Zarządzenie Nr 16/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15
im. Gen. J. Bema w Tarnowie
z dnia 17.08.2020 r.

§ 1

 1. W związku z występującą sytuacją Dyrektor szkoły przesuwa termin zebrania Rady Pedagogicznej. Zebranie odbędzie się w nowym terminie, tj. w dniu 26.08.2020 r (środa)
  o godz. 9.00
   w  sali gimnastycznej. W nawiązaniu do zaleceń GIS, środki ochrony górnych dróg oddechowych (maseczki, przyłbice) nie będą w sali wymagane.
 2. W/w zebranie RP będzie jedynym przed rozpoczęciem roku szkolnego. W sytuacji wyjątkowej Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo do zwołania nadzwyczajnego zebrania w ostatnich dniach sierpnia.

§2

 1. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu zebrania, proszę n-li o zapoznanie się z przesłanymi sprawozdaniami z poszczególnych sfer życia szkoły. Analiza tych sprawozdań będzie punktem do dyskusji po przedstawionym sprawozdaniu przez Dyrektora szkoły.
 2. Porządek posiedzenia:
  1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej RP
  2. Powołanie komisji wnioskowej.
  3. Przedstawienie Sprawozdania z pracy szkoły za rok szkolny 2019/20,  w tym z nadzoru pedagogicznego z ewaluacją  wewnętrzną                                                            
  4. Przerwa
  5. Dyskusja nad sprawozdaniami i wnioskami
  6. Założenia organizacyjne                                                                                                           
   1. Plan Pracy na 2020/21 – realizacja wniosków,
   2. przydział czynności nauczycieli
   3. przydziały dodatkowe w ramach wynagrodzenia zasadniczego
  7. przyjęcie Uchwały nr XI/2019/2020 z dnia 26.08.2020 roku Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 15 w Tarnowie w sprawie przyjęcia opinii o organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2020/2021 r.
  8. Procedury bezpieczeństwa w związku z powrotem uczniów do szkoły od 1.09.2020 r                                             
  9. Dyskusja
  10. Sprawy bieżące

Obecność wszystkich nauczycieli obowiązkowa

mgr Teresa Kot - Dyrektor szkoły

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 19, sierpień 2020 11:30 Jerzy Wiatr