ZARZĄDZENIE NR 1/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Gen. J. Bema w Tarnowie z dnia 03 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego i zaliczki na żywienie. 

§ 1 

Na podstawie § 8 ust. 1 pkt. 3 Instrukcji kasowej Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Gen. J. Bema w Tarnowie z dnia 01.09.2009 r. ustalam wysokość pogotowia kasowego na 2011 rok w wysokości: 1000,- zł. (słownie: jeden tysiąc złotych). 

§ 2 

Ustalam wysokość zaliczki na zakup artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w wysokości: 300,- zł. ( słownie: trzysta złotych). 

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierzam niżej wymienionym osobom:

  1. Głównemu księgowemu – w zakresie ogólnej polityki zasad rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów księgowych, zasad inwentaryzacji i prowadzenia kasy.
  2. Sam. Ref. d.s. kadr – w zakresie obiegu dokumentów księgowych i prowadzenia kasy.
  3. Intendentowi – w zakresie obiegu dokumentów księgowych i rozliczenia zaliczki. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Dyrektor Szkoły
Teresa Kot

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 14, czerwiec 2017 15:53 Jerzy Wiatr