Drukuj

Zarządzenie Nr 22/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15
Im. Gen. Bema w Tarnowie
z dnia 03.12.2020 r.

W sprawie zmiany organizacji pracy szkoły i kalendarza roku szkolnego 2020/21

Na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U z 2020 r poz. 910 i 1378),
 2. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),
 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.08.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859 i 1870)
 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9.XI.2020 r zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 6. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24.XI.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 2087)
 7. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 2111)
 8. Statutu Szkoły Podstawowej nr 15 w Tarnowie

Oraz zebranych informacji o stopniu zagrożenia COVID-19 występującym w najbliższym środowisku i rekomendacjom MEN I GIS

Zarządzam, co następuje:

§1.

W związku ze zmianą rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego dokonuję zmian w szkolnym kalendarzu roku szkolnego, w tym:

 1. Ustalam podział roku szkolnego 2020/21 na dwa półrocza w terminie:
 2. I półrocze – 01.09.2020r – 29.01.2021r
 3. II półrocze – 1.02.2021r – 25.06.2021r
 4. Termin klasyfikacji uczniów za I półrocze ustalam na dzień 28.01.2021r (czwartek)
 5. Ogólnoszkolne zabranie rodziców odbędzie się zamiast 26.01.2021r w dniu 02.02.2021r
 6. Termin klasyfikacji wstępnej – 21.01.2021r.
 7. Termin ferii zimowych ulega zmianie. Zgodnie z Rozp. MEiN z dnia 21.11.2020r ferie trwać będą od 4.01.2021r(poniedziałek) – 15.01.2021r (piątek).

§ 2.

 1. Przedłużam czas trwania nauczania zdalnego w klasach I – VIII do 23 grudnia 2020r (22 grudnia włącznie)
 2. W dalszym ciągu ulegają zawieszeniu zajęcia dodatkowe z wyjątkiem tych związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną
 3. W okresie zdalnego nauczania mogą być realizowane eliminacje konkursów przedmiotowych.
 4. W nawiązaniu do § 2 ust. 6 Rozporządzenia MEiN z 9.11.2020 r w celu lepszego przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty i konkursów przedmiotowych utrzymane zostają konsultacje dla uczniów klas VIII i uczestniczących w konkursach przedmiotowych.
 5. Na terenie szkoły mogą w dalszym ciągu odbywać się zajęcia indywidualne z uczniami w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

§ 3

 1. W okresie nauczania zdalnego, szkoła prowadzić będzie działalność opiekuńczą (świetlica szkolna) dla uczniów z klas I – III, których rodzice zgłoszą uczniów na w/w zajęcia.
 2. Zajęciami tymi objęte będą dzieci rodziców pracujących, w tym zatrudnionych
  w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub niemających możliwości realizacji zdalnego nauczania w domu. Uczniowie zgłoszeni przez rodziców za pośrednictwem wychowawców będą mogły przebywać na zajęciach w godzinach 6.30 – 16.30.
 3. Zajęcia w ramach działań pedagogiczno – wychowawczych prowadzonych przez specjalistów mogą być realizowane w szkole po wcześniejszym ustaleniu godzin ich przeprowadzenia.

§ 4

 1. Organizując pracę zdalną należy uwzględniać zasady BHP i obowiązujące w SP15 procedury związane z COVID - 19.
 2. Szkoła administracyjnie funkcjonuje w godzinach od 8.00 – 15.00 dla interesantów, w tym rodziców, z zastrzeżeniem ograniczenia kontaktu do koniecznego minimum, głównie drogą telefoniczną i mailową.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Tarnów, dnia 03.12. 2020 r.
mgr Teresa Kot - Dyrektor szkoły

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 03, grudzień 2020 19:20 Jerzy Wiatr