Zarządzenie Nr 9/2010 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 15 w Tarnowie z dnia 1.09.2010 r w sprawie podjęcia działań dotyczących ochrony zdrowia 

Na podstawie zapisów Ustawy z 8 kwietnia 2010 r.  o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawę o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2010 nr 81 poz. 529)  zarządzam co następuje: 

§ 1

  1. Wprowadzam całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych na terenie budynku szkolnego.
  2. Zakazuję palenia wyrobów tytoniowych na placach rekreacyjno – sportowych ( boiska sportowe, chodniki, itp.) znajdującym się w obrębie terenu szkoły. 

§ 2

  1. Osoby palące wyroby tytoniowe w miejscach objętych wspomnianymi wyżej zakazami może zostać ukarana grzywną do 500 zł.
  2. We wspomnianych przypadkach orzekanie następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia. 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 roku. 

Dyrektor szkoły
mgr Teresa Kot

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 14, czerwiec 2017 15:52 Jerzy Wiatr