Zarządzenie  Nr 4/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie z dnia 30.08.2018 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych

Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) – dalej, jako „RODO”, zarządzam co następuje:

wyznaczam

z dniem 30.08.2018 r. Panią Elżbietę Marszalik na Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Szkole Podstawowej nr  15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie

§ 1
Zakres czynności dla Inspektora Ochrony Danych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30.08. 2018 r.

mgr TeresaKot - Dyrektor szkoły

 Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 4/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 w Tarnowie z dnia 30.08.2018 r.

Zakres czynności Inspektora Ochrony Danych
w Szkole Podstawowej nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie

Nadzorowanie systemu ochrony danych osobowych z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania:

  1. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzania im w tej sprawie,
  2. monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityki bezpieczeństwa administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia pracowników oraz powiązane z tym audyty,
  3. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z RODO,
  4. prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych,
  5. współpraca z organem nadzorczym w zakresie RODO,
  6. zgłaszanie naruszeń bezpieczeństwa do organu nadzoru oraz osób, których dane dotyczą,
  7. prowadzenie rejestru naruszeń ochrony danych osobowych,
  8. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO oraz w stosowanych przypadkach prowadzenia konsultacji we wszystkich innych sprawach,
  9. pełnienie funkcji punktu konsultacyjnego dla osób, których dane dotyczą we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO oraz innych przepisów.