Tarnów, dnia 11.06.2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6/2019
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15
Im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie
z dnia  11.06.2019r.

w sprawie: wszczęcia procedury naboru na stanowisko Głównego księgowego w Szkole Podstawowej nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie

Na podstawie art. 11 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, 1669 późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Ogłasza się nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy w Szkole Podstawowej nr 15 w Tarnowie.
 2. Ogłoszenie o naborze na stanowisko, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wyżej wymienione stanowisko, powołuje się Komisję Rekrutacyjną zwaną dalej „Komisją” w składzie:

 1. Pani Teresa Kot - przewodnicząca Komisji
  Dyrektor w Szkole Podstawowej nr 15 w Tarnowie
 2. Pani Aneta Abram -  członek Komisji
  Kierownik Referatu Ekonomicznego w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa
 3. Pani Barbara Tyka - członek Komisji
  wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 w Tarnowie
 4. Pani Zofia Bogacz - członek Komisji
   Główna Księgowa w Szkole Podstawowej nr 15 w Tarnowie
 5. Pani Elżbieta Marszalik - sekretarz Komisji
  specjalista ds. kadrowych w Szkole Podstawowej nr 15 w Tarnowie

§ 3

Oceny kandydatów na wyżej wymienione stanowisko Komisja dokona według następujących kryteriów i ich wartości punktowych:

 1. dodatkowe kwalifikacje kandydata (0-5 pkt.),
 2. doświadczenie zawodowe (0-5 pkt.),
 3. znajomość zagadnień wynikających z pracy na danym stanowisku (0-10 pkt.),
 4. ogólna prezentacja kandydata, w tym komunikatywność, kreatywność, sposób formułowania wypowiedzi (0-5 pkt.),
 5. dotychczasowe osiągnięcia kandydata, w tym otrzymane nagrody i wyróżnienia (0-10 pkt).

§ 4

Za spełnienie kryteriów uznaje się uzyskanie przez kandydata, co najmniej 20 punktów (minimalna liczba punktów).

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Szkoły
Teresa Kot

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o naborze pdf 145.46 KB Jerzy Wiatr
Kwestionariusz osobowy pdf 125.99 KB Jerzy Wiatr
Oświadczanie przestępstwo publiczne pdf 145.46 KB Jerzy Wiatr
Oświadczanie prawa publiczne pdf 116.22 KB Jerzy Wiatr
Załącznik nr 5 pdf 127.05 KB Jerzy Wiatr
Załącznik nr 6 pdf 106.17 KB Jerzy Wiatr
Załącznik nr 7 pdf 117.89 KB Jerzy Wiatr
Załącznik nr 8 pdf 75.92 KB Jerzy Wiatr
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 11, czerwiec 2019 07:24 Jerzy Wiatr