Na podstawie:

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 w Tarnowie wprowadza co następuje:

§1

 1. Określa się sposób gospodarowania środkami żywnościowymi w szkole stosowanymi do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej.
 2. Procedury określające zasady gospodarowania produktami spożywczymi stanowią załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 3. Wszyscy pracownicy  Kuchni oraz pracujący przy przygotowaniu posiłków są zobowiązani do stosowania się zapisów zarządzenia

§ 2

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28.04.2017r.

Załącznik do Zarządzenia nr 3/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 w Tarnowie

 

PROCEDURY ZAKUPU I MAGAZYNOWANIA ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI
przeznaczonych do przygotowania posiłków stołówki szkolnej

 

ZAKUP PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

 1. Dokonywanie zakupu produktów żywnościowych winno być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:
 • uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
 • optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów,
 • umożliwiający terminową realizację zadań,
 • w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań
 • Za dokonywanie zakupów odpowiedzialny jest Intendent szkoły z uwzględnieniem sporządzanego jadłospisu.
 • Zakupy dokonywane są z uwzględnieniem „Prawa o zamówieniach publicznych” w zakresie obowiązujących zakupy do 40 tyś. EURO netto.
 • Intendent zobowiązany jest do sporządzenia protokołów wyboru kontrahentów w obszarach kategorii środków żywności na podstawie pozyskanych ofert cenowych.
 • Zakupy dokonywane są w sposób bezgotówkowy i gotówkowy na podstawie faktur wystawianych na szkołę.
 • Dostawca produktów żywieniowych zobowiązany jest zadbać o bezpieczeństwo zdrowotne żywności poprzez wdrożenie systemu HACCP.
 • Intendent na bieżąco prowadzi dziennik żywieniowy zgodnie z zasadami rachunkowości i w systemie informatycznym obowiązującym w szkołach miasta Tarnowa.
 • Wszystkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, w tymRozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach
 • W miarę możliwości zakupy środków spożywczych winny być dokonywane codziennie. Dopuszczalne jest dokonywanie zakupów środków, które można przechowywać z kilkudniowym wyprzedzeniem.
 • Zakupiony towar winien być niezwłocznie przekazany do magazynu żywieniowego i zaewidencjonowany.

ZAKUP PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

 • Towar zakupiony przez Intendenta zostaje przyjęty na magazyn i wprowadzony do ewidencji.
 • Intendent odpowiada za właściwe przechowywanie środków żywnościowych.
 • Należy wydawać produkty żywnościowe do przygotowania posiłku wg zasady: „pierwsze weszło – pierwsze wyszło”
 • Produkty do przygotowania posiłków wydaje intendent szefowi kuchni na podstawie sporządzonych jadłospisów.
 • Poszczególne grupy produktów w odpowiedniej ilości przekazywane są kucharce szkoły, która potwierdza ich otrzymanie w wystarczającej ilości do liczby przygotowywanych posiłków.
 • Od momentu przejęcia produktów na kuchnię – kucharka odpowiada za ich przetworzenie, zagospodarowanie.
 • Kucharka organizuje proces produkcji posiłków, w tym określa osoby zobowiązane do zagospodarowania poszczególnych produktów.
 • Kucharka odpowiedzialna jest za nadzór nad procesem przygotowania posiłków i wykorzystanie produktów.
 • W przypadku wątpliwości jakościowych dotyczących produktów kucharka zgłasza je  intendentowi, który  rozstrzyga powyższą kwestię i sposób jej rozpatrzenia.
 • Intendent dokonuje na bieżąco odpowiednich zapisów w kartach produktów oraz koryguje stany magazynowe.
 • W przypadku zniszczenia produktów (ubytku wagi)  dokonywany jest protokół zniszczenia, który po zatwierdzeniu przez Dyrektora szkoły stanowi podstawę do odpisu stanu magazynowego.

 DODATKOWE PROCEDURY

 • Nie wolno dokonywać odsprzedaży produktów żywieniowych oraz gotowych posiłków na zewnątrz poza szkołę
 • Zakupione środki żywnościowe dla celów indywidualnych(pozaszkolnych) przed pracą lub w trakcie od dostawców należy niezwłocznie wpisać do zeszytu zakupów. Zakupy te winny być potwierdzone paragonami zakupu.
 • Za dokonywanie wpisów i  kontrolę pracowników kuchni odpowiada kucharka szkoły a pozostałych pracowników intendent.
 • Nie wolno pod karą dyscyplinarną, łącznie ze zwolnieniem z pracy, wynosić produktów żywnościowych ze szkoły.
 • Pozostałe po wydaniu posiłków w danym dniu (po godz. 13.40) odpadki, tzw. „zlewki” podlegają  zagospodarowaniu zgodnie z ustaleniami i zasadami HACCP.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 07, listopad 2017 17:30 Jerzy Wiatr