Informacja o wyniku naboru na stanowisko Główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 15 im. Gen. J. Bema ul. Krupnicza 8, 33-100 Tarnów

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 w Tarnowie informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Główny księgowy szkoły na podstawie zarządzenia Dyrektora nr 5/2019 i 6/2019:

nabór na stanowisko Główny księgowy nie został rozstrzygnięty z powodu braku ofert.

 

Tarnów, dnia 11.06.2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6/2019
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15
Im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie
z dnia  11.06.2019r.

w sprawie: wszczęcia procedury naboru na stanowisko Głównego księgowego w Szkole Podstawowej nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie

Na podstawie art. 11 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, 1669 późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Ogłasza się nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy w Szkole Podstawowej nr 15 w Tarnowie.
 2. Ogłoszenie o naborze na stanowisko, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wyżej wymienione stanowisko, powołuje się Komisję Rekrutacyjną zwaną dalej „Komisją” w składzie:

 1. Pani Teresa Kot - przewodnicząca Komisji
  Dyrektor w Szkole Podstawowej nr 15 w Tarnowie
 2. Pani Aneta Abram -  członek Komisji
  Kierownik Referatu Ekonomicznego w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa
 3. Pani Barbara Tyka - członek Komisji
  wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 w Tarnowie
 4. Pani Zofia Bogacz - członek Komisji
   Główna Księgowa w Szkole Podstawowej nr 15 w Tarnowie
 5. Pani Elżbieta Marszalik - sekretarz Komisji
  specjalista ds. kadrowych w Szkole Podstawowej nr 15 w Tarnowie

§ 3

Oceny kandydatów na wyżej wymienione stanowisko Komisja dokona według następujących kryteriów i ich wartości punktowych:

 1. dodatkowe kwalifikacje kandydata (0-5 pkt.),
 2. doświadczenie zawodowe (0-5 pkt.),
 3. znajomość zagadnień wynikających z pracy na danym stanowisku (0-10 pkt.),
 4. ogólna prezentacja kandydata, w tym komunikatywność, kreatywność, sposób formułowania wypowiedzi (0-5 pkt.),
 5. dotychczasowe osiągnięcia kandydata, w tym otrzymane nagrody i wyróżnienia (0-10 pkt).

§ 4

Za spełnienie kryteriów uznaje się uzyskanie przez kandydata, co najmniej 20 punktów (minimalna liczba punktów).

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Szkoły
Teresa Kot

Tarnów, dnia 20 .05.2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2019
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15
Im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie
z dnia  20.05.2019r.

w sprawie: wszczęcia procedury naboru na stanowisko Głównego księgowego w Szkole Podstawowej nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie

Na podstawie art. 11 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, 1669późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Ogłasza się nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy w Szkole Podstawowej nr 15 w Tarnowie.
 2. Ogłoszenie o naborze na stanowisko, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wyżej wymienione stanowisko, powołuje się Komisję Rekrutacyjną zwaną dalej „Komisją” w składzie:

 1. Pani Teresa Kot - przewodnicząca Komisji
  Dyrektor w Szkole Podstawowej nr 15 w Tarnowie
 2. Pani Aneta Abram - członek Komisji
  Kierownik Referatu Ekonomicznego w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa
 3. Pani Barbara Tyka - członek Komisji
  wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 w Tarnowie
 4. Pani Zofia Bogacz - członek Komisji
  Główna Księgowa w Szkole Podstawowej nr 15 w Tarnowie
 5. Pani Elżbieta Marszalik - sekretarz Komisji
  specjalista ds. kadrowych w Szkole Podstawowej nr 15 w Tarnowie

§ 3

Oceny kandydatów na wyżej wymienione stanowisko Komisja dokona według następujących kryteriów i ich wartości punktowych:

 1. dodatkowe kwalifikacje kandydata (0-5 pkt.),
 2. doświadczenie zawodowe (0-5 pkt.),
 3. znajomość zagadnień wynikających z pracy na danym stanowisku (0-10 pkt.),
 4. ogólna prezentacja kandydata, w tym komunikatywność, kreatywność, sposób formułowania wypowiedzi (0-5 pkt.),
 5. dotychczasowe osiągnięcia kandydata, w tym otrzymane nagrody i wyróżnienia (0-10 pkt).

§ 4

Za spełnienie kryteriów uznaje się uzyskanie przez kandydata, co najmniej 20 punktów (minimalna liczba punktów).

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Szkoły
TKot

 

Zarządzenie Nr 4/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 im .Gen. J. Bema w Tarnowie  z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji uczniów  do klas I Szkoły Podstawowej nr 15 im .Gen. J. Bema w Tarnowie na rok  szkolny 2019/2020

 1. Na podstawie:
  1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające reformę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)
  2. Zarządzenia nr 06/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dn. 14 stycznia 2019 r
   w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
   i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym
  3. Statutu Szkoły Podstawowej nr 15 w Tarnowie wprowadzam Regulamin  rekrutacji uczniów  do klas I Szkoły Podstawowej nr 15 Tarnowie na rok szkolny 2019/2020 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 1. Powołuję Szkolną Komisję rekrutacyjną w składzie:
  1. Barbara Tyka - przewodniczący,
  2. Bogusława Hołda - członek,
  3. mgr Grażyna Barnaś - członek,
  4. mgr Dorota Słobodzian - członek,
  5. mgr Sabrina Rogóż - członek,
  6. Małgorzata Kukla - członek
 2. Zadania Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej zostały szczegółowo określone w Regulaminie rekrutacji stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia
 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia 1.02.2019 roku

Dyrektor szkoły - mgr Teresa Kot

 

W tej części Biuletynu udostępniamy ogólne informacje o Naszej Instytucji: adresy, dane rejestrowe, status prawny, przedmiot i zakres działania Naszej Instytucji.

Więcej o: Podstawowe informacje

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Naszej Instytucji.

Więcej o: Podstawy prawne

W dziale Organizacja znajdą Państwo informacje o strukturze organizacyjnej Naszej Instytucji, władzach oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Naszej Instytucji.

Więcej o: Organizacja

W tym dziale udostępniamy informacje o strukturze organizacyjnej oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Naszej Instytucji.

Więcej o: Struktura organizacyjna

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy w Naszej Instytucji oraz podejmowanych przez nie uchwałach i zarządzeniach.

Więcej o: Władze i ich kompetencje

W tym dziale publikowane są uchwały, zarządzenia, stanowiska w sprawach publicznych podjęte przez władze Naszej Instytucji.

Więcej o: Uchwały i zarządzenia

W tym dziale znajdują się oświadczenia majątkowe kadry Naszej Instytucji zobowiązanej do składania i udostępniania takich oświadczeń.

Więcej o: Oświadczenia majątkowe

W dziale Programy i raporty znajdą Państwo informacje o zamierzeniach Naszej Instytucji - strategiach, programach działania, projektach, planach rocznych i okresowych oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji.

Więcej o: Programy i raporty

W dziale Programy znajdą Państwo informacje o zamierzeniach Naszej Instytucji - strategiach, programach działania, projektach, planach rocznych.

Więcej o: Programy

W tym dziale znajdą Państwo sprawozdania z realizacji programów działania oraz raporty o stanie różnych dziedzin życia naszej instytucji.

Więcej o: Raporty i sprawozdania

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Naszej Instytucji oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Nasza Instytucja.

Więcej o: Finanse i mienie

W tym dziale znajdą Państwo zestawienie rocznych planów finansowych Naszej Instytucji oraz planów finansowych przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy pomocowych i europejskich.

Więcej o: Plany finansowe

W tym dziale znajdą Państwo sprawozdania finansowe Naszej Instytucji, w tym sprawozdania finansowe z realizacji projektów finansowanych ze źródeł publicznych.

Więcej o: Sprawozdania finansowe

Majątek Naszej Instytucji służy wykonywaniu jego zadań publicznych. W tym dziale zestawiono materiały nt. majątku publicznego, którym dysponuje i zarządza Nasza Instytucja. 

Więcej o: Mienie publiczne

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w Naszej Instytucji. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

Więcej o: Załatwianie spraw

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

Więcej o: O BIP

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach Biuletynu Informacji Publicznej Naszej Instytucji.

Więcej o: Redakcja BIP

Na tej stronie znajdą Państwo odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Naszej Instytucji.

Więcej o: Pomoc BIP

W tym dziale znajdą Państwo zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń Naszej Instytucji w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .

Więcej o: Ogłoszenia

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

Więcej o: Zamówienia publiczne

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do Naszej Instytucji.

Więcej o: Praca w Naszej Instytucji