Zarządzenie nr 12/2009 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 15 w Tarnowie z dnia 16.11.2009r w sprawie wyznaczenia pracowników  do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożaru i  ewakuacji pracowników .

Na podstawie art. 207¹ §1 punkt 3i art. 209¹ § 1 punkt 2 Kodeksu Pracy oraz Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego i Zasad Ewakuacji w Szkole Podstawowej nr 15 w Tarnowie z dnia 25.03. 2004r oraz 16.11.2009r zarządzam, co następuje.

§ 1.

 1. Wyznaczam do udzielania pracownikom  i uczniom  Szkoły Podstawowej Nr 15 w Tarnowie pierwszej pomocy medycznej w nagłych wypadkach następujących pracowników:
  1. JOLANTA MULTAN                           KIEROWNIK ŚWIETLICY
  2. JOANNA MYŚLIŃSKA DZIERWA   NAUCZYCIEL
  3. JÓZEF BOMMERSBACH                NAUCZYCIEL
  4. PIOTR KRYSA                                  NAUCZYCIEL
  5. MAGDALENA MICHAŁOWSKA      PRACOWNIK OBSŁUGI 
 2. Zakres zadań pracowników określonych w ust. 1 obejmuje udzielenie pierwszej pomocy medycznej w nagłych wypadkach zgodnie z odrębnymi przepisami, prowadzenie apteczki pierwszej pomocy medycznej w miejscu pracy oraz zapewnienie informacji o warunkach łączności z zewnętrznymi służbami medycznymi w zakresie udzielania pomocy i ratownictwa medycznego.
 3. Pielęgniarce szkolnej polecam stałą kontrolę na właściwym stanem zaopatrzenia i ważności środków medycznych w apteczkach będących na wyposażeniu szkoły.

 § 2.

 1. Wyznaczam do wykonywania czynności ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników i uczniów Szkoły Podstawowej Nr 15 w Tarnowie zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, następujących pracowników:
  1. Stanisław Wierzbicki
  2. Stanisław Fidowicz
  3. Małgorzata Kukla
  4. Janina Mierzwa
  5. Stanisława Damian
  6. Stanisława Lisowska
  7. Irena Siedlik
 2. Zakres obowiązków pracowników obejmuje czynności ochronne  podczas  ewakuacji pracowników zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej i Procedurami  Ewakuacji Uczniów i Nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 15 w Tarnowie  w razie zagrożenia pożarowego, nadzorowanie podstawowego sprzętu p. pożarowego oraz zapewnienie informacji o warunkach łączności z zewnętrznymi służbami ochrony przeciwpożarowej. 

§ 3.

W celu wykonania obowiązku przekazania pracownikom Szkoły Podstawowej Nr 15 w Tarnowie informacji  o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej w nagłych wypadkach oraz czynności ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji  pracowników, Zarządzenie podaje się do wiadomości pracowników poprzez przedstawienie pracownikom za pisemnym potwierdzeniem treści Zarządzenia, zamieszczenie na stronie BIP szkoły. 

§ 4.

Nadzór nad wykonywaniem Zarządzenia powierzam Wicedyrektorowi-mgr Barbara Tyka.

 § 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Tarnów 16.11.2009 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 14, czerwiec 2017 15:32 Jerzy Wiatr