Zarządzenie nr 3/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 15 w Tarnowie z dnia 13.09.2011 roku w sprawie korzystania ze stołówki szkolnej.

Na podstawie:

 1. art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. Nr 145/2008, poz. 917),
 2. Uchwały Nr XVIII/242/2008 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 stycznia 2008 roku
 3. art. 43 i 113 ustawy o podatku od towarów i usług, 
 4. Statutu Szkoły Podstawowej Nr 15 w Tarnowie,

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 15 w Tarnowie wprowadza co następuje:

 1. Bezpośredni nadzór nad pracą stołówki szkolnej, oraz zatrudnionych tam pracowników sprawuje Kierownik świetlicy.
 2. Zasady zakupu i rozchodu surowców używanych w stołówce szkolnej określają przepisy finansowe obowiązujące w szkole.
 3. Podstawą dokonywania zakupów surowców jest sporządzany systematycznie w układzie dekadowym jadłospis. Zmiany w jego zapisach dokonywane mogą być w wyjątkowych przypadkach, za zgodą kierownika świetlicy.
 4. Za prawidłowe gospodarowanie surowcami odpowiedzialni są intendent szkoły.
 5. Z obiadów w stołówce szkolnej korzystać mogą:
  1. Uczniowie szkoły,
  2. Nauczyciele i pracownicy szkoły,
 6. Na podstawie art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług dotyczącego zwolnienia od tego podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej (bez kwoty podatku) nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 100.000 zł, oraz art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy 
  o podatku od towarów i usług, mówiącego o edukacyjnym charakterze działalności stołówki szkolnej z wydawanych w niej obiadów korzystać mogą również nauczyciele i pracownicy szkoły.
 7. Ustala się stawkę obiadową ( wsad do kotła) w wysokości 3,05 zł. W przypadku zmiany uchwały RM w Tarnowie dotyczącej wysokości wsadu do kotła może nastąpić zmiana jej wysokości 
  w tutejszej szkole.
 8. Odpłatność dla poszczególnych grup wynosi:
  1. uczniowie – 3,05 zł,
  2. uczniowie korzystający z dofinansowania MOPS, lub GOPS na podstawie otrzymanych decyzji – bezpłatnie,
  3. Nauczyciele i pracownicy szkoły - wsad do kotła plus koszty, tj. razem 6,20zł
 9. Zapisy uczniów do stołówki dokonuje kierownik świetlicy .
 10. Odpisy za niewykorzystane obiady ( nieobecność w szkole) dokonuje się poprzez zgłoszenie tego faktu osobiście, lub telefonicznie do kierownika świetlicy. Odpis dokonywany jest od następnego dnia od zgłoszenia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13.09.2011 roku. 

mgr Teresa Kot
Dyrekto szkoły 

Tarnów 13.09.2011 r

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 14, czerwiec 2017 15:54 Jerzy Wiatr