Drukuj

Zarządzenie Nr 20/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Gen. J. Bema w Tarnowie
z dnia 04.11.2020 r.
w sprawie czasowego zawieszenia zajęć dla uczniów klasy 1c

ze względu na sytuację epidemiologiczną
Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie
zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla uczniów klasy 1c Szkoły Podstawowej nr 15 w Tarnowie w okresie od 04.11.20 do dnia 12.11.20 ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów klasy 1c .
2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, nauczanie zdalne dla uczniów klasy 1c jest prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493).

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń SP15 w  Tarnowie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor szkoły
Teresa Kot

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 04, listopad 2020 12:23 Jerzy Wiatr