Zarządzenie nr 7/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 15 w Tarnowie z dnia 11.06.2019r. w sprawie skrócenia zajęć szkolnych

 Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. poz.69, z póź.zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649, z późn. zm.).

 §1 

 

W związku z panującymi upałami w dniach 12.06.2019r. – 14.06.2019r. zajęcia lekcyjne zostają skrócone z 45 min. Do 30 minut.

 §2

Wychowawcy klas zobowiązani są poinformować uczniów i rodziców/opiekunów prawnych.
Wszyscy nauczyciele po wcześniejszym zakończeniu zajęć uzupełniają dzienny czas pracy dyżurem na świetlicy szkolnej .

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor szkoły - Teresa Kot

 

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 12, listopad 2019 19:18 Jerzy Wiatr