Tarnów, dnia 20 .05.2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2019
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15
Im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie
z dnia  20.05.2019r.

w sprawie: wszczęcia procedury naboru na stanowisko Głównego księgowego w Szkole Podstawowej nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie

Na podstawie art. 11 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, 1669późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Ogłasza się nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy w Szkole Podstawowej nr 15 w Tarnowie.
 2. Ogłoszenie o naborze na stanowisko, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wyżej wymienione stanowisko, powołuje się Komisję Rekrutacyjną zwaną dalej „Komisją” w składzie:

 1. Pani Teresa Kot - przewodnicząca Komisji
  Dyrektor w Szkole Podstawowej nr 15 w Tarnowie
 2. Pani Aneta Abram - członek Komisji
  Kierownik Referatu Ekonomicznego w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa
 3. Pani Barbara Tyka - członek Komisji
  wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 w Tarnowie
 4. Pani Zofia Bogacz - członek Komisji
  Główna Księgowa w Szkole Podstawowej nr 15 w Tarnowie
 5. Pani Elżbieta Marszalik - sekretarz Komisji
  specjalista ds. kadrowych w Szkole Podstawowej nr 15 w Tarnowie

§ 3

Oceny kandydatów na wyżej wymienione stanowisko Komisja dokona według następujących kryteriów i ich wartości punktowych:

 1. dodatkowe kwalifikacje kandydata (0-5 pkt.),
 2. doświadczenie zawodowe (0-5 pkt.),
 3. znajomość zagadnień wynikających z pracy na danym stanowisku (0-10 pkt.),
 4. ogólna prezentacja kandydata, w tym komunikatywność, kreatywność, sposób formułowania wypowiedzi (0-5 pkt.),
 5. dotychczasowe osiągnięcia kandydata, w tym otrzymane nagrody i wyróżnienia (0-10 pkt).

§ 4

Za spełnienie kryteriów uznaje się uzyskanie przez kandydata, co najmniej 20 punktów (minimalna liczba punktów).

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Szkoły
TKot

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Załącznik nr 1 pdf 250.37 KB Jerzy Wiatr
Załącznik nr 2 pdf 475.42 KB Jerzy Wiatr
Załącznik nr 3 pdf 250.40 KB Jerzy Wiatr
Załącznik nr 4 pdf 335.27 KB Jerzy Wiatr
Załącznik nr 5 pdf 380.29 KB Jerzy Wiatr
Załącznik nr 6 pdf 240.48 KB Jerzy Wiatr
Załącznik nr 7 pdf 393.66 KB Jerzy Wiatr
Załącznik nr 8 pdf 167.85 KB Jerzy Wiatr
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 21, maj 2019 17:37 Jerzy Wiatr