Na podstawie:

 1. § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r.
  w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID-19
 3. Komunikatu Premiera RP i Ministra Edukacji Narodowej z 13 maja 2020r.
  w sprawie przywracania zajęć w szkołach.

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo -wychowawczych.

W związku z powyższym:

 1. Wychowawcy klas I – III w terminie do dnia 19.05.2020r. zbiorą informacje zwrotne od rodziców uczniów w swoich klasach o chętnych do udziału w zajęciach świetlicowych. W tym celu prześlą do rodziców kartę zgłoszenia, którą Rodzic zobowiązany jest dostarczyć w pierwszym dniu pobytu dziecka w szkole –nauczycielowi świetlicy szkolnej.
 2. Pierwszeństwo w przyjęciu na świetlicę mają uczniowie, których  Rodzice pracują.
 3. Listę uczniów z danej klasy wychowawcy prześlą na adres wicedyrektora B Hołda oraz koordynatora pracy świetlicy P. J Multan, do dnia 19.05.2020 r.
 4. Realizacja zajęć odbywać się będzie w grupach do 12 uczniów i nie będzie zastępowała zdalnego nauczania
 5. W przypadku zgłoszenia dużej liczby uczniów, która spowoduje konieczność pracy innych nauczycieli do pracy w świetlicy skierowani zostaną w kolejności:
  • Pedagog, psycholog, logopeda i n-l biblioteki
  • N-le wf w ramach realizowanych godzin wychowania fizycznego przy zmniejszeniu liczby godzin wf z 4 do 2
  • N-le nauczania wczesnoszkolnego
  • N-le uczący w klasach IV-VIII
 6. Przewodniczący zespołów wspólnie z nauczycielami, ocenią stan realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla poszczególnych klas I-III i rozplanują pozostałe treści do 26 czerwca 2020 r., czyli do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz ustalą, w jakim zakresie potrzebna jest modyfikacja szkolnego zestawu programów nauczania i dostosują sposób realizacji podstawy programowej odpowiednio dla uczniów przebywających w szkole, jak i pozostających w domu.
 7. Za określenie, z jakich przedmiotów i w jakich klasach nastąpi modyfikacja odpowiada wicedyrektor Bogusława Hołda oraz przewodniczący zespołów przedmiotowych.
 8. Za opracowanie nowego harmonogramu pracy świetlicy szkolnej odpowiada wicedyrektor Bogusława Hołda i Koordynatorzy pracy świetlicy J Multan, J Myślińska

 § 2

 1. Nauczyciele wspomagający proces edukacyjny: pedagog, psycholog, logopeda będą mogły po otrzymaniu zgody rodziców i ustaleniu terminu, prowadzić zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 2. Zajęcia miałyby charakter kontynuacji zajęć prowadzonych przed nauką zdalną lub zajęć z nowymi uczniami, którzy wyrażą chęć uczestniczenia w zajęciach.
 3. Nadzór nad zajęciami z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej sprawuje wicedyrektor Barbara Tyka.

 

§ 3

 1. Od 25 maja 2020 w okresie do egzaminu ósmoklasisty nauczyciele wszystkich przedmiotów nauczanych w klasie VIII, w szczególności: matematyki, j. polskiego, j. obcych, fizyki, chemii, będą zobowiązani do prowadzenia konsultacji na terenie szkoły.
 2. Konsultacje będą prowadzone dla uczniów, którzy wyrażą taką chęć uczestniczenia w zajęciach oraz za zgodą ich rodziców.
 3. W związku z powyższym n-l uczący w klasie VIII przeznaczy tygodniowo do 1 - 2 godzin na takie zajęcia, przy założeniu:
  • Przedmioty wielogodzinne (j. polski, j. obce, matematyka) – po 1 godz. tygodniowo dla danej klasy
  • Pozostałe przedmioty po 0,5 godz. na klasę przy założeniu skumulowania tych zajęć przez 2 tygodnie – tj., po 1 godz./tyg.
 4. Informację do uczniów wraz z ustaleniem terminu zobowiązany jest przekazać n-l przedmiotu. Przyjąć należy, że na 1 godzinie w sali lekcyjnej nie może przebywać więcej niż 10 uczniów.
 5. Liczba 1 lub 2 godzin zajęć dla uczniów klas VIII będzie powodowała zmniejszenie realizowanych godzin w zdalnym nauczaniu. Zajęcia te prowadzone są w ramach wynagrodzenia zasadniczego, a w rozliczeniu godzin wpisujemy, jako temat – Konsultacje
 6. Liczba godzin konsultacji może ulec zmianie w zależność od liczby uczniów biorących udział w konsultacjach.
 7. Przewodniczący zespołów wspólnie z nauczycielami, ocenią stan realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla poszczególnych klas VIII i rozplanują pozostałe treści do 26 czerwca 2020 r., czyli do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz ustalą, w jakim zakresie potrzebna jest modyfikacja szkolnego zestawu programów nauczania i dostosują sposób realizacji podstawy programowej.
 8. Za określenie, z jakich przedmiotów i w jakich klasach nastąpi modyfikacja odpowiada wicedyrektor Barbara Tyka oraz przewodniczący zespołów przedmiotowych.

§ 5

 1. Od 1.06.2020r uruchamiane są konsultacje dla uczniów z pozostałych klas.
 2. Uczestnictwo uczniów jest dobrowolne.
 3. Realizacja w/w konsultacji odbywać się będzie na zasadach jak dla klas VIII, przy założeniu:
  • Przedmioty wielogodzinne (j. polski, j. obce, matematyka) – po 1 godz. tygodniowo dla danej klasy
  • Pozostałe przedmioty po 0,5 godz. na klasę przy założeniu skumulowania tych zajęć przez 2 tygodnie – tj. po 1 godz./tyg.
  • O zrealizowaną liczbę godzin zostanie zmniejszony wymiar realizacji zajęć zdalnych przez poszczególnych n-li.
 4. Przewodniczący zespołów wspólnie z nauczycielami, ocenią stan realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla poszczególnych klas IV-VII i rozplanują pozostałe treści do 26 czerwca 2020 r., czyli do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz ustalą, w jakim zakresie potrzebna jest modyfikacja szkolnego zestawu programów nauczania i dostosują sposób realizacji podstawy programowej odpowiednio dla uczniów.
 5. Informację do uczniów wraz z ustaleniem terminu zobowiązany jest przekazać n-l przedmiotu. Przyjąć należy, że na 1 godzinie w sali lekcyjnej nie może przebywać więcej niż 10 uczniów.
 6. Za określenie, z jakich przedmiotów i w jakich klasach nastąpi modyfikacja odpowiada wicedyrektor Barbara Tyka oraz przewodniczący zespołów przedmiotowych.
 7. Zajęcia te prowadzone są w ramach wynagrodzenia zasadniczego, a w rozliczeniu godzin wpisujemy, jako temat - Konsultacje

 

§ 6

 1. Pozostają zachowane metody indywidualnej konsultacji n-la z uczniami w sposób zdalny
 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi szkoły oraz nauczycielom SP15 w Tarnowie

§ 7

 1. Zarządzenie podlega zamieszczeniu na stronie internetowej szkoły
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 maja 2020 r.

Tarnów, dnia 18 maja 2020 r.                      

mgr Teresa Kot - Dyrektor szkoły

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 20, maj 2020 06:27 Jerzy Wiatr