SP15.K-021-1/10

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 15 w Tarnowie z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dokonywania zamówień publicznych, instrukcji w sprawach zamówień publicznych, oraz regulaminu pracy komisji przetargowej w Szkole Podstawowej Nr 15 w Tarnowie. 

Na podstawie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1

Wprowadzenie regulaminu dokonywania zamówień publicznych w Szkole Podstawowej Nr 15 w Tarnowie stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§2

Wprowadzenie instrukcji w sprawach zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro i innych zamówień do których nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych, stanowiącej Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3

Wprowadzenieregulaminu pracy komisji przetargowej w Szkole Podstawowej Nr 15 w Tarnowie. 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

DYREKTOR SZKOŁY
Teresa Kot

Tarnów, dnia 17 maja 2010 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 14, czerwiec 2017 15:50 Jerzy Wiatr