Zarządzenie Nr 11/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 im. Gen. J. Bema w Tarnowie z dnia 20.05.2020 r.

W sprawie przyjęcia procedur bezpieczeństwa w związku z dalszym zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 w szkole

Na podstawie:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 15.05.2020 r zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 15.05.2020 r zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 3. Komunikatu Premiera RP i wytyczne Ministra Edukacji Narodowej z 13 maja 2020r. w sprawie przywracania zajęć w szkołach

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Wprowadzam do stosowania i przestrzegania PROCEDUR NA CZAS PANDEMII obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 15 im. Gen. J. Bema w Tarnowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 2. Zestaw wszystkich procedur, które były dotychczas stosowane w szkole oraz nowych w związku z uruchomieniem niektórych zajęć szkolnych stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia
 3. W skład opracowanych i przekazanych do stosowania procedur wchodzą:
  1. Procedura bezpieczeństwa na czas pandemii w szkole.
  2. Procedura BHP w trakcie pandemii COVID-19 dla pracowników.
   • Załącznik 1 – instrukcja mycia i dezynfekcji rąk.
   • Załącznik 2 – instrukcja dezynfekcji sprzętów.
  3. Procedura dezynfekcji sal i łazienek na czas pandemii.
  4. Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka do i ze szkoły na czas pandemii.     .
  5. Odmrażanie sportu: otwarcie sal i hal sportowych.    
  6. Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

§ 2

 1. Z w/w procedurami zostają zapoznani nauczyciele i pracownicy szkoły oraz rodzice w następujący sposób:
  1. Nauczyciele zostaną zapoznani przez Dyrektora szkoły drogą elektroniczną e-dziennik z treścią procedur.
  2. Wychowawcy klas zobowiązani są do przesłania procedur dotyczących rodziców/uczniów wraz z wyjaśnieniami rodzicom i uczniom w ramach zdalnego nauczania.
  3. Pracownicy szkoły zostaną zapoznani przez specjalistę ds. kadrowych P. Elżbietę Marszalik, co potwierdzą podpisem na załączniku do procedur.
 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi szkoły oraz nauczycielom i pracownikom SP15 w Tarnowie.

§ 3

 1. Zarządzenie podlega zamieszczeniu na stronie internetowej szkoły.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 maja 2020 r.

Tarnów, dnia 20 maja 2020 r. 

        
mgr Teresa Kot - Dyrektor szkoły

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Procedury pandemii pdf 558.11 KB Jerzy Wiatr
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 21, maj 2020 19:11 Jerzy Wiatr