Zarządzenie  Nr 21/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15
im. Gen. Bema w Tarnowie
z dnia 5 listopada2020 r.

w sprawie zmiany wprowadzenia nauczania zdalnego

na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U z 2020 r poz. 910 i 1378),
 2. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),
 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859 i 1870)
 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9.11.2020 r zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 6. Statutu Szkoły Podstawowej nr 15 w Tarnowieoraz zebranych informacji o stopniu zagrożenia COVID-19 występującym w najbliższym środowisku i rekomendacjom MEN I GIS

zarządzam co następuje:

§ 1.

 1. Od 9.11.2020r do 29.11.2020r zdalnym nauczaniem objęci są wszyscy uczniowie szkoły z klas I – VIII
 2. Utrzymane zostają zasady zdalnego nauczania określone w Zarządzeniu nr 18/2020 Dyrektora SP15 z dnia 23.10.2020 r.
 3. Podstawą określenia zasad i form prowadzenia zajęć zdalnego nauczania jest analiza dostępu ucznia do sprzętu komputerowego. Narzędzia te określa nauczyciel zwracając uwagę na w/w możliwości uczniów.
 4. Czas trwania zdalnego nauczania może ulec zmianie po decyzjach podjętych przez MEiN oraz GIS

§ 2

 1. Zawieszam realizację zajęć dodatkowych .

§ 3

 1. W okresie zdalnego nauczania przywracam realizacje szkolnych eliminacji konkursów przedmiotowych.
 2. Ich harmonogram zostanie podany nauczycielom i uczniom w terminie określonym przez KO.
 3. Eliminacje szkole w/w konkursów odbywać się będą na terenie szkoły, przy zapewnieniu odpowiednich warunków sanitarnych.
 4. Osobami odpowiedzialnymi są nauczyciele przedmiotów konkursowych.
 5. W nawiązaniu do § 2 ust. 6 Rozporządzenia MEiN z 9.11.2020 r w celu lepszego przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty i konkursów przedmiotowych n-le uczący w klasach VIII oraz przygotowujący uczniów do konkursów będą od 9.11.2020 r organizować konsultacje.
 6. Konsultacje mogą się odbywać na terenie szkoły, po wcześniejszym ustaleniu terminu przez n-la

i uczniów (grupa do 5 osób) lub w sposób zdalny. Są to zajęcia nieobowiązkowe dla ucznia.

§ 4

 1. W okresie nauczania zdalnego, od 9.11.2020 r szkoła prowadzić będzie działalność opiekuńczą (świetlica szkolna) dla uczniów z klas I – III.
 2. Zajęciami opiekuńczymi objęte będą dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 3. Uczniowie zgłoszeni przez rodziców za pośrednictwem wychowawców będą mogły przebywać na zajęciach w godzinach 6.30. – 16.30.

§ 5

 1. Organizując pracę zdalną należy uwzględniać zasady BHP.
 2. Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej prowadzonej przez specjalistów mogą być realizowane w szkole po wcześniejszym ustaleniu godzin ich przeprowadzenia lub w sposób zdalny.
 3. Szkoła administracyjnie funkcjonuje w godzinach od 8.00 – 15.00 dla interesantów, w tym rodziców, z zastrzeżeniem ograniczenia kontaktu do koniecznego minimum, głównie drogą telefoniczną i mailową.
 4. Na terenie szkoły w dalszym ciągu obowiązują zasady bezpieczeństwa i procedury wprowadzone w związku z zapobieganiem COVID – 19.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Tarnów, dnia 5 listopada 2020 r.
mgr Teresa Kot
Dyrektor szkoły

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 06, listopad 2020 12:47 Jerzy Wiatr
Artykuł został zmieniony. piątek, 06, listopad 2020 12:48 Jerzy Wiatr