Zarządzenie Nr 17/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15
im. Gen. J. Bema w Tarnowie
 z dnia 25.08.2020 r

w sprawie przyjęcia procedur bezpieczeństwa w związku rozpoczęciem nowego roku szkolnego i dalszym zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 w szkole

Na podstawie:

 1. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
  i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1386).
 2. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1389).
 3. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1394).
 4. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz.U. z 2020 r. poz. 1388).
 5. Wytycznych opracowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Z dniem 25.08.2020 r powołuję Szkolnych Koordynatorów ds. COVID - 19.
 2. Funkcję w ramach swoich obowiązków służbowych pełnić będzie wicedyrektor szkoły Barbara Tyka oraz spec.ds.adm.-Karolina Plewa.
 3. Zadaniem koordynatorów będzie nadzór nad realizacją wszystkich działań związanych ze zwalczaniem i zabezpieczeniem przed skutkami COVID-19, w tym w zakresie dydaktycznym, organizacyjnym, wychowawczym oraz współpracy miedzy nauczycielami i pracownikami szkoły oraz z instytucjami zewnętrznymi.

§ 2.

 1. Z dniem 26.08.2020 r wprowadzam na terenie szkoły „ PROCEDURY NA CZAS PANDEMII obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 15 im. Gen. J. Bema w Tarnowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”.
 2. Zestaw w/w procedur w związku z uruchomieniem zajęć szkolnych stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia
 3. W skład opracowanych i przekazanych do stosowania procedur wchodzą:
 4. Procedura bezpieczeństwa na czas pandemii     w szkole,
 5. Procedura BHP w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 dla pracowników:
 6. Załącznik 1 – instrukcja mycia i dezynfekcji rąk,
 7. Załącznik 2 – instrukcja dezynfekcji sprzętów
 8. Procedura dezynfekcji sal i łazienek na czas pandemii
 9. Procedura przyprowadzania dziecka do szkoły i odbierania dziecka ze szkoły na czas pandemii
 10. Procedura wydawania posiłków w szkole na czas pandemii

§ 3

 1. Z treścią w/w procedur zostają zapoznani nauczyciele i pracownicy szkoły
  oraz rodzice w następujący sposób:
 2. Nauczyciele zostaną zapoznani przez Dyrektora szkoły w trakcie zebrania Rady Pedagogicznej w dniu 26.08.2020 r.
 3. Procedury zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.
 4. Wychowawcy klas zobowiązani są do przekazania procedur wraz
  z wyjaśnieniami rodzicom i uczniom najpóźniej do dnia 4.09.2020 r .
 5. Pracownicy szkoły zostaną zapoznani przez koordynatora –Panią Karolinę Plewa, co potwierdzą podpisem na załączniku do procedur.
 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi szkoły, Koordynatorom ds. COVID – 19 oraz nauczycielom i pracownikom SP15 w Tarnowie

§ 4

 1. Zarządzenie podlega zamieszczeniu na stronie internetowej szkoły.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 sierpnia 2020 r.

Tarnów, dnia 25 sierpnia 2020 r.                 

mgr Teresa Kot - Dyrektor szkoły

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 31, sierpień 2020 06:25 Jerzy Wiatr