązanej do składania i udostępniania takich oświadczeń.

Więcej o: Oświadczenia majątkowe

W dziale Programy i raporty znajdą Państwo informacje o zamierzeniach Naszej Instytucji - strategiach, programach działania, projektach, planach rocznych i okresowych oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji.

Więcej o: Programy i raporty

W dziale Programy znajdą Państwo informacje o zamierzeniach Naszej Instytucji - strategiach, programach działania, projektach, planach rocznych.

Więcej o: Programy

W tym dziale znajdą Państwo sprawozdania z realizacji programów działania oraz raporty o stanie różnych dziedzin życia naszej instytucji.

Więcej o: Raporty i sprawozdania

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Naszej Instytucji oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Nasza Instytucja.

Więcej o: Finanse i mienie

W tym dziale znajdą Państwo zestawienie rocznych planów finansowych Naszej Instytucji oraz planów finansowych przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy pomocowych i europejskich.

Więcej o: Plany finansowe

W tym dziale znajdą Państwo sprawozdania finansowe Naszej Instytucji, w tym sprawozdania finansowe z realizacji projektów finansowanych ze źródeł publicznych.

Więcej o: Sprawozdania finansowe

Majątek Naszej Instytucji służy wykonywaniu jego zadań publicznych. W tym dziale zestawiono materiały nt. majątku publicznego, którym dysponuje i zarządza Nasza Instytucja. 

Więcej o: Mienie publiczne

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w Naszej Instytucji. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

Więcej o: Załatwianie spraw

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

Więcej o: O BIP

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach Biuletynu Informacji Publicznej Naszej Instytucji.

Więcej o: Redakcja BIP

Na tej stronie znajdą Państwo odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Naszej Instytucji.

Więcej o: Pomoc BIP

W tym dziale znajdą Państwo zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń Naszej Instytucji w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .

Więcej o: Ogłoszenia

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

Więcej o: Zamówienia publiczne

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do Naszej Instytucji.

Więcej o: Praca w Naszej Instytucji

Na tej stronie znajdują się informacje o wynikach naboru pracowników do Naszej Instytucji.

Więcej o: Wyniki naboru