Zarządzenie nr 7/2018Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 Im. Gen. J. Bema w Tarnowie z dnia 27.12.2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 15 w Tarnowie.

Na podstawie:

  1. art. 77 § 1 i 6, art. 86 § 3, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 1629, 2245)
  2. art.39 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r.1260, 1669)
  3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych  (Dz. U. z 2018 r. poz.936) postanawiam, co następuje:

§1

Wprowadzam Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi Szkoły Podstawowej Nr 15 w Tarnowie, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc dotychczasowy Regulamin wynagradzania pracowników aio szkoły z dnia 1 października 2017 roku.

§3

  1. Bezpośrednie wprowadzenie Regulaminu powierza się  specjaliście ds. kadr.
  2. Zobowiązuję spec. ds. kadr do niezwłocznego zapoznania pracowników administracji i obsługi szkoły z treścią niniejszego zarządzenia i Regulaminu.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 roku.

Dyrektor szkoły - Mgr Teresa Kot
Tarnów 27.12.2018 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. sobota, 05, styczeń 2019 21:09 Jerzy Wiatr