Zarządzenie Nr 17/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15
im. Gen. J. Bema w Tarnowie
 z dnia 25.08.2020 r

w sprawie przyjęcia procedur bezpieczeństwa w związku rozpoczęciem nowego roku szkolnego i dalszym zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 w szkole

Na podstawie:

 1. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
  i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1386).
 2. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1389).
 3. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1394).
 4. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz.U. z 2020 r. poz. 1388).
 5. Wytycznych opracowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Z dniem 25.08.2020 r powołuję Szkolnych Koordynatorów ds. COVID - 19.
 2. Funkcję w ramach swoich obowiązków służbowych pełnić będzie wicedyrektor szkoły Barbara Tyka oraz spec.ds.adm.-Karolina Plewa.
 3. Zadaniem koordynatorów będzie nadzór nad realizacją wszystkich działań związanych ze zwalczaniem i zabezpieczeniem przed skutkami COVID-19, w tym w zakresie dydaktycznym, organizacyjnym, wychowawczym oraz współpracy miedzy nauczycielami i pracownikami szkoły oraz z instytucjami zewnętrznymi.

§ 2.

 1. Z dniem 26.08.2020 r wprowadzam na terenie szkoły „ PROCEDURY NA CZAS PANDEMII obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 15 im. Gen. J. Bema w Tarnowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”.
 2. Zestaw w/w procedur w związku z uruchomieniem zajęć szkolnych stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia
 3. W skład opracowanych i przekazanych do stosowania procedur wchodzą:
 4. Procedura bezpieczeństwa na czas pandemii     w szkole,
 5. Procedura BHP w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 dla pracowników:
 6. Załącznik 1 – instrukcja mycia i dezynfekcji rąk,
 7. Załącznik 2 – instrukcja dezynfekcji sprzętów
 8. Procedura dezynfekcji sal i łazienek na czas pandemii
 9. Procedura przyprowadzania dziecka do szkoły i odbierania dziecka ze szkoły na czas pandemii
 10. Procedura wydawania posiłków w szkole na czas pandemii

§ 3

 1. Z treścią w/w procedur zostają zapoznani nauczyciele i pracownicy szkoły
  oraz rodzice w następujący sposób:
 2. Nauczyciele zostaną zapoznani przez Dyrektora szkoły w trakcie zebrania Rady Pedagogicznej w dniu 26.08.2020 r.
 3. Procedury zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.
 4. Wychowawcy klas zobowiązani są do przekazania procedur wraz
  z wyjaśnieniami rodzicom i uczniom najpóźniej do dnia 4.09.2020 r .
 5. Pracownicy szkoły zostaną zapoznani przez koordynatora –Panią Karolinę Plewa, co potwierdzą podpisem na załączniku do procedur.
 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi szkoły, Koordynatorom ds. COVID – 19 oraz nauczycielom i pracownikom SP15 w Tarnowie

§ 4

 1. Zarządzenie podlega zamieszczeniu na stronie internetowej szkoły.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 sierpnia 2020 r.

Tarnów, dnia 25 sierpnia 2020 r.                 

mgr Teresa Kot - Dyrektor szkoły

Pobierz załącznik

Zarządzenie Nr 16/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15
im. Gen. J. Bema w Tarnowie
z dnia 17.08.2020 r.

§ 1

 1. W związku z występującą sytuacją Dyrektor szkoły przesuwa termin zebrania Rady Pedagogicznej. Zebranie odbędzie się w nowym terminie, tj. w dniu 26.08.2020 r (środa)
  o godz. 9.00
   w  sali gimnastycznej. W nawiązaniu do zaleceń GIS, środki ochrony górnych dróg oddechowych (maseczki, przyłbice) nie będą w sali wymagane.
 2. W/w zebranie RP będzie jedynym przed rozpoczęciem roku szkolnego. W sytuacji wyjątkowej Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo do zwołania nadzwyczajnego zebrania w ostatnich dniach sierpnia.

§2

 1. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu zebrania, proszę n-li o zapoznanie się z przesłanymi sprawozdaniami z poszczególnych sfer życia szkoły. Analiza tych sprawozdań będzie punktem do dyskusji po przedstawionym sprawozdaniu przez Dyrektora szkoły.
 2. Porządek posiedzenia:
  1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej RP
  2. Powołanie komisji wnioskowej.
  3. Przedstawienie Sprawozdania z pracy szkoły za rok szkolny 2019/20,  w tym z nadzoru pedagogicznego z ewaluacją  wewnętrzną                                                            
  4. Przerwa
  5. Dyskusja nad sprawozdaniami i wnioskami
  6. Założenia organizacyjne                                                                                                           
   1. Plan Pracy na 2020/21 – realizacja wniosków,
   2. przydział czynności nauczycieli
   3. przydziały dodatkowe w ramach wynagrodzenia zasadniczego
  7. przyjęcie Uchwały nr XI/2019/2020 z dnia 26.08.2020 roku Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 15 w Tarnowie w sprawie przyjęcia opinii o organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2020/2021 r.
  8. Procedury bezpieczeństwa w związku z powrotem uczniów do szkoły od 1.09.2020 r                                             
  9. Dyskusja
  10. Sprawy bieżące

Obecność wszystkich nauczycieli obowiązkowa

mgr Teresa Kot - Dyrektor szkoły

 

Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze została wybrana Pani Dorota Cichowska, miejsce zamieszkania

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Dorota Cichowska, miejsce zamieszkania Pilzno spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień merytorycznych z zakresu wiedzy objętego naborem na stanowisko Starszego księgowego w Szkole Podstawowej nr 15 w Tarnowie.

 

W tej części Biuletynu udostępniamy ogólne informacje o Naszej Instytucji: adresy, dane rejestrowe, status prawny, przedmiot i zakres działania Naszej Instytucji.

Więcej o: Podstawowe informacje

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Naszej Instytucji.

Więcej o: Podstawy prawne

W dziale Organizacja znajdą Państwo informacje o strukturze organizacyjnej Naszej Instytucji, władzach oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Naszej Instytucji.

Więcej o: Organizacja

W tym dziale udostępniamy informacje o strukturze organizacyjnej oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Naszej Instytucji.

Więcej o: Struktura organizacyjna

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy w Naszej Instytucji oraz podejmowanych przez nie uchwałach i zarządzeniach.

Więcej o: Władze i ich kompetencje

W tym dziale publikowane są uchwały, zarządzenia, stanowiska w sprawach publicznych podjęte przez władze Naszej Instytucji.

Więcej o: Uchwały i zarządzenia

W tym dziale znajdują się oświadczenia majątkowe kadry Naszej Instytucji zobowiązanej do składania i udostępniania takich oświadczeń.

Więcej o: Oświadczenia majątkowe

W dziale Programy i raporty znajdą Państwo informacje o zamierzeniach Naszej Instytucji - strategiach, programach działania, projektach, planach rocznych i okresowych oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji.

Więcej o: Programy i raporty

W dziale Programy znajdą Państwo informacje o zamierzeniach Naszej Instytucji - strategiach, programach działania, projektach, planach rocznych.

Więcej o: Programy

W tym dziale znajdą Państwo sprawozdania z realizacji programów działania oraz raporty o stanie różnych dziedzin życia naszej instytucji.

Więcej o: Raporty i sprawozdania

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Naszej Instytucji oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Nasza Instytucja.

Więcej o: Finanse i mienie

W tym dziale znajdą Państwo zestawienie rocznych planów finansowych Naszej Instytucji oraz planów finansowych przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy pomocowych i europejskich.

Więcej o: Plany finansowe

W tym dziale znajdą Państwo sprawozdania finansowe Naszej Instytucji, w tym sprawozdania finansowe z realizacji projektów finansowanych ze źródeł publicznych.

Więcej o: Sprawozdania finansowe

Majątek Naszej Instytucji służy wykonywaniu jego zadań publicznych. W tym dziale zestawiono materiały nt. majątku publicznego, którym dysponuje i zarządza Nasza Instytucja. 

Więcej o: Mienie publiczne

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w Naszej Instytucji. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

Więcej o: Załatwianie spraw

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

Więcej o: O BIP

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach Biuletynu Informacji Publicznej Naszej Instytucji.

Więcej o: Redakcja BIP

Na tej stronie znajdą Państwo odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Naszej Instytucji.

Więcej o: Pomoc BIP

W tym dziale znajdą Państwo zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń Naszej Instytucji w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .

Więcej o: Ogłoszenia

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

Więcej o: Zamówienia publiczne

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do Naszej Instytucji.

Więcej o: Praca w Naszej Instytucji

Na tej stronie znajdują się informacje o wynikach naboru pracowników do Naszej Instytucji.

Więcej o: Wyniki naboru