1. Pracę świetlicy szkolnej organizuje i nadzoruje Kierownik świetlicy, który w szczególności: 
  1. kieruje bieżącą działalnością opiekuńczo - wychowawczą świetlicy, 
  2. sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do wychowawców świetlicy, 
  3. sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w świetlicy, 
  4. prowadzi dokumentację pracy świetlicy, 
  5. nadzoruje prawidłowość pracy personelu kuchni, 
  6. prowadzi kontrolę pod względem jakościowym i ilościowym wydawanych posiłków, 
  7. nadzoruje prawidłowość prowadzenia dokumentacji intendenta i magazyniera, 
  8. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, 
  9. występuje do Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw świetlicy, 
  10. ponosi odpowiedzialność materialną za pomoce dydaktyczno - wychowawcze oraz sprzęt świetlicy i stołówki szkolnej, 
  11. wykonuje inne zadania zlecone przez Dyrektora Szkoły, 
 2.  W przypadku nieobecności Dyrektora i Wicedyrektora Szkoły obowiązki Dyrektora przejmuje kierownik świetlicy

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 13, czerwiec 2017 15:24 Jerzy Wiatr