1. Wicedyrektor do spraw dydaktyczno - wychowawczych nadzoruje całokształt spraw związanych z podstawową działalnością Szkoły, a w szczególności: 
  1.  sprawy dydaktyczne: 
   1. hospituje i kontroluje prace nauczycieli zgodnie z harmonogramem, 
   2. nadzoruje prace zespołów przedmiotowych, 
   3. nadzoruje realizację konkursów przedmiotowych oraz badania wyników nauczania, 
   4. współpracuje z Dyrektorem Szkoły w celu stworzenia ram organizacyjnych dla realizacji zatwierdzonego planu pracy Szkoły, 
  2. sprawy wychowawcze: 
   1. hospituje i kontroluje prace nauczycieli zgodnie z harmonogramem, 
   2. nadzoruje pracę zespołów wychowawców klasowych, 
   3. opracowuje rozkład dyżurów nauczycieli, 
   4. organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, 
   5. współpracuje z pedagogiem szkolnym w rozwiązywaniu problemów wychowawczych uczniów, 
   6. współpracuje z Dyrektorem Szkoły w celu stworzenia ram organizacyjnych dla realizacji zatwierdzonego planu pracy Szkoły, 
   7. wykonuje inne zadania zlecone przez Dyrektora Szkoły. 
 2. W czasie nieobecności Dyrektora Szkoły jego obowiązki przejmuje Wicedyrektor do spraw dydaktyczno - wychowawczych. 
 3. W przypadku nieobecności Dyrektora i Wicedyrektora Szkoły obowiązki Dyrektora przejmuje kierownik świetlicy 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 13, czerwiec 2017 15:24 Jerzy Wiatr