Zarządzenie  Nr 7/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15
Im. Gen. J. Bema w Tarnowie
z dnia 24.03.2020 r. 

w sprawie w sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493)
zarządzam co następuje:

§ 1.

  1. Wprowadzam „Zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia
  2. Zarządzenie określa zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych przez nauczycieli zatrudnionych w SP15 w Tarnowie z wykorzystaniem metod oraz technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi szkoły , nauczycielom SP15 w Tarnowie

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 marca 2020 r.

Tarnów, dnia 24 marca 2020 r

mgr Teresa Kot
/-/
Dyrektor szkoły

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Załącznik do zarządzenie Nr 7/2020 z dnia 24.03.2020 r. pdf 127.81 KB Jerzy Wiatr
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 15, maj 2020 19:24 Jerzy Wiatr