Zarządzenie Nr 8/2010 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 15 w Tarnowie z dnia 1.09.2010 r w sprawie Regulaminu Kontroli Zarządczej 

Na podstawie ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r.  oraz ustawy o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 1996 nr 13, poz. 74)  oraz art. 69  ust.1  pkt 3  Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009, Nr 157, poz.1240)  i Komunikatu Nr 23 Ministra  Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r.  w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz.MF.09.15.84)  zarządzam co następuje: 

§ 1

  1. Wprowadzam i zalecam do realizacji Regulamin Kontroli Zarządczej w Szkole Podstawowej Nr 15 w Tarnowie, który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
  2. Do stosowania niniejszego Regulaminu zobowiązani są wszyscy pracownicy szkoły.

 § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 roku. 

Dyrektor szkoły
mgr Teresa Kot

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 14, czerwiec 2017 15:52 Jerzy Wiatr