ZARZĄDZENIE Nr 7/10 Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 15 w Tarnowie z dnia 28.05.2010r. w sprawie powołania Komisji przetargowej na rok budżetowy 2010 

Na podstawie z art. 19 i 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007, Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję stałą komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowań  o udzielenie zamówień publicznych na rok budżetowy 2010 w składzie:

  1. Przewodniczący komisji: Barbara Tyka
  2. Sekretarz komisji:             Małgorzata Kukla
  3. Członek komisji:               Jolanta Multan 

§ 2

Skład, tryb pracy i zakres obowiązków członków komisji przetargowej określony został w zarządzeniu Nr 5/10 Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 15 w Tarnowie z dnia 17 maja 2010 r. „w sprawie wprowadzenia regulaminu dokonywania zamówień publicznych, instrukcji w sprawach zamówień publicznych, oraz regulaminu pracy komisji przetargowej w Szkole Podstawowej Nr 15 w Tarnowie”.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR SZKOŁY
Teresa Kot
 

Tarnów, 28.05.2010 

Do wiadomości:
- Komisja przetargowa,

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 14, czerwiec 2017 15:51 Jerzy Wiatr