Zarządzenie nr 06/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15  im. Gen. Józefa Bema  w Tarnowie z dnia 17.12.2018 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w szkole.

Na podstawie:

  1. art. 6 ust. 2 i ust. 2f ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum (Dz.U. z 2018 r. poz. 217),
  2. rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1743),
  3. ZARZĄDZENIA NR 484/2018PREZYDENTA MIASTA TARNOWA z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w szkołach, zespołach szkół i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 w Tarnowie zarządza co następuje:

§ 1.

W celu zapewnienia jednolitego sposobu tworzenia, ewidencjonowania oraz przechowywania dokumentacji wytworzonej w szkole, wprowadzam do stosowania:

  1. Instrukcję kancelaryjną stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
  2. Jednolity rzeczowy wykaz akt stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
  3. Instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się :Sekretarz szkoły oraz pracownicy administracji szkoły.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Dyrektor szkoły - mgr Teresa Kot
Tarnów 17.12.2018r.     

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. sobota, 29, grudzień 2018 09:35 Jerzy Wiatr